Commissie Samenleving 9-6-2021

Bij het spreekrecht voor inwoners heeft de voorzitter van NVJ de Haven ingesproken met de vraag of de gemeente kan bijdragen aan het herstellen van de beschoeiing rond het haventje bij deze zeilvereniging die gelegen is achter Hageveld.

De laatste jaren hebben zij geen subsidie ontvangen omdat er verhoudingsgewijs te weinig inwoners van Heemstede lid waren van deze vereniging. De subsidieverordening vereist dat minimaal de helft van de leden van een vereniging uit Heemstede moet komen om een subsidie te kunnen ontvangen. Maar gezien de regionale plaats die zij innemen doen zij toch een beroep op onze gemeente. Zij hebben zelf al 90.000 euro opgehaald en hebben nu nog 40.000 euro nodig.

Onze wethouder de heer Struif heeft aangegeven al op zoek te zijn geweest naar mogelijkheden om de vereniging te helpen met zaken die ook gebruikt worden bij de aanpassing van de Haven in Heemstede, maar tot nu toe bleek dat niet te kunnen. Volgens de regels komen zij niet in aanmerking voor subsidie, tenzij wij bereid zijn de regels aan te passen. Daarom wordt besloten die binnenkort op de agenda te zetten van Samenleving. Dit is inmiddels al in de lange termijn agenda opgenomen.

Presentatie ontwikkeling Lokaal Sportakkoord

Dhr. Jerry Buitendijk, directeur SportSupport, en trekker van de kerngroep en opsteller van het Lokaal Sportakkoord, geeft een korte presentatie over de voortgang van het traject leidend tot het Lokaal Sportakkoord. Een duidelijke presentatie waarbij veel aandacht is voor de gezondheid van alle Heemsteedse bewoners. We zullen er binnenkort meer van zien en horen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland (Paswerk)

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de oprichting van het Participatiebedrijf. De Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland, bekend als Paswerk (hierna ook: GR) en onderdelen van de Werkpas Holding worden hiervoor samengevoegd. Naar aanleiding van deze besluitvorming moet de tekst van de GR worden gewijzigd. Iedereen was hiermee akkoord.

Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf

De gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort zijn in januari 2021 akkoord gegaan met de oprichting van het Participatiebedrijf. Het jaar 2022 is het eerste begrotingsjaar. Voor 2022 verwacht het Participatiebedrijf een nagenoeg sluitende begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat de (regionale) economie zich grotendeels herstelt van de coronacrisis. Iedereen kon zich hierin vinden.

Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015

In de Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 is de doelgroep beschreven, alsmede de methode om de loonwaarde in het kader van loonkostensubsidie vast te stellen. Met ingang van 1 juli 2021 treedt landelijke regelgeving in werking, waarin nieuwe beschrijvingen gegeven worden van de onderwerpen die in de verordening zijn geregeld. De grondslag onder de Verordening komt met ingang van 1 juli 2021 te vervallen met deze nieuwe regelgeving en daarom moet de Verordening worden ingetrokken. Een duidelijke uiteenzetting in het stuk maakte dat iedereen ook hiermee akkoord kan gaan.

Uitwerking motie ‘Samen tegen eenzaamheid’

In de vergadering van de gemeenteraad van 5 november 2020 is de motie van HBB aangenomen over het oppakken van het thema eenzaamheid in Heemstede. Daarbij wordt gevraagd in te zetten op een sterk en duurzaam netwerk om eenzaamheid te verminderen, voortbouwend op de bestaande structuren in de sociale basis en door aan te sluiten als gemeente bij het landelijke actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Hiervoor een plan van aanpak te maken, toegesneden op de Heemsteedse situatie en hiermee gelijk aan de slag te gaan. In het stuk wordt ervan uitgegaan dat er 30000 per jaar voor eenzaamheid wordt uitgetrokken. HBB kan zich hierin vinden omdat zij het heel belangrijk vindt dat dit wordt opgelost. Besloten werd dat er na een jaar eerst gekeken moet worden hoe een en ander loopt alvorens er voor een volgend jaar subsidie wordt gegeven. Wij gaan ervan uit dat het geld ook de komende jaren nodig zal zijn en op een goede manier wordt gebruikt en hopelijk ook zonder steun van de gemeente verder zal groeien.

Crisisfunctie Veilig Thuis en crisisaanpak regio Kennemerland

HBB heeft de volgende vragen gesteld. Een deel van de jeugdaanbieders biedt de eigen cliënten geen 24/7 ondersteuning bij crisis aan ondanks dat de aanbieders hiervoor middelen ontvangen. De gemeenten betalen de kosten van crisisdienst van VeiligThuis waar deze cliënten dan terecht komen. 1. Hoe krijgt u deze aanbieders zover dat zij deze crisishulp waar zij voor betaald worden in hun tarief wél gaan uitvoeren?  Antwoord wethouder; Hier wordt overleg over gevoerd en verbetering is toegezegd.

  1. Brengt u de kosten van het gebruik van de crisisdienst van VT achteraf bij hen in rekening¿ Inwoners die niet tevreden zijn over de geboden hulp (in crisis), klachten hebben, moeten dit zelf met de betreffende instantie oplossen. Antwoord wethouder; dat is erg omslachtig en administratief niet te doen, dus helaas dat gebeurd niet. Het wordt opgelost door mensen aan te spreken en verbetering te vragen. En als er een crisis is moet deze toch opgelost worden. Daar is Veilig Thuis voor opgericht.
  2. Verwacht u van mensen in een crisissituatie dat zij zelf hun klachten oplossen? 4. Waarom mogen zij niet elders een second opinion opvragen? Met andere woorden; waarom mogen zij alleen gebruik maken van deze eerstelijns hulp? Antwoord wethouder; Dit ligt vrij ingewikkeld maar er is altijd mogelijkheid tot het indienen van klachten bij diverse instanties, zoals de gemeente of de ombudsman. Evenals bij het vorige punt het geval is, is dat een crisis zsm opgelost moet worden.

De heer Struif heeft alle vragen voldoende beantwoord.

Procesnotitie maatschappelijk debat jaarwisseling en vuurwerk(overlast)

Er is debat gaande onder inwoners en in de raad over de jaarwisseling en vuurwerk(overlast). Over dit onderwerp is ook een enquête geweest via het burgerpanel in 2020. Een aantal inwoners heeft de raad gevraagd om “de handschoen op te pakken en met de uitkomsten van dit Digipanel vorm te geven aan het maatschappelijk debat over de Jaarwisseling en vuurwerk(overlast)”. Carole Havers heeft namens HBB meegewerkt aan de totstandkoming van de procesnotitie. Tijdens de voorbereiding en tijdens de vergadering bleek al snel dat het niet mogelijk is om deze discussie in de commissie te voeren, gewoon omdat alle leden van de raad hier wat over te zeggen willen hebben. HBB staat hier als enige als volgt in:

Het gaat hierbij niet om de vraag wat wij van de vuurwerkdiscussie vinden, maar of en zo ja hoe we een maatschappelijk debat moeten opzetten. Als het om de vraag zou gaan wat wij als fracties ervan denken, dan lopen de antwoorden binnen de meeste fracties al enorm uiteen. En zo leeft het ook tussen de inwoners van Heemstede. Waar we dus over moeten praten is niet hoe wij er zelf over denken, maar hoe wij de bewoners van Heemstede in deze discussie kunnen meenemen om tot een weloverwogen besluit te komen of er in Heemstede wel of geen vuurwerkverbod komt. Heemsteeds Burger Belang vindt het belangrijk om alle inwoners hierbij te betrekken en dus niet (tot nu toe) alleen maar mensen boven de 40 jaar en door middel van een leidende enquête opgesteld door anti-vuurwerk activisten.

Bovendien moeten wij voorkomen dat wij als raad hierover een beslissing nemen voordat de bewoners gehoord worden.  We hebben reeds met zijn allen benoemd dat dit een belangrijk onderwerp is waar we onze inwoners over moeten horen en HBB wil de bewoners deze mogelijkheid tot participatie niet ontnemen.