Commissie Samenleving 9 september 2020

Lokale steun Kenter Jeugdhulp

Landelijk is er al vele malen brand geroepen over het feit dat er steeds meer jeugdhulp nodig is en dat het hiervoor begrote bedrag de lading bij lange na niet dekt. Toen in 2015 de jeugdhulp gedecentraliseerd naar de gemeente kwam moest er al 15% op het budget worden ingekrompen terwijl er toen al in feite te weinig geld beschikbaar was. Ook moesten de instituten die de jeugdhulp aanbieden ineens zelf reageren op aanbestedingen wat zij tot dan toe nooit hadden hoeven doen.  Al met al heeft dit erin geresulteerd dat Kenter Jeugdhulp hierdoor te weinig geld heeft ontvangen voor de uren die zij heeft gespendeerd aan de jeugdhulp, wat erin geresulteerd heeft dat zij nu flink in de rode cijfers staan. Omdat de specifieke hulp die zij bieden niet geboden wordt door een ander instituut is regionaal besloten om hen een eenmalig bedrag te betalen en de tarieven te herzien.  Voor Heemstede betekent dit een eenmalig bedrag van € 96.000,=. Na een goede discussie werd besloten, dat iedereen de jeugdhulp erg belangrijk vindt en dit punt als hamerpunt naar de raad te sturen. In Heemstede proberen wij niet alleen de jeugd te helpen als er problemen zijn, maar hele gezinnen, waardoor wij door preventieve zorg te bieden, proberen om grotere problemen te voorkomen.

Rapportage Sociaal Domein 2019

Het rapport ziet er weer goed uit en al met al zijn wij binnen de begroting gebleven. Het zou echter wel goed zijn om alle kosten die binnen een begrotingsonderdeel vallen ook opgeteld weer te geven, zodat duidelijker is dat wij inderdaad binnen het budget zijn gebleven. Naar aanleiding van Covid 19 zijn de kosten nu wel hoger geworden. Hier tegenover staan ook extra budgetten van het rijk. Dit zal duidelijker worden bij de begrotingsbesprekingen.

Open House procedure ambulante jeugdhulp

Om het eerder besproken probleem met Kenter op te lossen is besloten deze (tijdelijke) constructie te hanteren om de tarieven van Kenter omhoog te krijgen. Er wordt dus een tussentijdse aanbesteding gehouden met hogere budgetten. Eigenlijk was de discussie hierover al gestart met het punt van Kenter, dus iedereen kan zich hierin vinden.

Campagne #500 kinderen

Zowel PvdA als GroenLinks hadden al voor het reces hierover een vraag ingediend, echter D66 heeft  deze vraag doorgezet in deze vergadering. Het college was hiermee al aan de slag geweest met de regio aangezien Heemstede alleen deze opdracht moeilijk kan uitvoeren en dit beter geregeld kan worden met hulp van de regio. Iedereen is bereid hieraan mee te werken als het om weeskinderen gaat.