Verslag Commissie Middelen

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Middelen in januari 2021

Bevindingen managementletter interim controle 2020
We trapten af met een C stuk. In de managementletter constateert AOA (de accountant) dat de interne beheersing voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Door de accountant wordt in de managementletter opgemerkt dat in het boekjaar 2020 hard wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van de operationele processen binnen de organisatie. Dit werd ook beaamd door de heer Rocourt van onze eigen auditcommissie.

Het rekenkamerrapport over de duurzaamheidsdoelstellingen
De rekenkamer onderzoekt of de gemeente goed en efficiënt met bepaalde zaken en besluiten om gaat. Zij kiezen zelf of in overleg met raadsleden hun onderwerp. Er was nu gekozen voor een rekenkamer zonder raadsleden, terwijl er voorheen een rekenkamer met raadsleden was. Onze eigen Lenny Jagtenberg was destijds ook een actief lid van de rekenkamer.

De rekenkamer heeft goed gekeken naar het onderwerp duurzaamheid en daar een keurig rapport over opgesteld. De rekenkamer heeft eerst een beeld geschetst over hoe het nu gaat en daarnaast aanbevelingen gedaan over hoe het beter kan.

Een belangrijk punt was het monitoren op de voortgang van onze duurzaamheidsdoelstellingen. De gemeente heeft aangegeven hier actiever mee om te gaan. De overige aanbevelingen waren versterking van het programmamanagement en een ruimer budget om de haalbaarheid van de doelstellingen te vergroten. Het college neemt alle aanbevelingen over maar heeft ook de kanttekening dat er wel mankracht en budget gevonden moet worden.

De energietransitie
De meedenkgroep: HBB wil graag dat er bij de werving voor de meedenk-groep over de energietransitie gelet wordt op een goede afspiegeling van onze inwoners. De wethouder heeft aangegeven hierop toe te zien.