Commissie middelen 4 december 2019

A stukken:
Vaststellen belastingverordeningen 2020
Dit was een duidelijk stuk waarin alle belastingverordeningen aan de hand van de goedgekeurde begroting waren verwerkt. Dit kon voor wat betreft alle partijen afgehamerd worden.

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
We begonnen met het rookverbod brandgevaarlijke perioden in bepaalde gebieden.
HBB vroeg zich af hoe men onze inwoners er op wijst dat er in bepaalde gebieden tijdens bepaalde perioden niet gerookt mag worden. De antwoorden waren duidelijk en praktisch van aard. De gemeente gaat bij de toegangen van deze gebieden tijdelijke bebording inzetten. Voor wat betreft de periode volgt de gemeente de bevindingen van het KNMI.
Enkele andere zaken kwamen ook nog aan bod zoals parkeren en de verkoop en het gebruik van lachgas. De antwoorden waren goed genoeg voor de meeste partijen echter de VVD wilde wel eerst de antwoorden op de vragen nog met haar fractie bespreken: zodoende werd het toch nog een bespreekstuk.

Visie op Informatievoorziening 2020-2024

Deze visie was voor veel partijen een erg algemeen stuk. De opzet was wat HBB betreft best goed gelukt, maar het is wel lastig controleerbaar voor de raad. De raad wilde graag een stip op de horizon: Waar zijn we nu? Waar willen we naartoe? De raad was hier erg op gespitst mede omdat het rekenkamer rapport ons erop wees dat we hier in het verleden meer aandacht aan hadden moeten geven. Het college stond hier niet onwelwillend tegenover. Tevens gaf het college meer duidelijkheid op de door HBB in oktober gestelde vraag ten aanzien van de formatieplaatsen van IT vaste versus outsourcing. Naar verwachting zal het aantal full timers significant af nemen na de volledige uitvoering, HBB was verheugd met dit goede nieuws.

Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal
We hebben met de raad van Bloemendaal afgesproken om eerst samen te komen om zaken nader af te stemmen, en vooral aan te voelen wat welke gemeente nu wil. De raad heeft middels een ordevoorstel dit stuk dan ook uitgesteld tot na deze bespreking met Bloemendaal.
Bloemendaal heeft dit stuk over de kaders overigens wel aangenomen. Wat HBB betreft wordt de afspraak om verder te praten met Bloemendaal dan ook naar voren gehaald.

B stukken
Verblijfsaccommodatiebeleid
Voor HBB een lastig vraagstuk. Er zijn nog niet veel problemen op dit moment dus we anticiperen op de toekomst. Het doel van deze verordening is het voorkomen van overlast, wat op zich een nobel streven is. HBB is van mening dat deze wet wel een goed startpunt kan zijn, maar dat we zeker moeten evalueren en bijsturen. Overigens vond HBB de eis van vergunningsplicht en een maximum van 30 dagen weinig liberaal, en niet perse een garantie tot geen overlast. HBB ziet meer in een verruiming hiervan, bijvoorbeeld vergunningsplicht tot maximaal 45 dagen en voor minder dan een week per jaar geen vergunningsplicht. Dit wel in combinatie met een strikter toezicht op overlast. Overlast veroorzakers raken hun vergunning meteen kwijt.

Concept-MRA Agenda 2.0
Wij prijzen de inzet van het college op dit punt: we wilden wel enige nuances in de brief van het college. Zeker gezien het punt van verwachtingsmanagement en nieuwbouw. Dit werd ons ook toegezegd door het college. Verder wilde de raad dat de kortgeleden unaniem ondertekende groene oase motie zou worden opgenomen.

Rapport Rekenkamercommissies – Evaluatie samenwerking Bloemendaal en Heemstede op het gebied van automatisering en informatisering
Een duidelijk rapport dat de raad en het college scherp houdt. We weten dankzij dit rapport goed waar we extra de vinger aan de pols mogen houden. HBB is alle leden van de huidige rekenkamer dan ook erg dankbaar. We zijn natuurlijk ook tevreden met het feit dat het college zich kan vinden in de conclusies & aanbevelingen. Ook ondersteunen wij het om dit als raadsvoorstel in de raad te brengen waardoor we het steviger handvatten geven.