Verslag Commissie Samenleving 11 mei 2021

Persbericht 16 maart 2021

Ontwerp Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Kennemerland en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Kennemerland

HBB had als enige een aantal vragen ingediend die niet allemaal beantwoord konden worden tijdens de vergadering omdat deze door de VRK zelf beantwoord moeten worden. Wij hebben in ieder geval wel aangegeven dat wij voor de 3e keer meegeven dat het verslag beter leesbaar moet worden. Er  is nog steeds de vraag of  de strategische en operationele doelstellingen behaald zijn. Wij zouden graag bij elk overzicht het stoplichtenmodel gebruikt zien waarbij de kleuren van het stoplicht staan voor het feit of het doel geheel,  gedeeltelijk of niet  behaald is. Alle andere partijen sloten zich hierbij aan en dit zal in de zienswijze worden opgenomen.

Tevens hebben wij vragen gesteld over het waarom van niet vervulde vacatures, en of dit gevolgen heeft voor  het ziekteverzuim en of het beeldbellen voldoende heeft voorzien in het contact met bewoners.

Onze vraag over veilig thuis kon wel beantwoord worden. Daar is aardig wat geld overgebleven terwijl er op een ander vlak van veilig thuis geld tekort is. Aangegeven werd dat dit niet komt doordat taken zijn veranderd door de reorganisatie maar dat de reorganisatie zelf juist goedkoper is uitgevoerd doordat o.a. jongere mensen zijn aangenomen die zij zelf opleiden. Veilig thuis werkt nog steeds goed samen met de gemeente en er wordt geprobeerd om niemand buiten de boot te laten vallen.

Als laatste punt, vinden wij dat er nagenoeg geen aandacht is voor de energietransitie (waar andere veiligheid regio’s dat wel hebben).  Denk daarbij aan gezondheid, (brand)veiligheid vanwege solar panelen, windmolens (geluid, slagschaduw, protocol redding op hoogte) en andere energiebronnen zoals waterstof. Hier krijgen wij nog een nadere toelichting op een later tijdstip.

Tijdens de vergadering hebben wij nog gevraagd waarom er ondanks de toezeggingen van vorig jaar geen bluswatervoertuig in Heemstede is gestationeerd. Hierop  werd gezegd dat dit niet was toegezegd. Wij hebben vervolgens gewezen op het stuk waarin dit was aangegeven,  en ook hierop krijgen wij nog antwoord.

Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs

Dit betreft een stuk dat regelt dat de gemeente een subsidie kan geven aan scholen om hun ventilatie beter te regelen. Wettelijk moet dit goed afgedekt zijn. Hier kon iedereen zich in vinden. Tot nu toe is er helaas maar 1 school die het financieel aan kan en wil om deze ventilatie vervroegd te gaan regelen. Alle ander scholen wachten op het IHP.

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Zuid-Kennemerland en IJmond

Dit belangrijke onderwerp staat ieder jaar op de agenda en in feite worden alleen de bedragen die wij hiervoor moeten betalen aangepast en uiteraard het aantal verzuimplegers. D66 vroeg zich af waarom het indexcijfer hoger is dan het CBS indexcijfer wat normaal gebruikt wordt. Dit wordt nagevraagd en om die reden gaat dit punt als bespreekpunt naar de raad. Het is dan wel de bedoeling dat de bespreking in de Raad ook bij dit punt blijft. Carole Havers maakte hier terecht een opmerking over omdat met name het CDA er een gewoonte van maakt goed in de commissie doorgesproken punten om een bagatelreden naar de Raad te sturen en dan daar een heel verhaal te houden. Het CDA was nogal verbolgen over de opmerking en probeerde dat als “beperking spreekrecht’’ te framen, maar de opmerking van Carole ging natuurlijk over de vergaderorde en was volkomen terecht.

Uitwerking regionale samenwerkingsverband Beschermd Wonen

Aangezien de overheid wil dat elke gemeente dit nu zelf moet regelen en wij hier ook de financiën voor ontvangen, moet officieel goed geregeld worden dat wij dit in samenwerkingsverband uitvoeren met andere gemeente met als centrumgemeente Haarlem. Een ieder kan zich in de zienswijze vinden die hiervoor opgesteld is.

Aanpassen verlichting honkbalveld RCH Pinguïns

Voor dit punt had zich een inspreker uit de buurt gemeld, die aangaf dat hij blij is dat de verlichting nu eindelijk aangepast wordt maar dat de bewoners graag betrokken willen worden en een nader onderzoek wil laten uitvoeren zodat de nieuwe verlichting ook daadwerkelijk brengt wat een ieder ervan verwacht. Ook voor de vleermuizen die rond het honkbalveld wonen. De wethouder heeft aangegeven dat al deze punten reeds zijn meegenomen en dat e.e.a. in samenspraak met de bewoners wordt uitgevoerd.