Verslag Commissie middelen 9 – 6 – 2021

Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Heemstede & Voorjaarsnota 2021

Wij danken het college voor de duidelijke en bondige antwoorden op al onze vragen. Een aantal zaken die ons opvielen waren:

  • Stijging cybercriminaliteit
  • Toename handhavingsmeldingen
  • Weer hogere kosten en weer minder dividend Meerlanden
  • Hoog ziekteverzuim
  • Onduidelijkheid over de extra middelen voor jeugdzorg via het Rijk

Veel van deze zaken zijn onder andere corona gerelateerd, en het college heeft wat HBB betreft alles onder controle. Het werden beide hamerstukken. Een uitgebreider verslag van de financiën zal volgen na de kadernota.

 

Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve corona 2021-2025

Het college stelt voor om 1 miljoen euro te reserveren voor de consequenties van corona voor de komende 5 jaar. Wij zien liever dat dit per jaar bekeken wordt, zeker gezien alle onzekerheden die deze periode met zich meebrengt. De gehele raad was het met ons eens.

 

Kapitaalversterking Stedin/ aankoop cumulatief preferente aandelen

Er is nogal wat aan te merken op deze kapitaalversterking van Stedin, zo worden er cumulatief preferente aandelen uitgebracht. Dit betekent dat deze aandelen voorrang krijgen op de reeds bestaande aandelen. Met andere woorden: koop nieuwe aandelen en devalueer daarmee de aandelen die we al hebben. Je reinste legale diefstal. Het rendement is ook al niet denderend 3% gegarandeerd en na enkele jaren slechts nog 1% gegarandeerd. Uiteraard erkennen we wel het sociaal maatschappelijke karakter en willen we als gemeente toch ook graag eigenaar blijven van het net. Daarnaast rendeert geld op de bank al helemaal niet. Kortom een lastige discussie die voortgezet gaat worden tijdens de raad.

 

Participatieplan zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal

Zonnepanelen is natuurlijk een van de weinige opties in Heemstede om duurzaam energie op te wekken. Voor windmolens is geen plaats (in elk geval niet wat HBB betreft!). Deze locatie lijkt het college geschikt, doch wat voor HBB zeer belangrijk is, is het draagvlak en de participatie van de omwonenden. Wij sporen het college aan om met een ontwerp te komen waar de buurtbewoners zich in kunnen vinden. Tevens willen wij niet dat het college zich blind staart op dit plan maar ook alternatieven blijft onderzoeken zoals zon op daken. Ook willen we dat de omwonenden laagdrempelig en voor een interessant tarief mede-eigenaar kunnen worden van deze zonnepanelen.

 

Verduurzamen eigen gebouwen.

De eigen gebouwen moeten verduurzaamd worden, daar kunnen we niet omheen. Voor HBB is het belangrijk dat wij per gebouw gaan beslissen of we gaan verduurzamen of afstoten. Sommige panden zijn te duur om te renoveren en anderen zijn niet meer van deze tijd, zoals een ambtswoning voor de burgemeester. HBB wil deze dan ook afstoten om kosten te besparen. De wethouder verzekerde ons dat we dit inderdaad per pand gaan bekijken.

 

Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland &

 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond &

 Aanvullend besluit: advies Commissariaat voor de Media: representativiteit PBO Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV)

Dit waren enkele formele stukken die al dan niet technisch moesten worden aangepast, deze stukken werden zonder verdere discussie ter afhamering gesteld.