Commissie Ruimte 9 december 2019

A stuk:
het Baggerplan 2020 – 2029
:
De raad moest het baggerplan vaststellen. Uit onderzoek bleek dat we als gemeente de jaarlijkse storting in het baggerfonds moeten verhogen. De oorzaken liggen in een gespannen grond weg en waterbouw (GWW) markt, alsmede onduidelijkheid over de stortkosten van Pfas ((Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen) een groep gefluoreerde koolwaterstoffen die van nature niet in het milieu voorkomen). Het is nog niet duidelijk welke invloed deze stoffen precies op het milieu hebben. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal men het baggerplan, indien gewenst bijstellen. Het was voor de gehele raad een hamerstuk. Alleen het CDA wilde er niet aan en wilde eerst een voorgestelde tekstuele aanpassing op papier zien alvorens dit stuk af te hameren.

B stuk:
Resultaten Afvalproef Merlenhoven

Na enkele enthousiaste insprekers uit de wijk Merlenhoven, werden ons de resultaten gepresenteerd. Deze logen er niet om. De bewoners kregen het voor elkaar om het restafval met meer dan de helft te verminderen, naar zo’n 95 kilo per persoon per jaar. Hiermee voldoet de gemeente in deze wijk aan de landelijke VANG-doelstelling van maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Ook is het overgrote deel van de inwoners erg tevreden over deze manier van inzamelen. HHB is de inwoners van deze wijk dankbaar dat ze zich zo goed hebben ingezet. Ook het college verdient in deze onze complimenten.
Ons advies aan het college is om zeker zo door te gaan in de wijk Merlenhoven, maar ook eventuele alternatieven zoals het achteraf scheiden te onderzoeken. Ook moet het college de risico’s zoals bijvoorbeeld te weinig restafval waardoor er half lege vrachtwagens op pad gaan goed monitoren. HBB is van mening, zeker nu van onze inwoners een extra inspanning verwacht wordt dat naast de milieuwinst zij er ook financieel op vooruit gaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we bij dergelijke besparingen geen lagere rekening mogen verwachten. Ook moeten we per wijk goed kijken of er maatwerk nodig is, denk bijvoorbeeld aan hulp bij senioren die moeilijk ter been zijn.

Overige zaken:
De omgevingswet

Na wat verwarring over de locatie van enkele stukken heeft Wethouder van der Have aangegeven dat we de nieuwsberichten weer maandelijks in de nieuwe app krijgen aan de griffie is verzocht de reeds bestaande stukken onder het dossier “Omgevingswet” te plaatsen.

Het verplaatsen van de bebouwde komgrens
Na het inspreken van de heer Geels inzake dit onderwerp, bleek er wat onduidelijkheid te ontstaan over de stand van zaken. Deze is als volgt: wethouder Mulder is in onderhandeling met de provincie en er is ook en bodemprocedure opgestart. Een en ander wordt dus vervolgd.