Verslag commissie Samenleving dd. 13 september

De eerste vergadering na het zomerreces stond op dinsdag 13 september. Heel veel stond er niet op de agenda, maar genoeg om de avond mee te vullen. Hieronder belichten we de highlights.

Nationaal Programma Onderwijs

Alle gemeenten, inclusief Heemstede, hebben van het Rijk geld gekregen. Met dit geld kunnen scholen ondersteund worden om, door Corona veroorzaakte, achterstanden weg te werken. In overleg met alle partners gaat €50.000,- naar Jeugd & Gezin voor inzet op scholen en €75.000,- naar een regionaal project om thuiszitten van leerlingen te voorkomen. Bijna €385.000,- is bestemd voor onze lokale scholen. HBB kan zich vinden in de wijze waarop deze welkome ondersteuning wordt ingezet. Wel hebben wij het college gevraagd zorg te dragen voor een eerlijke verdeling. HBB heeft ook gevraagd de scholen niet te belasten met resultaatverplichtingen. Wij gaan namelijk uit van de kwaliteit en verantwoordelijkheid van ons onderwijs om het geld goed te besteden.

Sociale Coalitie

Onze motie “Samen Tegen Eenzaamheid” kan als een succes voor HBB de geschiedenisboeken ingaan. Op basis van onze inbreng zijn veel partners in het sociale domein bij elkaar gaan zitten en hebben zich de titel ‘Sociale Coalitie’ eigen gemaakt. Door goed samen te werken hebben zij in één jaar niet alleen eenzaamheid in Heemstede in kaart gebracht maar vooral ook aangepakt. Voorbeelden daarvan zijn het cultuurplatform “BeleefHeemstede.nl”, de ‘Participatiemarkt’ en de ‘Week van respijt’. Een ander aansprekende aanpak is die van de buurtteams van Zorgbalans die bijna 90 eenzame ouderen hebben weten te bereiken en geïntroduceerd bij ontmoetingsactiviteiten. Kortom een succes voor HBB maar met hulde aan alle partners. Eenzaamheid raakt alle standen en rangen. Kortom de Sociale Coalitie voor alle eenzame Heemstedenaren. Wij gaan daar graag mee door.

Onveilige hangplek

Tijdens een bezoek aan de Rivierenbuurt werden wij door de buurt geïnformeerd dat de jeugd bij het Waterleidingmuseum een mooie hangplek heeft gevonden. Mooie plek waar zij niemand tot last zijn. Helaas gaat de jeugd daar soms los op het aanwezige materiaal en worden stalen waterleidingbuizen omgegooid. Op zichzelf kunnen deze stevige buizen daartegen en heeft het Museum de middelen om de buizen weer overeind te zetten. Een dergelijk buis kan echter wel 3000 kg wegen en is het omduwen daarvan zeker niet zonder gevaar. HBB vraagt het college dan ook om in het kader van veiligheid van onze jeugd in overleg te treden met het museum en met hen samen zorg te dragen voor het wegnemen van dit risico.

Website & activiteiten budget voor jongeren.

Het college heeft aangegeven dat ze een website gaan maken voor jongeren tot 21 jaar, hier wordt 25.000 euro van de corona gelden aan uitgegeven. HBB heeft aangegeven dat het jammer is dat er geen participatie vooraf heeft plaats gevonden en is een website niet een beetje achterhaald? Het Initiatieven budget bij deze website is ook spannend omdat jongeren zelf gaan beslissen waar het geld aan uitgegeven gaat worden.