Commissie Middelen 11 maart 2020

Verantwoording 2019 en werkplan en globale begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam MRA
Heemstede neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Conform de afspraken in het MRA Convenant zijn namens de MRA Regiegroep de MRA verantwoording 2019 en het (concept-)MRA werkplan en begroting 2021 aangeboden aan de MRA partners met het verzoek een zienswijze op deze stukken te geven.
De begroting van de MRA is eerder door de commissie besproken, en het college heeft al onze punten duidelijk geventileerd richting de MRA. Helaas was niet alles haalbaar zoals het tegenhouden van de stijging van de kosten, maar over het algemeen was de raad tevreden over het optreden van het college. Ook gaf de burgemeester nog enige toelichting over de wijze van hoe wij als raad het beste uit de MRA kunnen halen. Als raad zullen we de hoofden bijeen moeten steken om proactief de MRA & onze lokale partners richting te geven.
Energietransistie
Van dit vaste agenda punt maakte ons raadslid Peter Keyser gebruik om het snellaadstation nogmaals op de agenda te zetten. Het CDA had hier als enige moeite mee, want die zagen liever een draadje vanaf de voordeur naar de auto. Dat zal bij sommige mensen de voorkeur genieten, maar niet iedereen heeft die keuze. Mensen die in de hoogbouw wonen kunnen moeilijk een snoer naar beneden laten hangen. Uiteindelijk begreep het CDA dit ook wel en zei wethouder Struijff toe dat hij voor het eind van het jaar met een plan zou komen.