Verslag Commissie middelen 15-09-2021

Heemsteeds Burger Belang Gemeenteraad Heemstede

Verduurzamen eigen gebouwen (A-stuk)

Een onderwerp dat al vaker op de agenda is geweest. Klaas Kremer had vooraf vragen gesteld omdat HBB toch heel graag zeker wilde weten dat het oordeel of een gebouw dan wel verduurzaamd dan wel afgestoten zou worden aan de raad is. Het college bevestigde dit naar onze tevredenheid en het werd dan ook een hamerstuk.

Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV (A-stuk)

Een lastige kwestie, de bedoeling is dat de aandelen van de Meerlanden evenredig verdeeld worden op basis van woningen per gemeente. Dit houdt in dat de gemeente Heemstede aandelen moet verkopen welk een structureel nadeel oplevert. Tevens versnellen we het proces waarin we minder zeggenschap krijgen. HBB is wel van mening dat de wethouder Mulder prima heeft onderhandeld want Heemstede wordt redelijk ruim gecompenseerd in de eerste 10 jaar. HBB heeft dit als bespreekpunt geagendeerd omdat we even goed willen uitzoeken of we hier goed aan doen en wat de consequenties zijn als we niet meewerken. Tevens willen wij op de hoogte worden gebracht van het strategisch plan van de Meerlanden voor wat de toekomst betreft. Dit is vooral een technische exercitie en we zullen dan ook met een standpunt komen tijdens de raad en u daar van op de hoogte stellen.

Nota verbonden partijen (voorheen een B-stuk en nu een A-stuk)

Onze voorstellen van de vorige sessie zijn verwerkt in een prima stuk. Een hamerstuk. Indien u hier meer over wilt weten lees dan ons vorige verslag op de website.

Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam (B-stuk)

Onze eigen Lenny Jagtenberg gaf in een vurig betoog aan dat we op zijn zachtst gezegd geen fan zijn van de MRA. Veel verwoede pogingen op advies van diverse partijen om de raden meer invloed te laten krijgen in de MRA worden zo goed als genegeerd. Het wordt steeds meer een megalomaan bestuurs vehikel dat over de raden dendert en heel hard roept dat ze geen bestuurs orgaan zijn. Toen wij daar kritisch over waren tijdens een vergadering reageerden de aanwezige bestuurders korzelig en ons werd gevraagd wat we eigenlijk deden bij de MRA. Met andere woorden teken bij het kruisje, geef applaus, of wegwezen. De MRA is natuurlijk opgericht voor de gemeente Amsterdam, geheel Amsterdam, en bijna niets anders dan Amsterdam. Hoe dan ook vooralsnog blijven we er wel in want keep your friends close but your enemies, vult u maar in. We stonden hier overigens niet alleen in. De gehele raad was kritisch, en D66 doorgaans een MRA enthousiaste partij was eveneens ontstemd nu de zienwijze periode precies in het reces viel.

Concept vervangingsplan Openbare Verlichting 2020/2021

Een prima plan, waarin onze Peter Keyser opmerkte zoals ook eerder gesuggereerd door Arianne de Wit van het CDA er een nu een voldragen product op de markt is die mogelijkheid kon bieden lantarenpalen te kunnen combineren tot verlichting en laadpalen voor elektrische auto’s.

De hele commissie middelen vond dit een goed idee en de wethouder gaat dit onderzoeken.

80%-versie Transitievisie Warmte gemeente Heemstede

Op zich lag er een prima plan voor. Onze energie expert Peter Keyser had wel zijn vraagtekens bij het theoretisch model dat naar zijn mening meer toegesneden had moeten worden naar de werkelijkheid en meerdere toepassingen van warmte.   De heer Keyser heeft dit op de wethouder overgebracht. Ook wil HBB dat er goed rekening wordt gehouden met de kosten voor onze inwoners. Het is natuurlijk heel goed dat we met het milieu bezig zijn maar we moeten ook de realiteit niet uit ogen verliezen. Mensen moeten een keuze kunnen maken en niet financieel last krijgen van direct of indirect verplichte maatregelen. Daarbij is HBB ook een voorstander dat de gemeente ook de inwoners faciliteert in de ruime zin van het woord. Denk daarbij aan onder andere de mogelijkheid van warmte WKO (warmte en koude opslag). Deze WKO kost veel geld en neemt veel ruimte in vanwege de opslag. Hierin kan de gemeente een rol spelen. Tenslotte is  HBB een grote voorstander van de herijking periode van 5 jaar terug te brengen naar 2 of 3 jaar gezien alle ontwikkelingen die er plaats vinden. HBB kreeg de ondersteuning van gehele commissie middelen