Commissie Samenleving van 14 september 2021

Regiovisie jeugdhulp Zuid Kennemerland.

De gemeenten in de jeugdhulpregio’s Zuid-Kennemerland en IJmond staan samen voor de opgave te zorgen voor goede jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin én die betaalbaar is, nu en in de toekomst. Deze regiovisie geeft richting aan de samenwerking tussen de gemeenten en aan de inhoudelijke opgaven en ambities waar de regio’s aan werken. De regiovisie vormt dan ook het gezamenlijke inhoudelijke kader waarop regionaal gestuurd gaat worden.

Met het opstellen van de regiovisie wordt, voor dit onderdeel, ook gehoor gegeven aan de Resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) Jeugd die door de gemeenten in VNG-verband is opgesteld en in juni 2020 is aangenomen.

Een belangrijk stuk waarin een duidelijke visie is opgenomen. Het wordt dan ook een hamerstuk

Vooraf hadden wij een aantal vragen gesteld.

  1. Met de decentralisatie is het nog niet gelukt een jarenlange trend van stijging van het aantal kinderen met jeugdhulp te keren. In de afbeelding in het stuk laat het NJi met een trendlijn de stijging van jeugdigen in jeugdhulp sinds 2000 zien. – Onze Vraag: Waarom lukt dat niet ? Antwoord: De stijging van het gebruik van jeugdhulp is conform het landelijke beeld met dien verstande dat de stijging in de regio Zuid-Kennemerland iets kleiner is.
  2. Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor de (landelijke) stijging. Daarom zijn in de regiovisie meerdere beleidsmatige uitgangspunten en beleidsdoelen geformuleerd. Verdieping op onderdelen is nodig voor een goede analyse van de oorzaken. – Onze vraag Wanneer gaat dat gebeuren dan? Antwoord: Analyses zijn en worden gemaakt op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Dit is een voortdurend proces. Zo wordt lokaal per halfjaar en jaar gerapporteerd over het sociaal domein waaronder de Jeugdwet. Vanaf 2020 gebeurt dit via een rapportage bij de jaarrekening en de najaarsnota. Voorts is in 2020 een verdiepend onderzoek gedaan door stichting RIJK naar de ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdwet. Op dit moment loopt nog een onderzoek van de rekenkamercommissie. Ook in andere gemeenten in onze zijn onderzoeken uitgevoerd en is kennis genomen van de rapportages. Dit geldt ook voor onderzoeken die zijn uitgevoerd in gemeenten buiten onze regio b.v. een rapportage van de rekenkamercommissie Amsterdam. In de aanloop naar de nieuwe verwerving is onlangs een regionale analyse uitgevoerd m.b.t. de ontwikkeling van de aantallen en uitgaven in de Jeugdwet. Deze cijfers zijn onlangs gepresenteerd en ook bestuurlijk besproken met zorgaanbieders. Ook landelijk worden regelmatig onderzoeken uitgevoerd. Zo is een onderzoek uitgevoerd door AEF. Ook van deze rapportage is kennis genomen. De resultaten zijn/worden betrokken bij de regionale verwerving.
  3. Er worden voor de looptijd van de nieuwe contracten (9 jaar) afspraken gemaakt. Ten aanzien van de looptijd van de contracten het volgende. We zijn voornemens de looptijd van de nieuwe contracten voor het perceel complexe jeugdhulp als volgt vorm te geven: contracten voor 3 jaar met de mogelijkheid om deze – op basis van evaluatie – tweemaal met 3 jaar te verlengen.
  4. Echtscheidingspolitiek : Geld voor hulp aan ouder uit kindbudget. – Vraag: Waarom niet, het is belangrijk dat als ouders goed gaan hun kinderen ook beter gaan. – Vraag: Is er een andere plek waar geld gevonden kan worden? Antwoord: Over echtscheidingsproblematiek is in de regiovisie onder andere de volgende passage opgenomen: ‘We willen de schade aan kinderen ten gevolge van dergelijke echtscheidingen zo veel mogelijk te beperken. Een deel van de inzet valt niet onder jeugdhulp. Toch is preventieve inzet hier gewenst, omdat dit ernstige schade (en hogere kosten) voorkomt.’ Zoals hier omschreven valt preventieve inzet niet onder de Jeugdwet. Deze wordt echter wel geboden en komt ten laste van het hiervoor in de begroting opgenomen budget (onder het CJG). Zo bieden we naast ondersteuning vanuit het CJG, onder ander de KIES training (kind in echtscheidingssituaties) en inzet vanuit Villa Pinedo.

Benoemen Lid raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Zuid Kennemerland

Dit punt is doorgezet naar de raad voor benoeming

Resultaat haalbaarheidsonderzoek renovatie vm Bronsteemavo t.b.v. onderwijs en kinderopvang

In vervolg op het verzoek van de commissie samenleving om te onderzoeken of de Jacobaschool en een kinderopvang en naschoolse opvang locatie op een goede manier gehuisvest kunnen worden in de voormalige Bronsteemavo (foto) is er een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. Conform het IHP willen wij het liefst dat op elke locatie deze drie vormen bij elkaar aangeboden worden.  Het rapport geeft aan dat de locatie eigenlijk niet groot genoeg is en er dus keuzes gemaakt moeten worden. Een van de omwonenden van de Bronsteemavo heeft ingesproken aangezien zij ook vraagtekens hebben bij de invulling zoals deze nu is geschetst. Uit de commissie kwamen ook een aantal vragen en oplossingen. De conclusie was dat er nog meer onderzocht moet worden, aangezien het pand nu te klein is voor deze algehele invulling. Het ziet ernaar uit dat de huidige Jacobaschool in het plan zal moeten worden betrokken om het sluitend te krijgen.

Jaarverslag 2020 Stichting Openbaar onderwijs STOPOZ

De VVD had dit punt geagendeerd om te vragen of de ventilatie op deze scholen op orde is. De wethouder geeft aan, dat dit pas echt in het IHP wordt gerealiseerd. Tot die tijd staan er meters die aangeven wanneer er ramen moeten worden open gezet.

Het behouden en versterken van de culturele infrastructuur in Heemstede

Ook dit stuk was door de VVD geagendeerd met de vraag of elke culturele instelling voldoende plek op de website krijgt ook als zij niet zo goed in marketing zijn. Dit wordt geen probleem omdat iedereen evenveel ruimte zal krijgen om een activiteit aan te kondigen.

Mevrouw de Wit was enorm verbolgen dat dit verhaal in een C-stuk was geagendeerd en zij hierdoor te weinig inspraak op dit punt konden hebben ondanks dat zij hiervoor veel ophef in de Raad gemaakt hadden. Dhr. Duinker steunde haar in dit verhaal. Dhr. Struif legde nog maar eens uit hoe stukken geagendeerd horen te worden in de commissies en de raad en omdat dit een college bevoegdheid is, dit een C-stuk hoort te zijn. Wel wil hij voortaan aangeven dat dit soort stukken eraan komen zodat men niet vergeet om het te agenderen. HBB is van mening dat dit wel een rare reactie is, omdat het erop lijkt dat het CDA zijn stukken niet gelezen had waardoor zij vergeten waren het te agenderen?

Vaststelling aanbestedingsleidraad en programma’s van eisen Wet inburgering

Ook dit stuk was door de VVD geagendeerd met de vraag of het taalonderwijs ook zoveel mogelijk lokaal wordt aangeboden zodat mensen hierdoor beter aangesloten blijven en er minder uitval plaatsvindt. Dit wordt beaamd door de wethouder. Dat is nu al zo en dat blijft.

Ontwikkeling sociaal domein en paswerk

Mw. Havers (HBB) vraagt of het tekort aan chauffeurs van invloed is op het leerlingenvervoer en WMO-vervoer door RegioRijder. Inmiddels hebben wij hier antwoord op gekregen. Er is een groeiend tekort aan chauffeurs maar het leerlingenvervoer is hierdoor nog niet in gevaar gekomen.

De commissie vraagt de griffie (op voorstel van mw. Van der Heijden) een reactie te sturen in antwoord op de mail van kleine maatjes.

Mw. De Wit (CDA) informeert naar het verloop van het groenonderhoud door Paswerk.

Dhr. Duinker (D66): roept het college om aandacht te vragen voor het aantal wijkagenten in Heemstede dat volgens het beleidsplan op 5 wijkagenten uitkomt, maar in werkelijkheid soms 2 man oplevert.

Wat verder ter tafel komt

Mevrouw van de Pieterman zegt dat HBB blij is met de update over het initiatieven budget en we hebben gevraagd of dat eventueel in de begroting meegenomen kan worden. Tevens zijn wij erg blij dat onze inwoners zo actief zijn en de weg naar de gemeente weten te vinden.