Verslag commissie Samenleving dd. 13 oktober

Noodwoningen Kohnstamlaan

 Strategie (semi)permanente huisvesting doelgroepen met urgente woonbehoefte

Vijf omwonenden van het speelterrein bij de Constantijn Huygenslaan spreken in.

HBB doet een ordevoorstel om de bespreking van het agendapunt een maand uit te stellen met oog op een zorgvuldig participatietraject, voorafgaand aan de behandeling. De meerderheid van de commissie wil eerst toch alle vragen kunnen stellen.

Na een lange vergadering besluit de commissie het raadsvoorstel terug te geven aan het college en vraagt het college volgende maand met een nieuw voorstel te komen. De commissie geeft het college diverse punten mee waaronder:

– Een cijfermatige toelichting van de uitkomsten van spoor 1
– Een nadere onderbouwing van spoor 3: keuze locaties en criteria, financieel (inrichtingskosten en kortere plaatsingstijd), definitie urgente doelgroepen, bevoegdheden raad en college, mogelijkheid tot werven/huren terreinen/vastgoed (spoor 4)
– Zorgvuldigheid, transparantie, creativiteit, betrekken inwoners en draagvlak creëren.

Het college stuurt de commissie:
– Een overzicht in cijfers van mogelijke uitkomsten van spoor 1
– Een financiële onderbouwing bij tijdelijke plaatsing van de units voor 3, 4, en 5 jaar voor de begrotingsbehandeling
– Een onderbouwing van de kosten voor de inrichting van de (semi)permanente locaties
– Een overzicht van onderzochte locaties voor (semi)permanente huisvesting.

 

 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede met vuurwerkverbod

HBB heeft een aantal vragen gesteld n.a.v. de wijziging plaatselijke verordening, wordt er gehandhaafd ? Daar was de burgemeester duidelijk over, nee. Mag er vuurwerk verkocht worden?Ja. Ben je strafbaar als je met vuurwerk wordt aangehouden? Nee. Er komt informatie vanuit de gemeente over het verschil tussen F1 en F2 vuurwerk op verzoek van HBB daar je het verschil niet altijd goed kan zien.

De commissie stemt in met de wijziging van de algemene plaatselijke verordening HBB heeft tegen gestemd wij waren ook niet voor het vuurwerkverbod. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede met vuurwerkverbod gaat als hamerpunt met stemming voor besluitvorming naar de raad.

 Alternatieve scenario’s kerstboomverbranding 2022 en verder

HBB vraagt om de kerstboomverbranding deze jaarwisseling hetzelfde te houden als voorgaande jaren. Helaas sluiten de andere leden van de commissie hier niet bij aan en wordt er besloten om de kerstboomverbranding in aangepaste vorm te laten plaatsvinden.

Het alternatief is : verbranden een deel van de kerstbomen, c.a. 500 Net als bij de regulier kerstboomverbranding worden kerstbomen ingezameld. Een deel van de bomen wordt net als bij de reguliere kerstboomverbranding verbrand. Het evenement duurt korter dan voorgaande jaren, maar biedt voldoende tijd om alle onderdelen van het evenement uit te voeren. Het evenement is zeer interactief voor de jeugd in Heemstede. Kinderen kunnen op de betreffende dag kerstbomen ophalen in de gemeente. Voor alle ingeleverde kerstbomen ontvangen de Collegevergadering: 20 kinderen een lootje. De trekking van de loterij vindt ’s avonds plaats door de brandweer. Direct na de trekking volgt de verbranding van de ingezamelde kerstbomen.

Voor 2023 en verder wordt voorgesteld dat de raad in samenspraak met inwoners en stakeholders een besluit over een alternatief voor de kerstboomverbranding neemt in 2023.

Ontwikkelingen Sociaal Domein inclusief Spaarne Werkt

Wethouder De Wit informeert de commissie over de verleende subsidies voor culturele activiteiten. Er kunnen nog aanvragen voor subsidies ingediend worden voor 2022 en 2023. Een collegebericht over dit onderwerp volgt.

 

W.v.t.t.k

HBB heeft vragen over de toeslagenaffaire :

Hoeveel jongeren zijn er uit huis geplaatst i.v.m. de toeslagaffaire? Er zijn in Heemstede geen jongeren uit huis geplaatst i.v.m. de toeslagaffaire.

Hoeveel ouders/gezinnen in Heemstede zijn er slachtoffer van de toeslagaffaire? We hebben van de belasting dienst een lijst gekregen waar 38 gezinnen op staan van 14 gezinnen weten wij zeker dat ze gedupeerd zijn.

D66 heeft nog een vraag over de passanten laadpalen van de boten bij de haven, deze werken niet, de laadpalen bij de vaste ligplaatsen wel.