Verslag Commissie Samenleving

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Samenleving in januari 2021

Participatiebedrijf Zuid-Kennemerland
Een woordvoerder van de ondernemingsraad heeft uitleg gegeven over de voorgenomen plannen van het participatiebedrijf en de leden van de commissie samenleving uitgenodigd om het geheel in de praktijk te komen bekijken. Mevrouw Havers heeft dit aanbod geaccepteerd en zal binnenkort een kijkje neme.

Wij hebben vooraf de volgende vragen aan ons college gesteld: Wij delen de zorgen van de ondernemingsraad en de werkdagbesteding. Graag horen wij hoe de vragen aan de ondernemingsraad worden beantwoord en hoe het college hierover denkt. Zijn wij verplicht om de werkdagbesteding conform de wettelijke regels buiten dit participatiebedrijf te houden of mogen wij dit zelf bepalen?  Het zou voor deze mensen naar onze mening heel fijn zijn als ze toch binnen het bestaande concept blijven vallen. Zijn hier mogelijkheden voor? De heer Struif heeft namens het college geantwoord dat er slechts een 7-tal mensen uit Heemstede in de genoemde werkdagbesteding zitten en dat er ongeveer 20 instellingen zijn dit hetzelfde aanbod leveren. Wij kopen dit in bij het participatiebedrijf dat de gemeente Haarlem en Zandvoort opzetten, vanuit de voormalige paswerk organisatie. We worden op de hoogte gehouden van de onderhandelingen over de werkdagbesteding en de ondernemingsraad.  Gezien de betrokkenheid van het college gaan wij ervan uit dat dit goed gaat komen en gaat het stuk als hamerpunt naar de raad.

Beschikbaar stellen krediet uitbreiding basisschool
De Evenaar heeft te weinig ruimte voor haar leerlingen en zou een lokaal van de naastgelegen school de Ark verbouwen om meer ruimte te krijgen. Hiervoor was door onze gemeente 50.000,= beschikbaar gesteld. Nu blijkt de Ark deze ruimte toch nodig te hebben en om die reden zou er een gedegen noodlokaal naast de school gerealiseerd worden. De school vindt dit geen goed idee en heeft nu zelf het grootste deel van de kosten voor een aanpassing in de zomervakantie van de zolder te realiseren die voldoende ruimte oplevert.

N.a.v. de kostenraming van de Evenaar zien wij toch gevaar in het bedrag dat het geheel zal gaan kosten en dan met name met de volgende risico’s :

– De installatiekosten zijn een aanname en zijn als stelpost opgenomen
– De sloop en de stalen opvangconstructie zijn een aanname
– De ABK (algemene bouwplaatskosten (uitvoerend personeel / keten/ kranen))  is met 8 % te laag!
– Vervuilingen (grond) en Asbestsanering zijn niet opgenomen
– De paalfundering is een risico (moeilijke locatie en sonderingen moeten nog plaatsvinden)

Financiële uitsluitingen
– De bandbreedte van de raming is plus of min 20%
– Exclusief 10% onvoorziene kosten
– Exclusief Leges 3%
– Exclusief honoraria 10% (architect constructeur etc)

Kan de Evenaar of haar overkoepelende orgaan een borgstelling of (bank)garantie afgeven voor het feit dat de gemeente niet in moet springen als de kosten veel hoger uit gaan vallen dan nu geraamd? Met andere woorden als het fout gaat dat de gemeente hiervoor niet in hoeft te springen omdat zij deze gelden niet op kunnen hoesten? Zoals u weet heeft HBB scholing heel hoog in het vaandel staan, maar wil niet dat de ene school veel meer kan uitgeven dan een andere school. In een eerdere vergadering waarbij de Evenaar alvast het voorschot van het gehele IHP bedrag wilde investeren in een volgens hen betere oplossing, is besloten dat zij niet voorgetrokken zouden worden en dat willen wij nu ook niet laten gebeuren. Ook willen wij niet dat zij extra geld krijgen, want dan staan alle andere scholen ook klaar met gebreken die nu al opgelost zouden moeten worden. Wij houden ons dus aan het IHP.

Tevens ligt er ook nog de vraag of het geheel binnen het bestemmingsplan past of dat hiervoor een procedure voor ontheffing moet worden opgestart, aangezien we ons niet voor kunnen stellen dat de buurt hier geen overlast van ondervindt. Het past binnen het bestemmingsplan, dus er zal z.s.m. een participatietraject worden opgestart door de school met de buurt.

Aangezien de antwoorden op de vragen niet duidelijk genoeg waren en wij nog met onze fractie hierover willen praten gaat dit punt als bespreekpunt naar de raad.

Wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s
Graag zouden wij willen weten hoe de vrijwilligers binnen deze constructie kunnen meedenken en hun inbreng kunnen geven, aangezien zij niet binnen de CAO vallen, maar wel heel veel goed werk verrichten binnen de veiligheidsregio’s. De burgemeester heeft tijdens de bespreking van dit punt aangegeven dat hiervoor de nodige garanties zijn gegeven en dat er diverse gesprekken en verbindingen zijn gerealiseerd via de OR en de organisatie.

Onderbrengen WMO Loket Bloemendaal bij het IASZ (Intergemeentelijke afdeling sociale zaken) van de gemeente Heemstede

HBB heeft de vraag gesteld of alleen het WMO loket van de gemeente Bloemendaal wordt ondergebracht bij het IASZ en zo ja waarom?

Het antwoord is dat Bloemendaal te weinig expertise heeft en daarom bij Heemstede wordt ondergebracht. In Heemstede is het WMO loket anders ingericht en om die reden is deze niet ondergebracht bij het IASZ. Na de uitleg van de heer Struif was het voor iedereen duidelijk en akkoord.

Wat verder ter tafel kwam

De PvdA heeft gevraagd om binnenkort in de commissie samenleving het verbod op vuurwerk tijdens oud en nieuw te bespreken. HBB is hier niet voor omdat deze discussie niet te voeren is met de vele voors- en tegens, dus stak niet haar akkoord op, echter de andere aanwezigen allemaal wel.