Commissie Samenleving 11 februari 2020

Vandaag stonden twee stukken op de agenda die met bewonersparticipatie te maken hebben, namelijk de “uitbreiding stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven” en “Heemstede maakt het mogelijk (nieuwe initiatieven 2018-2020)”. In de vorige vergaderingen is er gesproken over het feit dat er vanaf dit jaar gelukkig veel bewoners de weg gevonden hebben naar de gemeente voor hun buurtinitiatieven. Er is al jaren een potje van 25.000,= per jaar voor maar hier werd tot vorig jaar nauwelijks gebruik van gemaakt. Inmiddels gebeurd dit dus wel en is het potje zoals het er nu naar uit ziet het 1e kwartaal al leeg. Daarom wordt er voor dit jaar extra budget gevraagd. Hier kan iedereen zich in vinden. HBB is blij dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de regeling.
Voor het aangevraagde budget van Heemstede maakt het mogelijk bleek minder enthousiasme om verschillende redenen. Het gaat hier namelijk om initiatieven die niet (geheel) door bewoners zelf kunnen worden uitgevoerd en de gemeente dus moet faciliteren. Deze projecten kosten meer geld en dus is er ook meer budget van de gemeente nodig. Zowel D66 als VVD wilden graag weten of dit uit de gesprekken met de bewoners is gekomen tijdens de sessie van “Wij maken Heemstede” want dan konden zij zich erin vinden. VVD was van mening dat eerst het hele participatiebeleid waar dit onderdeel van uit maakt in de raad moet zijn geweest alvorens we met de invulling aan de gang gaan. In de vorige vergadering waar de woordvoerder van de VVD overigens niet bij was, was besloten dat we verder zouden gaan met alle onderdelen van participatie en dat in mei het hele participatieplan op tafel zou komen. Na veel vijven en zessen is besloten dit stuk als bespreekstuk naar de raad te sturen met een aanvulling op wat er uit de sessies van “Wij maken Heemstede” en de bewonersgesprekken is gekomen.

Voor de rest werden we weer bijgepraat door de heer Struif over de lopende zaken.

In de rondvraag heeft HBB gevraagd of er in Heemstede ook problemen zijn met malafide bureautjes die geld verdienen via de PGB’s en zorgtaken. Dit naar aanleiding van het programma Zembla dat hieraan een aflevering heeft gewijd op televisie. De heer Struif heeft geantwoord dat voor zover hij weet dat in Heemstede niet speelt.