Verkiezingsprogramma 2022-2026

In 2022 gaat Heemstede naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. HBB heeft  haar kandidatenlijst uitgebreid met enthousiaste bewoners uit zo veel mogelijk verschillende wijken in Heemstede. Samen weten wij het beste wat speelt in ons dorp en kunnen we onze bewoners in de straat, buurt en wijken bereiken.

U kunt ons verkiezingsprogramma het beste hier downloaden in pdf, of lees hieronder verder.

 

Verkiezingsprogramma Heemsteeds Burger Belang 2022 – 2026

Heemsteeds Burger Belang (HBB) zet zich als eerste en grootste lokale politieke partij al bijna 30 jaar vol enthousiasme in voor de Heemsteedse inwoners en hun belangen. Los van landelijke politieke ideologieën of stromingen. De afgelopen 4 jaren hebben we met 7 zetels in de gemeenteraad een flinke bijdrage kunnen leveren aan ons geliefde Heemstede. Onze ideeën zijn afkomstig van wat er leeft onder de inwoners. Dankzij die inbreng maken wij ons sterk om al het goede dat Heemstede te bieden heeft te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De afgelopen jaren is Heemstede hierdoor gestegen op de ranglijst van beste gemeenten om in te wonen. In 2018 stonden we op plek 4, in 2019 en 2020 stonden we op plek 3, en in 2021 staan wij op plek 2! Dat kan nóg beter. Ons motto is daarom: Zet Heemstede op 1!

Daarvoor presenteren wij met trots ons Verkiezingsprogramma voor de periode 2022 – 2026. De komende 4 jaren gaat HBB zich inzetten voor Heemstede met de volgende speerpunten:

Meedoen en meedenken:

 • HBB zet de inwoners voorop. Plannen moeten eerst door de initiatiefnemers worden voorgelegd aan de betrokkenen / omwonenden. Want die weten vaak het beste wat goed is voor hun omgeving.
 • Dat vereist daadwerkelijk luisteren naar onze inwoners, en uitleggen wat er besloten is en waarom.
 • Raadsleden moeten gemakkelijk te vinden en te bereiken zijn.
 • Evenementen en bijeenkomsten voor wijken, te organiseren in die wijken zelf.
 • Voorzieningen willen we versterken en/of aanpassen aan de tijdsgeest.

Een gezonde en prettige leefomgeving:

 • Doorpakken met onze oplossingen voor de verkeersproblematiek. Er is besloten om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km-uur invoeren waar dat kan. Dat moet zo snel als dat kan worden ingevoerd.
 • Behoud van onze brandweerpost.
 • Streven naar een eigen (deels bemande) politiepost .
 • Geen grote nieuwbouwprojecten.
 • Kleine bouwprojecten moeten passen in het Heemsteedse dorpsgezicht.
 • Waardevol groen moet blijven.
 • Nuttig maaibeleid voor de natuur.
 • Recreatieplekken voor onze jeugd.
 • Duurzaamheid en milieu, natuurlijk! Maar op een nuchtere manier.
 • Meer aandacht naar onderhoud openbare ruimte.
 • Een eerlijk woningbeleid met kansen voor onze jeugd.

Bestuur, economie en financiën:

 • Heemstede is en blijft een krachtige zelfstandige gemeente.
 • De reserves van de gemeente gaan gewoon naar de inwoners, in de vorm van betere voorzieningen of lagere belastingen.
 • Geen verhoging van lasten (eventueel alleen inflatie), eerst zoeken naar andere oplossingen.

 

Bereikte resultaten 2018 – 2022

Een selectie van wat de afgelopen vier jaar is bereikt:

 • Heemstede is gestegen naar plek 2 op de lijst van Beste gemeente van Nederland.
 • De ozb is het laagste in de regio, en de hondenbelasting is afgeschaft.
 • De nieuwe subsidie voor initiatieven uit de samenleving is een groot succes.
 • Veel speeltuintjes in de wijken zijn opgeknapt.
 • Er is een succesvolle proef geweest met een andere wijze van afvalscheiding (in Merlenhoven).
 • De entree van Heemstede vanuit Cruquius wordt prachtig.
 • De haven van Heemstede is bijna af, en klaar om van te genieten.
 • We hebben een rechte rug getoond rondom het Manpadslaangebied.
 • De brandweerpost is behouden.
 • het 3d-politiebureau is bijna iedere dag bezet door een politieagent.
 • Het minimabeleid is uitgebreid met meer mogelijkheden voor het aanschaffen van noodzakelijke zaken voor schoolgaande kinderen. Voor alle minima is er een kledingcadeaukaart van € 100,=.
 • Heemstede blijft een veilige gemeente; er zijn steeds minder inbraken.
 • Besloten is dat op bijna alle straten de maximumsnelheid 30 km/uur wordt.
 • Dankzij onze inzet wordt de oversteek Herenweg en Adriaan Pauwlaan veiliger.
 • Er zijn zebrapaden gekomen op de Binnenweg/Raadhuisstraat.
 • Het onderhoudsniveau van de wegen is weer verhoogd.
 • Alle nieuwe wettelijke zaken die wij van Den Haag moeten uitvoeren zijn voortvarend opgepakt. In sommige zaken zijn wij zelfs verder gegaan, zoals het nog meer vergroenen van ons Heemstede, zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
 • De nieuwe Vomar was helaas niet meer tegen te houden (besluit uit 2017), maar we hebben wel gezorgd voor een veiligere uitrit van de parkeergarage naar de Binnenweg, meer ruimte voor fietsparkeren, meer ruimte voor winkelend publiek, en voor gevels die beter aansluiten bij de bestaande gevels aan de Binnenweg.
 • Mensen met schulden krijgen extra begeleiding als zij hierom vragen.
 • Het onderhoud van de sportparken is flink aangepakt. ook het zwembad zal behouden blijven.
 • Op initiatief van HBB wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een buitenzwembad.
 • Plein 1 is geopend: niet alleen bibliotheek, ook ontmoetingsruimte en studieplek.

 

Voorwoord

Wat wonen we toch mooi in dit dorp! Heemstede is een geweldige plek om te wonen. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken, Heemstede heeft het allemaal. Heemstede neemt inmiddels plek 2 in op de lijst van beste woongemeenten van Nederland. Vier jaar geleden stonden we nog op plek 4.

We hebben tal van mooie plekken: Het Groenendaalse bos, het Oude Slot, diverse landgoederen, Park Meermond, de kinderboerderij bij ons mooie molentje. We wonen vlak bij Amsterdam en Haarlem, het strand en de waterleidingduinen, en we hebben een prachtig intercitystation om overal te komen.

We hebben zelf ook veel voorzieningen: prachtige winkelstraten met veel mooie winkels (zelfs een muntenwinkel), een groot sportpark, goede scholen, een levendige haven, een bibliotheek met ruime openingstijden, meerdere plaatsen waar kunst en cultuur wordt bedreven, en heel veel activiteiten.

De coronapandemie heeft de afgelopen jaren veel gevergd van onze inwoners. De wereld is tot stilstand gekomen en tegelijkertijd op zijn kop gezet. En in de toekomst is ongewis hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit komt te zien. Maar wat hebben we veel flexibiliteit gezien bij onze inwoners, van onze winkeliers en onze ondernemers.

De afgelopen vier jaar heeft Heemsteeds Burger Belang deel uitgemaakt van het college van burgemeester en wethouders. In die vier jaar is Heemstede gestegen op de lijst van beste gemeenten. Dat komt voor een belangrijk deel ook door de inbreng van onze inwoners. Zij komen met goede ideeën, realistische wensen, en opbouwende kritiek. Dank daarvoor!

HBB wil een efficiënt en praktijkgericht bestuurd Heemstede. Contact met de gemeente moet wat HBB betreft laagdrempelig zijn. Als onze inwoners een vraag stellen aan de gemeente, een voorstel doen of een klacht hebben, behoren ze een net antwoord te krijgen. De dienstverlening naar onze inwoners moet servicegericht en persoonlijk zijn. Vaak werkt bellen veel beter dan een brief. Duidelijke regels en heldere procedures maken voor onze inwoners duidelijk hoe en waarom besluiten worden genomen, en hoe ze daar zelf invloed op kunnen uitoefenen.

De meeste van onze inwoners zijn heel goed in staat zelf goed overwogen keuzes te maken. Juist daarom moeten we onze inwoners betrekken bij besluiten. Wat HBB betreft staat de gemeente altijd open voor initiatieven van onze inwoners en betrekt haar inwoners bij de besluiten die zij neemt vanaf het begin van planvorming. De inspraakmogelijkheden voor bij de commissievergaderingen zijn, mede door HBB, ruim. Maar de inspraak van onze inwoners bij de gemeente (commissievergaderingen) werkt nu niet goed. Wij willen dat de plannenmakers zelf vooraf met de omwonenden om tafel gaan. Daarbij moeten ze de inwoners de eerlijke keuze voorleggen, met de voor- en nadelen van elke optie.

Maar niet al onze inwoners zijn even goed in staat om zelfstandig gebruik te maken van alle mogelijkheden. Ook voor die groep wil HBB opkomen.

HBB vindt het van belang dat de gemeente daadwerkelijk belangstelling toont voor wat buurtbewoners bezighoudt. De gemeente organiseert elk jaar een welkomstdag voor nieuwe inwoners. Meer ideeën, suggesties en plannen kunnen inwoners bijvoorbeeld op wijkavonden inbrengen. En als onze inwoners niet in staat zijn om naar de gemeente te komen, dan gaat het bestuur naar hen toe (bv. door avonden te organiseren in zorginstellingen). Er is niet één participatiemethode die het beste is voor alle inwoners, daarom moeten we diverse manieren gebruiken om inwoners te benaderen.

Wij willen gedegen evaluaties van projecten en een goede klachtenafhandeling.

Ruimte

Bouwen en wonen

Onze gemeente is erg dichtbevolkt. Per km² wonen hier ongeveer 3.000 mensen. Als je bedenkt dat de landgoederen en groene gebieden bijna de helft van de oppervlakte van Heemstede beslaan, besef je hoe dicht we op elkaar wonen.

De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe wijken in Heemstede gekomen: rondom het Spaarne Gasthuis, bij de haven en op het oude Nova-terrein. Er zijn nu in Heemstede niet of nauwelijks nog open ruimten waar nog woningen kunnen worden gebouwd. Tegelijkertijd is de behoefte aan woningen enorm. Om al onze voorzieningen, zoals scholen, winkels en zorg draaiende te houden, zijn jongeren en jonge gezinnen nodig. Ook voor hen moet er plek zijn en blijven in Heemstede.

De groene gebieden moeten niet worden opgeofferd voor woningen. Waardevol groen moet blijven. Bouwen van extra woningen, splitsing van grote woningen en omzetting van bedrijfspanden tot woningen leiden dus tot verdichting van het bebouwde gebied. HBB vindt dat acceptabel, onder enkele voorwaarden. De infrastructuur moet het aankunnen, zowel de wegen als het parkeren. De leefbaarheid en het voorzieningenniveau moeten daarbij minstens gelijk blijven.

Heemstede is een mooi dorp. (Ver)nieuwbouwplannen moeten het karakter en de uitstraling van het dorp intact laten. HBB wil met een streng welstandsbeleid Heemstede mooi houden. Daarnaast zouden er wat HBB betreft plekken moeten worden aangewezen als beschermd dorpsgezicht. HBB wil dat de gemeente zich inzet om onze mooie Heemsteedse monumenten te beschermen. Daarvoor willen wij een inventarisatie van de bouwkundige status van alle monumenten, en overleg met de eigenaren en gebruikers over hoe zij het onderhoud op orde houden.

Wij zijn terughoudend in het verlenen van ontheffingen van bestemmingsplannen. De direct omwonenden moeten beter en eerder geraadpleegd worden en serieuzer worden genomen. De gemeente moet daarvoor meer bekendheid geven aan bijvoorbeeld de app Omgevingsalert.

Het Manpadslaangebied is een verouderd land- en tuinbouwgebied. Er liggen volkstuinen en het biedt een doorzicht naar Leyduin. Wij zouden het liefst hier een prachtig natuurgebied realiseren. Maar we zijn ook reëel. De tuinders zitten er al jaren en mogen van HBB blijven. Enige woningbouw is noodzakelijk om het gebied te ontdoen van de verouderde kassen en om de rest van het terrein natuurlijk in te richten. Daarvoor willen we middeldure woningen voor Heemstedenaren, en een inrichting die bijdraagt aan de  leefbaarheid, verkeersveiligheid en behoeften van onze inwoners. De plannen van een projectontwikkelaar mogen de gemeente (dus: onze inwoners) geen geld kosten.

HBB is en blijft tegen de bouw van een nieuwe grote Vomar-supermarkt aan de Binnenweg. Toch heeft de gemeente daar vijf jaar geleden wel voor gekozen – ondanks een tegenstem van HBB. Nu is het zaak om de nadelen van de Vomar te beperken. Dat wil zeggen dat de overlast tijdens de bouwperiode moet worden geminimaliseerd. En dat de parkeergarage in de bouwplannen moet blijven. We moeten zorgen voor veilig in- en uitrijden van die parkeergarage.

Verkeer

Elke dag rijden er veel auto’s in Heemstede. Daar zit veel doorgaand verkeer bij. Daardoor neemt de leefbaarheid in onze gemeente af. Het leidt tot vervuiling, tot files, en tot gevaren in het verkeer. HBB vindt dat onacceptabel.

Heemstede is geen eiland. Dit verkeersprobleem wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door inwoners van buurgemeenten, en vraagt om een gezamenlijke oplossing. HBB pleit voor doorgaande routes die zo veel mogelijk om Heemstede heen gaan. Bovendien moeten er harde regionale afspraken en oplossingen komen voor de toenemende verkeersdruk: bijvoorbeeld afspraken én oplossingen voor de verkeersafwikkeling bij nieuwe woningbouwlocaties buiten onze gemeente.

HBB wil, samen met onze inwoners, ook nadenken over alternatieve maatregelen; bijvoorbeeld bufferen van verkeer buiten Heemstede, op bepaalde momenten éénrichtingsverkeer, etc.

Het grootste probleem is dat er te weinig oost-west verbindingen zijn. Een extra route van de Haarlemmermeer naar Schalkwijk kan een oplossing zijn.

Het belang van veilig verkeer en veilige straten kan niet worden onderschat. In het verkiezingsprogramma van HBB van 2018 stond als speerpunt dat op (bijna) alle straten in Heemstede nier harder dan 30 km per uur mag worden gereden. In 2021 heeft de gemeente besloten dat te gaan doen. Dat is een project dat vele jaren gaat duren en vele miljoenen gaat kosten. Straten krijgen een nieuwe inrichting. Participatie bij de uitwerking van dit besluit is uiteraard van groot belang.De veiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat is een probleem op zich. Fietsers en voetgangers komen vaak in de verdrukking door tegemoetkomende auto’s, door auto’s die in- of uitparkeren, en door auto’s die de Binnenweg als sluiproute gebruiken. En auto’s komen in de verdrukking door tegemoetkomende fietsers en voetgangers. Voor HBB staat verkeersveiligheid hier voorop. Ook hier wil HBB, samen met onze inwoners, nadenken over alternatieve maatregelen en daarmee experimenteren.

HBB blijft zich inzetten voor een dekkend openbaarvervoersnetwerk. Wij dienen dit als gemeente sterk uit te dragen naar de provincie Noord-Holland. Wanneer het openbaar vervoer niet optimaal is, nemen mensen vaker de auto, met verder dichtslibben van onze wegen tot gevolg. Bovendien helpt een goed, fijnmazig openbaar vervoernet uitstekend bij het voorkomen van vereenzaming van ouderen.

Vrijliggende fietspaden zijn zowel voor fietsers als voor auto’s belangrijk. Vanzelfsprekend zal HBB zich hier voor blijven inzetten. Daarnaast vindt HBB dat er bij drukke wegen meer veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers moeten komen. Goede fietsverlichting is ook van belang, de gemeente kan dat stimuleren.

Onderhoud van stoepen, straten en groen

Veel inwoners klagen over het onderhoud van de wegen en de stoepen. Door de bezuinigingen die het Rijk ons oplegde, is het onderhoudsniveau van de wegen, het water en het groen afgenomen. Als dat financieel kan, willen we dat graag weer herstellen. Kwaliteit en uitstraling staan voorop met goed en regelmatig onderhoud.

Bewoners moeten geconstateerde gebreken blijvend op een gemakkelijke manier kunnen melden zodat de gemeente de problemen snel kan oplossen. Dan blijven de stoepen van ons dorp veilig begaanbaar. Via de gemeentelijke site kan men eenvoudig melden als iets kapot, vies of onveilig is. HBB vindt dat dit nog beter onder de aandacht van onze inwoners moet worden gebracht. Bovendien hoort bij zo’n meldpunt dat de melder een reactie krijgt wat er met zijn melding is gedaan.

Gladheidsbestrijding in de winter, bij sneeuw en ijzel, spreekt voor zich. HBB vindt dat ook in de herfst gladheid moet worden bestreden van vallende bladeren. Prioriteit daarbij krijgen de stoepen waar veel ouderen wonen en de fietspaden.

Het openbare groen in Heemstede is schaars. De openbare stukjes groen in de wijken hebben soms onderhoudsachterstanden. HBB wil zich inzetten voor meer aanplant, beter én frequenter onderhoud en verdere groene invulling van onze wijken. Particulier initiatief hierbij is welkom!

Het Wandelbos Groenendaal en de Kinderboerderij ’t Molentje kunnen blijvend rekenen op steun van HBB. Het meerjarige beheerplan van Groenendaal is ongeveer op de helft. Tijd om dit te evalueren. De cultuurhistorische waarde moet behouden blijven. De rommelige aanblik maakt mensen boos. De brug bij de Lelievijver moet worden bekeken op veiligheid.

Bermen zijn kostbare ministukjes natuur. De gemeente voert een zorgvuldig maaibeleid, waardoor de bermen er fraai uitzien, vooral in het voorjaar en de zomer, en toch milieuvriendelijk voor bijen en insecten zijn. De gemeente gebruikt insectvriendelijke beplanting en onkruidbestrijding zonder gif. Dit vinden we belangrijk, en moet zo blijven.

Milieu, duurzaamheid en afval

HBB zet zich in voor een milieubewust en duurzaam Heemstede. HBB zet zich in voor energiebesparende maatregelen. We willen energiebesparende en energiekosten-besparende maatregelen gemakkelijker toegankelijk maken voor onze inwoners.

De beslissing over een nieuw afvalinzamelingssysteem is nog niet genomen. De gemeente moet wel een beslissing nemen, want we halen de milieudoelstellingen niet en de verbranding van restafval wordt steeds duurder. Er is een proef geweest in Merlenhoven, die succes had. Er kwam minder restafval, en de bewoners waren tevreden. Voor HBB blijft belangrijk dat we het scheiden van afval willen bevorderen door groen en plastic afval huis-aan-huis op te halen. Het kleine beetje restafval dat mensen dan nog hebben, moeten ze dan zelf brengen naar de brengparkjes. Die brengparkjes moeten voldoende capaciteit hebben en schoon worden gehouden. Vervuiling daarvan kan worden tegengegaan door een automatische melding als de afvalcontainers vol zijn en door een eenvoudig meldpunt op de gemeentelijke site. Ook aan ouderen en gehandicapten moet worden gedacht. We zijn geen voorstander van betalen per kilo, want dat leidt tot afvaldumping.

We zijn voor aansluiting bij de milieuzone van Haarlem voor doorgaand vrachtverkeer.

Stimuleren bedrijvigheid

Naast veel woningen is er ook veel bedrijvigheid in Heemstede. Onze winkeliers, zelfstandigen, kleine ondernemers en bedrijven op het Industrieterrein dragen allemaal bij aan de economie van Heemstede.

Om de economie van middenstand in Heemstede, en met name van de Raadhuisstraat en Binnenweg te stimuleren en tegelijkertijd het verkeer meer te reguleren, wil HBB gratis parkeren invoeren gedurende bepaalde uren. Dat kan mensen over de streep halen om in deze rustige uren de Raadhuisstraat en Binnenweg te bezoeken. Zo kunnen we de drukte spreiden, en de winkelstraten wat verkeersveiliger maken.

Samenleving

Welzijn en zorg

In Heemstede wonen relatief veel ouderen. Hoewel veel ouderen nog heel goed zelfredzaam zijn, is er ook een groep die afhankelijk is van zorg. Door de vergrijzing worden dat er steeds meer. De tegemoetkoming in de extra kosten voor de groep inwoners met een chronische ziekte/handicap en een laag inkomen dient de komende jaren te worden gecontinueerd. Veel ouderen zijn eenzaam. HBB is voorstander van ontmoetingsplaatsen buiten voor ouderen door het aanleggen van jeu de boules banen of bijvoorbeeld schaaktafels, zoals bij Plein 1. Alle voorzieningen moeten zo goed mogelijk toegankelijk zijn, ook voor gehandicapten.

Onze gemeente moet ook voor gezinnen plezierig blijven om in te wonen. HBB vindt dat kinderen buiten moeten kunnen spelen. Dit is bij uitstek de manier om gezond op te groeien, zowel lichamelijk als in sociale zin. HBB blijft zich inzetten voor meer speelterreintjes, en dat ze veilig, heel en schoon zijn. Ook de speelterreinen van scholen moeten worden aangepast aan de eisen die daaraan nu worden gesteld.

HBB is voorstander van subsidies voor buurt- of straatevenementen. Mensen genieten hiervan en het draagt bij aan het buurtgevoel en de betrokkenheid. Tot nu toe beperkt de gemeente de subsidie tot één keer per buurt of straat. Van ons mag daar een tweede keer bijkomen, om nieuwe buurtbewoners te leren kennen, en om bestaande contacten aan te halen. Betere onderlinge contacten versterken de veiligheid in de straat en maken dat buurtbewoners elkaar meer kunnen helpen.

Daarnaast pleit HBB voor de instelling van een buurtregisseur per wijk, al dan niet in combinatie met een buurtsportcoach.

Er zijn helaas ook inwoners die moeten rondkomen van een inkomen onder, op of net boven het bestaansminimum. HBB is voorstander van een ruimhartig minimabeleid, vooral voor gezinnen met kinderen. Zeker in een rijke gemeente als Heemstede is dat nodig om mee te kunnen blijven doen. HBB heeft het voortouw genomen zwemles mogelijk te maken binnen het minimabeleid. Ook voor mensen met minder inkomen moeten sport en sportclubs toegankelijk zijn. Een zorgelijke groep zijn onze inwoners die net niet onder het minimabeleid vallen. Deze inwoners hebben het vaak nog moeilijker om te eindjes aan elkaar te knopen, aangezien zij niet meer in aanmerking komen voor kortingen of subsidies. HBB vindt dat hier aandacht aan moet worden geschonken.

Onderwijs

HBB vindt dat kinderen recht hebben op een school die in de buurt van hun woonhuis ligt. Daarom zijn wij erg blij met het goede en gevarieerde aanbod van scholen.

Het lotingsbeleid van de middelbare scholen is op dit moment redelijk op orde. Voor wat betreft de basisscholen is hier nog geen goede regeling voor. HBB vindt belangrijk dat basisschoolkinderen naar een school in hun buurt kunnen gaan.

KUNST, CULTUUR, MUZIEK, PODIA EN BIBLIOTHEEK

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking zingt, schildert, danst, speelt toneel, fotografeert of filmt, schrijft verhalen en gedichten. Iedereen geniet van muziek, theater en film op radio of spotify en 80% leest verhalen en romans. Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en heeft ook een zeer belangrijke sociale functie. Heemstede heeft een rijke cultuurtraditie. HBB wil die traditie behouden en versterken. Corona heeft de afgelopen twee jaar deze sector zwaar getroffen. Voor ons is dat reden voor een inhaalslag.

De bibliotheek heeft een belangrijke ontmoetingsfunctie in ons dorp en heeft nog steeds een belangrijke functie in de algemene ontwikkeling van onze inwoners, zowel jong als oud. Daarnaast heeft de bibliotheek een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor iedereen. De afgelopen jaren heeft de gemeente daar fors in geïnvesteerd. De Heemsteedse bibliotheek heeft verreweg de ruimste openingstijden in de hele regio. HBB is daar trots op en wil dat zo houden.

Sport

Sport en bewegen is gezond voor lichaam en geest en vormt wat HBB betreft een belangrijk onderdeel van het (preventieve) gezondheidsbeleid. Sporten zorgt voor een gezond lichaam en heeft ook een belangrijke sociale functie. Niet alleen voor onze jeugd, het is juist heel belangrijk dat er voor alle leeftijden een goed aangepast aanbod beschikbaar is – ook voor ouderen.

HBB wil de buurtsportcoaches behouden. Hun taak is het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals scholen, zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang.

HBB zet zich in voor een goed en breed sportaanbod. Heemstede is bijna ‘van alle markten thuis’ en heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in het up-to-date houden van de voorzieningen.

HBB vindt dat de gemeente een actieve rol moet blijven spelen in het behouden van onze sportvoorzieningen. Waar nodig moet de gemeente de diverse sportverenigingen steunen zodat we goed kunnen blijven voorzien in de sportwensen van onze bewoners. Zo geeft de gemeente subsidie aan veel clubs, en geeft garanties af voor leningen zodat bv. Alliance een zaalhockeyblaashal heeft kunnen aanleggen.

Het zwembad hoort bij Heemstede. Behalve om te recreëren is het zwembad een plek voor zowel jong als oud om gezond te bewegen. Daarnaast is ons zwembad essentieel voor onze kinderen om te leren zwemmen. HBB blijft zich dan ook inzetten voor het behoud van het zwembad voor Heemstede. Sterker nog, op initiatief van HBB loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid om een buitenzwembad aan te leggen in Heemstede.

De gemeente kan bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners door bijvoorbeeld op sportparken openbare fitnessapparaten te plaatsen. Particuliere initiatieven voor sportevenementen verwelkomen we, zoals de Heemstedeloop.

Veiligheid en bestuur

Veiligheid

De zorg voor de veiligheid van onze inwoners is een van de belangrijkste taken van onze overheid. Landelijk, regionaal, en ook in de gemeente Heemstede. Veiligheid kent vele facetten. Denk bijvoorbeeld aan sociale veiligheid en bescherming tegen woonoverlast. En aan verkeersveiligheid waar 30 km/u zone’s of veilig winkelen in Heemstede de lead kunnen hebben. Veilig thuis, waar mishandeling niet bestaat. Een veilige school waar pesten is uitgebannen. Veilige jeugd waar alcohol, drugs en criminaliteit ver van blijven. Veiligheid voor je eigendommen, geen diefstal van fietsen, uit woningen of door roof. Kortom, veiligheid maakt onderdeel uit van alles waar de gemeente Heemstede over gaat. Dat is precies waar HBB voor staat. Veiligheid is voor HBB een toetssteen voor alles wat de raad passeert. Daar kunt u op van aan.

Veiligheid is voor HBB een domein waar een proactieve inzet effectief is. Daarom ondersteunen wij bijvoorbeeld inbraakpreventie, inzet van lokfietsen, voorlichting aan jeugd en whatsappgroepen Veiligheid.

De brandweerpost is letterlijk van levensbelang voor de inwoners van Heemstede. Veel vrijwilligers en beroepskrachten staan 24 uur per dag klaar om uw en onze veiligheid en bezittingen zo goed mogelijk te beschermen tegen o.a. brand en ongelukken. Dat verdient respect! De brandweerpost in Heemstede mag niet verloren gaan!

Heemstede heeft jarenlang een eigen politiekorps gehad. 60 agenten waakten dag en nacht over onze veiligheid en eigendommen. Twee landelijke reorganisaties verder heeft ons dorp heeft een digitaal aangifteloket en is de bezetting teruggebracht naar twee wijkagenten. HBB gaat zich sterk maken om in ieder geval de lokale sterkte terug te brengen naar de 5 wijkagenten waar wij recht op hebben. Daarnaast staan wij voor een bemande politiepost in Heemstede. Dit is essentieel voor de politie om te kennen en te worden gekend. Ook is het dan voor onze inwoners niet meer nodig om voor aangifte naar Zandvoort af te reizen.

Het ‘gat’ dat de politie achterliet, heeft de gemeente gedeeltelijk opgevuld met ‘buitengewone opsporingsambtenaren’, de boa’s. Maar de inzet van de boa’s wordt nu gecoördineerd door de politie. HBB wenst dat de gemeente die rol op zich gaat nemen en om onze inwoners beter van dienst te kunnen zijn. Voor de boa’s moeten er duidelijk bevoegdheden en een handhavingsprogramma zijn waar wij als HBB invloed op kunnen uitoefenen, en waarvan de resultaten zichtbaar worden. Dan kunnen, via ons, ook onze inwoners beter aangeven waar de boa’s nodig zijn.

Ondermijning is een nieuw facet in het gemeentelijk veiligheidspalet. In het kort komt het erop neer dat de gemeente instrumenten, zoals het intrekken van een vergunning of het sluiten van panden, kan inzetten om het de georganiseerde criminaliteit lastig te maken. HBB vindt die aanpak belangrijk, waarbij er een goede balans moet zijn tussen inzet en resultaat.

Zelfstandig Heemstede

Heemstede heeft zijn zaken goed op orde. Bestuurlijk, organisatorisch, financieel. Dat moet zo blijven. Een herindeling, met welke gemeente(n) dan ook, is voor ons uit den boze. HBB wil betrokken bestuurders die het dorp goed kennen.

Samenwerking met buurgemeenten is prima zolang het Heemstede ten goede komt – en anders niet. De ambtelijke samenwerking met Bloemendaal hoeft niet te worden uitgebreid.

We staan zeer kritisch tegenover de Metropoolregio Amsterdam. We hanteren daarvoor hetzelfde criterium: het moet Heemstede ten goede komen.

Begroting en financiële lasten

HBB is de afgelopen jaren Heemsteeds kampioen lage lasten geweest. Op initiatief van HBB is de hondenbelasting afgeschaft – dat stond vier jaar geleden in ons verkiezingsprogramma. De ozb is fors lager dan in de meeste omliggende gemeenten. We proberen de ozb zo laag mogelijk te houden.

Het Rijk heeft de afgelopen jaren enorm bezuinigd op de gemeenten. Toch heeft Heemstede een goed gevulde kas. Dat komt omdat we de afgelopen jaren onze Enecoaandelen hebben verkocht. De opbrengst willen we ten goede laten komen aan onze inwoners in de vorm van betere voorzieningen of lagere belastingen.

HBB zal daarbij goed blijven kijken naar de efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke uitgaven en hier zeer scherp op blijven sturen. Onze leidraad zal daarbij steeds zijn het beoordelen op nut en noodzaak van projecten, uitgaven en subsidies. Zeer terughoudend zijn met het inschakelen van externe adviesbureaus is volgens HBB een belangrijk element van kostenefficiëntie. Veel onderzoek is overbodig – ook dat willen we beperken.

We zijn van mening dat we op de ondergrens zitten van ambtelijke ondersteuning. Onze inwoners verwachten ook gewoon goede kwaliteit, van bestuur, van beleidsplannen, van uitvoering, van communicatie. We kunnen daarbij niet voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

 

Heemsteeds Burger Belang

Heemsteeds Burger Belang (HBB) is opgericht in 1993 door inwoners van Heemstede die vonden dat een aantal zaken veel beter konden. De regenteske ‘oude’ politiek van de landelijke partijen behartigde niet altijd de belangen van de eigen inwoners.

Inspraak van inwoners in de te nemen besluiten moet voor HBB voorop staan. Vooral wanneer deze direct invloed hebben op hun leefomgeving. Maar de inspraak van onze inwoners bij de gemeente (commissievergaderingen) werkt nu niet goed. Wij willen dat de plannenmakers zelf vooraf met de omwonenden om tafel gaan. HBB staat voor ‘de burger eerst’: zij zijn ‘eindgebruiker’ van elk besluit dat de politiek neemt. Onze inwoners moeten van begin af aan worden betrokken bij de besluiten die de politiek neemt. Laagdrempelig, eenvoudig.

Een belangrijk doel is om de inwoners van Heemstede zo efficiënt mogelijk van dienst te zijn. HBB vindt dat het bestuur van de gemeente gemakkelijk toegankelijk en betrouwbaar moet zijn.

We blijven streven naar zo laag mogelijke lasten voor de Heemsteedse inwoners en bedrijven.

Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau aan voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Wij zijn onafhankelijk van de landelijke politiek. Wij bedenken samen met onze inwoners zelf wat het beste is voor Heemstede en laten ons niet beïnvloeden door partij-ideologie, de provincie of Den Haag.

HBB heeft bij de verkiezingen in 2014 en 2018 de meeste stemmen behaald en is daardoor de grootste politieke partij in Heemstede. De afgelopen vier jaar zaten wij ook in het college. Wij hopen dat u bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ons weer het vertrouwen geeft om voor uw belangen te blijven opkomen.

 

Heemsteeds Burger Belang

Voor meer informatie over Heemsteeds Burger Belang:

www.heemsteedsburgerbelang.nl

heemsteedsburgerbelang@gmail.com

06 – 52524639 (Jan Verhagen)