Commissie Samenleving 3 december 2019

Een belangrijke vergadering vandaag want het IHP (Integraal Huisvestings Plan) voor alle 10 de basisscholen staat vandaag op het programma. Een enorme klus voor alle partijen en meer nog om zo’n enorm programma op een goede manier met alle partijen in goed overleg voor elkaar te krijgen.
Er waren 4 insprekers op dit onderwerp, te weten:
1 omwonende van het aan te passen gebouw aan de Kerklaan dat aangekocht is de voor tijdelijke opvang van de verschillende basisscholen. Zij zit ook in de klankbordgroep van de omwonenden en wil graag weten of zij goed gehoord worden. De wethouder zegt dat er terdege rekening wordt gehouden met de opmerkingen die in de klankbordgroep gemaakt zijn en noemt hier een aantal voorbeelden van. Wij gaan ervan uit dat het participatietraject met de klankbordgroep verder zal resulteren in aanpassingen die voor alle betrokkenen haalbaar zijn.
1 omwonende van de Crayenesterschool die namens alle omwonenden zijn zorgen uitsprak over het te verwachten bouwvolume. Ondanks dat het participatietraject voor de scholen pas opgestart worden als de plannen gemaakt zijn, zijn wij blij dat de bewoners nu al mee willen denken in een plan dat haalbaar is.
1 lid van het bestuur van de Evenaar die graag een aanpassing ziet in het IHP met betrekking tot de wijze van werken. – de commissie wil dat de plannen van de Evenaar nader onderzocht worden om te zien of het inderdaad zo is dat hierdoor het plan goedkoper, duurzamer en sneller uitgevoerd kan worden.
1 lid van het bestuur van Stopoz die graag wil dat het plan zoals het er nu ligt, en dat heel veel inspanning van de gemeente en alle scholen is ontwikkeld goedgekeurd wordt door de raad.

Alle insprekers zijn gehoord en wij zijn als HBB blij dat er ook in dit geval goed gebruik wordt gemaakt van het recht van inspreken en dus van participatie op dit onderwerp. Het IHP wordt verder behandeld in de Raad van 17 december en dan zullen er ook antwoorden worden gegeven op de vragen die gesteld zijn in de commissie.

Extra stimulans parttime arbeid
Alle aanwezig kunnen zich vinden in een extra stimulans voor mensen die in de bijstand zitten om parttime te gaan werken. Gebleken is dat hierdoor mensen sneller weer terugkeren naar werk. Dit punt gaat daarom als hamerpunt naar de Raad.

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Heemstede 2020
Doordat het ministerie deze regeling heeft aangepast moet deze ook aangepast worden in de gemeentelijke verordening. Hier kan iedereen zich in vinden en dit punt gaat ook als hamerpunt naar de Raad.

Proces van het Project Belvedere
Dit is een ingelast punt op de agenda. HBB heeft zich hard gemaakt in de Raad om dit punt verder te bespreken omdat zij door een groot aantal Heemstedenaren is benaderd over het project Belvedere. Mensen zijn niet blij met de ontwerpen waaruit zij mogen kiezen, maar ook de schenker is niet blij met dit ontwerp. Namens de schenker was er een inspreker die het verhaal met de commissie heeft gedeeld waarbij de schenker ook met een aantal oplossingen is gekomen. Na een schorsing waarbij alle politieke partijen met elkaar overlegd hebben is gebleken dat wij de schenker hartelijk danken dat hij deze schenking heeft gedaan en dat wij erg blij zijn met de oplossing die de schenker heeft aangedragen. De wethouder gaat, zodra de inspraakronde afgesloten is en de winnende architect bekend is, met de architect en de schenker in gesprek om tot een ontwerp te komen dat voor iedereen aanvaardbaar is.

Invulling reserve “nieuwe initiatieven”
Het potje dat bestaat voor burgerinitiatieven wordt inmiddels goed gebruikt maar voorziet niet in grotere projecten. De wethouder wil daarom graag het budget van 50.000,= per jaar ook gaan inzetten om ook buurtinitiatieven te kunnen verwezenlijken. Na een lange discussie wordt besloten dat hiervoor kaders worden uitgewerkt die in februari in de Raad zullen worden gebracht.