Verslag commissie Ruimte dd. 17 november

Het belangrijkste agendapunt was de plaats in de nieuwe haven voor ambulante horeca. Aan de kop van de nieuwe haven zijn twee ambulante of mobiele standplaatsen voor foodtrucks gepland. Die zijn al in het oorspronkelijke plan van het Havenlab opgenomen. Nu de haven al bijna helemaal af is, moet de vergunning voor deze standplaatsen afgegeven worden, zodat deze er ook kunnen staan. De raad wordt hiervoor gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. De planning is dat het plan daarna de inspraak in gaat en de raad medio april een definitief besluit neemt. Twee insprekers waaronder de bewoner van de Heemsteedse Dreef die er recht tegenover woont vroegen het niet te laten gebeuren. Dat was wel wat er door wethouder Stam van de raad gevraagd wordt. Willen we het wel of niet toestaan? In het definitieve plan en in het wensenverslag van het Havenlab stond horeca zelfs met picknickbanken. De stemming zal dan ook positief worden voor de standplaatsen.

De randvoorwaarden komen aan bod in een stuk dat door een andere wethouder (De Wit) wordt opgesteld (zo moeten we begrijpen van wethouder Stam). Hierbij moeten we denken aan hoe er met afval wordt omgegaan (zorg van de 2e inspreker), de afmeting van de aanbieder, duur (seizoen), duur (dagelijks, duur (openingstijden), parkeerdruk, rijrichting op de ventweg, hangjongeren, sanitair, heffingen en last but not leest: de inschrijving voor deze plekken moet openbaar aanbesteed worden. Vooral de randvoorwaarden zoals afmetingen, duure en openingstijden, parkeerdruk vinden we merkwaardig dat deze later nog komen, die zijn namelijk nu onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. Het lijkt ons dat deze nu dus vaststaan. HBB heeft vooral meegegeven duidelijk in de vergunning aan te geven onder welke voorwaarden deze nu wordt afgegeven en niet enkel te verwijzen naar een bijlage.

Er kwamen nog een aantal insprekers die over diverse onderwerpen aandacht vroegen.

Een van de aanwonenden van de Heemsteedse Dreef kwam ons vertellen hoe ontzettend blij en tevreden ze zijn over het nieuwe stillere asfalt dat is gelegd. Een pluim voor onze vorige wethouder Van der Have, maar ook voor de ambtenaren en de huidige wethouder Stam. Leuk en fijn om een positieve terugkoppeling te krijgen. Daar doen we het voor!

Een inspreker vroeg om een pilot Klimaatadaptatie A, Duycklaan, te organiseren door de gemeente. Inspreker merkte op dat er meer moet gebeuren op het gebied van klimaatadaptie en het tegen gaan van de verstening van onze straten. Inspreker stelt dat er te weinig gebeurt. Dat zijn we niet met haar eens. In november 2021 is de Strategie en agenda Klimaatadaptatie 2022-2026 vastgesteld door de raad met extra financiële middelen. In de Strategie en agenda klimaatadaptatie, borgen we klimaatadaptatie in beleidsplannen. Daarnaast is de komende jaren een transitieproces nodig voor de implementatie van klimaat adaptief denken en handelen in onze werkprocessen. Bij alle inzet in de openbare ruimte is de gedachte dat samen te doen met het reguliere onderhoud om het zo ook betaalbaar te houden. Wanneer een weg toe is aan opnieuw inrichten, of bijvoorbeeld herbestraten, dan wordt gelijk gekeken of er op het punt van klimaatadaptatie maatregelen nodig zijn. Die worden dan meegenomen in het werk.

Een andere inspreker kwam voor de kwaliteit en de afwezigheid van de Kwakelbrug en twee insprekers over de voorgenomen bouw van Lisztlaan 1. Een over de schade bij de aanpalende huizen. Een over de aantasting van de eenheid en de zichtlijnen van de de omliggende straat en huizen.
Hieruit kwam de toezegging dat er in het in 2023 te verwachten voorstel beschermd dorpsgezicht ook aandacht komt voor de Crayenester Vijver.