Commissie Middelen 21 oktober 2020

Najaarsnota, Programma begroting, de meerjaren begroting en de eerste begrotingswijziging. 

Nadat we van de ambtelijke ondersteuning antwoorden hadden gekregen op onze technische vragen was het tijd voor de politieke vragen. HBB richtte zich met name op het afschaffen van de hondenbelasting, het parkeerbeleid, enkele kritische vragen over de uitgaven en het voornemen van de gemeente om diversiteit te stimuleren. Met de andere fracties is overeengekomen om de inhoudelijke behandeling tijdens de Begrotingsraad te doen. Hierover later dus meer.

Programma van eisen nieuwe accountant.

Keurig stuk waarin wat betreft HBB 1 klein hiaat zat. De gemeente gaat dit verbeteren en het gaat als hamerstuk naar de raad.

Aanbesteding rioolrenovatie Heemstreedse dreef e.o

Voor het project “Rioolrenovatie Heemsteedse Dreef e.o.” heeft een aanbesteding gelopen. De resultaten van deze aanbesteding zijn hoger uitgevallen dan de opgestelde raming en hoger dan het beschikbare investeringsbudget. Dit is natuurlijk jammer, maar ook onmogelijk te voorkomen bij dergelijk specialistisch werk. Opnieuw aanbesteden wordt naar verwachting alleen maar duurder en laten we reëel zijn, echte alternatieven zijn er niet. HBB is een voorstander van de gekozen methode en wil dat het college hiermee doorzet. HBB is wel van mening om nog eens kritisch te kijken naar het inkoopproces en de ondersteuning daarbij.

Keuze scenario haalbaarheidsstudie warmte uit WRK leiding voor Heemstede

Op zich een prima milieuvriendelijk idee, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. HBB is niet tegen de pilot. Maar heeft er wel grote moeite mee dat de inwoners straks wordt gevraagd wat ze van het voorstel vinden, zonder alternatieven, (zoals bijvoorbeeld geothermie) aan te bieden waar Haarlem al mee doende is. Op deze manier hebben onze inwoners geen keuze. En er zijn ook woningen die zelf al een alternatieve energie bron hebben of willen. Wat als gevolg heeft dat de kosten per aansluiting WRK hoger worden. De totale kosten kunnen gigantisch hoog uitvallen, en wie weet wat de toekomstige techniek ons brengt?

Criteria ambtelijke samenwerking 

Onze gewaardeerde collega’s Antoine Rocourt en Eric de Zeeuw hebben een plan geschreven hoe we deze samenwerking gaan toetsen. Wat HBB betreft is het een prima stuk. Aanvankelijk wilde het college er een extern bureau bij betrekken om de objectiviteit te waarborgen. Maar de raad was van menging dat het college en onze ambtenaren dit prima intern kunnen oplossen. We houden de hand op de knip.