Het Heemsteedse Afval-vraagstuk en oversteekplaats Herenweg

De commissie Ruimte sprak op 19 november over het veiliger maken van de oversteekplaats op de kruising van de Adriaan Pauwlaan en de Herenweg. Ook werd de Heemsteedse begraafplaats onder de loep genomen en werd gekeken naar het plan over het asfaltonderhoud van de Heemsteedse Dreef. Het lastigste vraagstuk wat er voor de commissie ligt, is toch hoe we in Heemstede ons afval moeten gaan verwerken om aan de eisen van de toekomst te kunnen voldoen. En wat is dan de beste en voor de inwoners minst belastende manier om ons afval te scheiden? En wat gaat ons dat dan wel niet kosten? Lees hieronder een verslag van deze commissie.

Oversteekplaats Adriaan Pauwlaan – Herenweg

De inwoners van Heemstede maken zich al geruime tijd zorgen over deze oversteekplaats. Maar liefst 70 betrokken bewoners hebben meegedacht over het vraagstuk: “Hoe maken we deze oversteekplaats veiliger?”. In samenspraak met deze bewoners en een onderzoeksbureau zijn een aantal varianten bekeken en doorgerekend. Uiteindelijk is gekozen voor een variant, waarbij de stoplichten worden uitgebreid en de oversteek korter, veiliger en overzichtelijker wordt gemaakt. Complimenten voor het college die dit voortvarend heeft aangepakt en dank aan alle betrokken bewoners voor de inzet!


Bron foto – Haarlems Dagblad

Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede

We kregen een prima rapport om de Heemsteedse begraafplaats klaar te maken voor de toekomst. HBB heeft wel zorgen geuit over het steeds kleiner wordend aantal begrafenissen waardoor de kosten relatief hoog worden en de wens van de organisatie om te kijken of er een personele uitbreiding mogelijk is. Wat HBB betreft kan van dat laatste geen sprake zijn, vooral gezien de steeds lager wordende opbrengsten. We hebben dan ook de wens uitgesproken om vooral innovatief te werk te gaan.

Groot Onderhoud Heemsteedse Dreef, asfaltonderhoud.   

Het is vervelend, het geeft een hoop gedoe en overlast, maar het is vooral erg nodig. Op zich een prima plan, waarbij ook goed gekeken is naar geluid reducerend afval, maar dit helaas voor de korte stukjes economisch nu eenmaal niet de voorkeur geeft. Vooral bij remmend en wegrijdend verkeer wordt de effectiviteit en de levensduur aanzienlijk verkort. Het is ook vatbaarder voor spoor- en ribbelvorming waarbij de overlast juist toeneemt. Ons advies was wel om nog een keer te kijken of er nu echt gekozen is voor de variant met de minste overlast en meest economische levensduur.

Zorgen over horeca Havendreef

De bewoners van de torenflat maken zich zorgen over de bestemming van de horeca. Deze bestemming had eerst 1a “’lichte horeca” en is later, door het toenmalige College uit 2018 bestemd als 1b (restaurant zonder haal/bezorg service). Maar het restaurant dat er komt is volgens hen voornemens te gaan bezorgen en ook afhaalmogelijkheid structureel aan te bieden. Dat er tijdens corona wordt afgehaald zal ongetwijfeld niemand een bezwaar vinden.

De bewoners van de Havendreef vrezen dat dit in de toekomst overlast met zich meebrengt. HBB is van mening dat als de bestemming 1b is, de ondernemer zich daaraan hoort te houden. Verdere uitbreiding naar bv categorie 1c of 2 is wat HBB betreft niet aan de orde.

Afval vraagstuk en het “plan” van het CDA

Over het verwerken van afval is het laatste woord nog zeker niet gezegd en de meningen zijn hierover nog zeer verdeeld. Niet gek, want ons afval is een groot probleem. Niet alleen in Heemstede maar ook in de rest van Nederland. Iedere gemeente worstelt daarmee en iedere gemeente doet het weer anders.

Hoe zat het ook alweer? Al jaren geleden is besloten te streven naar circulaire economie. Daar zijn de VANG (Van afval naar grondstof) doelstellingen uit voorgekomen: te weten 100 kg restafval per inwoner in 2020 en 30 kilo in 2025. Uitgangspunt is minimaal 75% scheiding en liever nog meer in 2025.

Heemstede zit op 175 kilo per jaar. Uit sorteer analyses blijkt dat er 43% GFT(E) (groen afval) in de grijze Kliko terecht komt. Dat is op dit moment het grootste probleem. GFT kan niet nagescheiden worden (net als papier, karton en textiel) zodat we het van de bronscheiding (het afval thuis al scheiden) moeten hebben. Dat lukt dus niet. En dat is niet alleen niet goed voor het milieu, maar ook niet goed voor onze portemonnee. We betalen immers per ton en op dit moment is de verbrandingsbelasting al 30% van de kosten en dit stijgt per 1 januari alleen maar verder.

Proef Merlenhoven

Na bestudering van diverse scenario’s is er een proef in Merlenhoven uitgevoerd met het zogenaamde omgekeerd inzamelen. GFT bleef aan huis opgehaald, waarbij in de zomermaanden extra werd opgehaald. Daarnaast werd PMD (plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken)  thuis opgehaald en moest men restafval wegbrengen. Die proef was een groot succes, ook omdat de bewoners ook keken naar de inkoopkant.

Na de succesvolle proef in Merlenhoven was het college voornemens om dit plan van omgekeerd inzamelen in heel Heemstede door te voeren. Hier was de nodige weerstand tegen met name door de oppositiepartijen VVD en CDA, maar ook HBB wilde graag zeker weten of alle opties goed bekeken waren, en dan met name de manier van afval verwerken in Haarlemmermeer (meerdere bakken en winst door schaalvergroting) en Leiderdorp (omgekeerd inzamelen).

Uitkomst doorrekeningen 5 varianten

Op verzoek van de raad zijn er dus een aantal doorrekeningen gedaan door het adviesbureau JMA, die gemeenten ondersteund bij het realiseren van hun doestellingen op het gebied van afvalverwerking en duurzaamheid. De 5 meest voorkomende varianten zijn doorgerekend. Uiteindelijk bleek dat om de VANG (Van Afval Naar Grondstof) alleen gehaald kon worden met de methode gebruikt in Merlenhoven, en dat in combinatie met diftar (gedifferentieerde tarieven). Samenwerken met buurgemeentes levert niets op.
Toch bleek uit de proef Merlenhoven dat Heemstede het zelfs zonder diftar zou kunnen halen. Alle reden om daarmee aan de slag te gaan, aangezien HBB op dit moment geen voorstander is van diftar. Zeker nu uit Merlenhoven blijkt dat we het ook zonder kunnen. Voor hoogbouw moet maatwerk volgen.

Het alternatieve afvalplan van CDA

Tijdens de raad kwam het CDA met nog een ander alternatief voorstel. Hier zetten wij de nodige vraagtekens bij. Het plan van het CDA zelf was simpel. We scheiden PMD na en voor de rest vertrouwen we op onze inwoners. Desnoods laten we de GFT nog een keer ophalen: hetgeen weinig zin heeft als er niets wordt ingestopt, omdat alles bij het restafval mag worden gedaan.

Vraagtekens bij dit plan

Was het maar zo simpel. Het voorstel vermeldde allereerst een onjuist streefgetal restafval per inwoner. Er werd gesproken over 100 kilo per 2025, maar in 2025 is het streefgetal al 30 kilo. Daarnaast werden in het voorstel een aantal zogenaamde onzekerheden genoemd, die nergens onderbouwd worden en deels ook aantoonbaar onjuist zijn zoals bijvoorbeeld punt 7. De stijging van verbrandingsbelasting is namelijk wel al bekend, zoals ons raadslid Lenny Jagtenberg opmerkte (met € 5,00 van € 32,00 naar € 37,00 per ton).

Het voorstel kende geen enkele onderbouwing. Geen enkele verwijzing naar welk rapport of onderzoek dan ook. Ook niet naar het zeer recente JMA rapport, waar zeer duidelijk wordt uitgesproken dat slechts omgekeerd inzamelen met diftar werkt om de doelstellingen te halen. Een rapport dat opgesteld is op verzoek van de oppositie (CDA, VVD en D66) en waarvoor de vragen ook zijn aangeleverd door de oppositie (VVD EN D66). Waarna alle vragen nog eens aan de voltallige raad zijn voorgelegd, voordat de onderzoeker werd ingeschakeld. Het heeft geen zin om dit “’plan”’ door te rekenen want misschien kan er uitgerekend worden hoeveel het extra laten rijden van de GFT wagen kost, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Uit het JMA rapport blijkt dat dit 1 kilo per jaar scheelt (!). Geen reëel scenario dus.

Merkwaardig genoeg was de VVD voor het plan van het CDA (overigens ook zonder inhoudelijke argumenten) terwijl in het VVD verkiezingsprogramma ook wordt uitgegaan van gescheiden inzamelen. Dit standpunt werd zelfs tijdens het lijsttrekkersdebat door VVD werd ingenomen.

Het laatste woord is hier dus nog niet over gesproken en de raad zal het verder als bespreekpunt behandelen in de raadsvergadering van 26 november. Verder vertragen is niet verstandig. Er zal wat moeten gebeuren anders zal de afvalstoffenheffing onbeheersbaar stijgen.