Verklaring Fractie HBB – update

Reactie van onze Fractie

Op 13 februari hebben wij een bericht geplaatst over een incident tijdens de commissievergadering van 11 februari jl. Hierover zijn berichten verschenen in de media. Het beeld dat in sommige media geschetst is, is niet van HBB, PvdA of GroenLinks afkomstig.

Onderzoek

Er ligt nu een rapport met een feitenonderzoek, dit rapport is nog niet openbaar. Wij zullen ons hard maken om dit en het eventuele vervolgtraject openbaar te maken, zodat u zelf uw conclusies kunt trekken van hetgeen heeft plaats gevonden op de 11e tijdens de schorsing van de vergadering van de Commissie Ruimte.

Ordevoorstel afvalbeleid

Wij willen benadrukken dat de fractievoorzitters en enkele commissieleden van VVD, D66 en CDA vóór de vergadering door de fractievoorzitters van HBB, PvdA en GroenLinks zijn geïnformeerd over het ordevoorstel om het stuk over het afvalbeleid niet te bespreken.

Doel van dit ordevoorstel was om met alle leden van de commissie te bespreken hoe we als raad met een breder draagvlak kunnen starten om zo snel mogelijk de hoeveelheid restafval te verminderen en de kwaliteit van de afvalstromen te verbeteren zonder nu direct een definitieve beslissing voor heel Heemstede te nemen.

Deze beslissing willen wij uitstellen, omdat het momenteel door de corona-maatregelen niet mogelijk is om de inwoners goed bij de discussie te betrekken. Tevens is er een onjuiste beeldvorming ontstaan over sommige methodes van inzameling en is het van belang om onze inwoners hier goed te informeren, zodat zij op basis van feiten hun wensen kenbaar kunnen maken in het participatie traject.

Wij betreuren het, dat door dit incident deze discussie nog niet is gevoerd. Tevens betreuren wij dat VVD en CDA tegen alle afspraken in constant de pers te woord staat. Aangezien wij ons wel houden aan de afspraken, is er op dit moment geen sprake van wederhoor en ontstaat als zodanig een onjuist beeld van de ernst van de situatie.

Wij blijven ons inzetten voor een goed bestuur in Heemstede en voor het belang van al haar inwoners. De commissie en de raadsvergaderingen zullen wij volgens schema op professionele wijze hervatten.