Verslag Commissie Middelen 13 oktober 2021

Najaarsnota (A-stuk)

We hadden flink wat vragen voornamelijk technisch van aard, deze zijn keurig beantwoord door het college. Alle cijfers vallen reuze mee en we zullen hier bij de begroting nog uitgebreid op terugkomen. Het werd dan ook een hamerstuk.

Wel willen we graag even de grote hoeveelheid externe inhuur belichten. HBB zou dit graag willen beperken en dat komt neer op het invullen van vacatures. Dus heeft onze eigen Klaas Kremer de gemeente er op gewezen dat nagenoeg alle vacatures vragen om een HBO opleiding terwijl dit natuurlijk vaak prima ingevuld kan worden door iemand met een MBO opleiding eventueel met bijscholing. Het college was blij met deze suggestie van HBB en gaat ermee aan de slag.

Toekomstvisie Weekmarkt (A-stuk)

Op zich een aardig rapport, met wat nuttige zaken en ook wel wat open deuren. Wat onze eigen Peter Keyser terecht opmerkte was, dat het niet duidelijk was of de bewoners hier wel goed genoeg bij betrokken zijn. We konden er bar weinig over terug vinden. Het is voor HBB van essentieel belang dat de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt.

HBB is een groot voorstander van het behoud van deze markt vooral vanwege de grote sociale functie. De markt is ook nog steeds prettig voor mensen met een kleinere portemonnee. HBB zal de ontwikkelingen van de markt sterk in de gaten houden.

Vaststellen afspraken MRA Duurzaamheid Top 2021 (C-stuk)

De MRA kwam weer eens voorbij als C-stuk, dat betekent dat we hem moeten agenderen om in de commissie te bespreken.

Er werden in dit stuk  vanuit de MRA een aantal afspraken gemaakt waar Heemstede zich aan conformeert. Klaas Kremer melde dat dit hem bevreemdde, zeker gezien het woordgebruik van “afspraken & deal”. De MRA is toch geen besturende organisatie? Dit wordt ons in elk geval steeds gemeld.

Het wordt nog vreemder, volgens de wethouder klopt het dat de MRA afspraken maakt (vreemd want ze besturen toch niet?). En dat Heemstede bij het kruisje tekent als het college van mening is dat deze afspraken binnen de door de raad gestelde kaders vallen. Begrijpt u het nog? O ja en het woord committeren wordt met grote regelmaat gebruikt, waarmee eigenlijk gezegd wordt dat we niet zo moeten zeuren want we zijn toch zo gecommitteerd aan de MRA.

HBB vind dit de totale omkering van zaken, we mogen tekenen bij het kruisje als de MRA iets bedacht heeft en mits dat binnen de door ons gestelde kaders valt. Wat op zich al een veel te ruim begrip is. De MRA verwordt steeds meer tot een onbestuurbaar vehikel dat zelf de koers bepaalt, en wij mogen indien het de MRA bekoort soms een stukje meerijden. Wij houden dit scherp in de gaten.