Verslag Raadvergadering dd. 24 november

Op de raad van november stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

Raadsvoorstel Permanente huisvesting statushouders en Oekraïense vluchtelingen. In dit voorstel wordt de raad gevraagd een bedrag 148.000 euro in te zetten voor een haalbaarheidsonderzoek naar de inzet van de gemeentelijke panden aan de Kerklaan 61, Glipperweg 55-57 en Lieven de Keylaan 24 als permanente locaties voor de huisvesting van doelgroepen met een urgente woonbehoefte. Daarnaast wordt gevraagd om een budget van 141.000 euro vrij te geven voor groot onderhoud aan diezelfde Glipperweg en de Lieven de Keylaan en het gesprek aan te gaan met de corporaties over de doorstroom van urgente doelgroepen. Op dit moment worden twee van de drie genoemde panden al ingezet voor de opvang van Oekraïners en statushouders. Dat we die panden langer voor dit doel inzetten, daar kunnen we ons in vinden. Ook het voor dit doel inzetten van de Lieven de Keylaan kunnen we accorderen.

Na de behandeling van het stuk kwam de motie van D66 aan bod. Zij willen nu een aantal kaders vaststellen over de semi-permanente huisvesting van statushouders en Oekraïners. Dat heeft te maken met de tijdelijke containerwoningen waar een nieuwe plek voor wordt gezocht. Met deze motie zijn we niet zo gelukkig. Het college heeft nu juist meer tijd gekregen om een gedegen onderzoek te doen en hun blik te verbreden naar alleen de drie eerder genoemde locaties. En daar wordt naar gevraagd in de motie…dat lijkt ons dan overbodig. Een andere oproep is om de opvang zo kort mogelijk te houden, circa 3 jaar. Op zich is dat natuurlijk heel goed, maar we weten eigenlijk nog niets van de financiële gevolgen. HBB wil ook graag zo kort mogelijk, maar wellicht vinden we wel een plek waar het helemaal geen probleem vormt om deze containerwoningen langer te houden. Dan hebben we onze eigen pas afgesneden. Wat we in deze discussie missen is een gedegen discussie over de uitgangspunten en welke weging we maken tussen locaties. Nu worden locaties aangeleverd, zonder dat ons echt duidelijk is welke weging er aan vooraf is gegaan. Ook de financiële weging ontbreekt. Daar krijgen we graag eerst meer inzicht in. We hebben ook aan het college gevraagd ons meer inzicht te geven in de bevoegdheden in dit dossier, dat is onduidelijk. Het college stelt bevoegd te zijn bij de aanwijzing van panden of gronden, de gemeenteraad gaat over de eventuele financiële middelen. Wij willen graag weten op welk juridische gronden deze veronderstelling gestoeld is.

Ook op de agenda stond het Raadsvoorstel Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen twee standplaatsen tijdelijke horeca parallelweg Heemsteedse Dreef. Dat had niet veel discussie meer nodig. Wel hebben we een meegegeven in de vergunning ook de ruimtelijke randvoorwaarden op te nemen en even de data de aanvraag te checken. Dit lijkt niet overeen te komen met de voorgenomen vergunning. Het plan gaat nu de formele inspraak in. Naar verwachting zal het definitieve besluit in april genomen kunnen worden.

D66 kwam ter vergadering nog met een motie over het oude postkantoor aan de Binnenweg en of dat niet geruild kon worden met ons pand van de Luifel aan de Herenweg. Daar zit Wij Heemstede nu. Op zich een charmante motie. Maar wel eentje met nogal wat haken en ogen. Ten eerste is de ontwikkelaar/eigenaar van postkantoor niks gevraagd, dus we praten over andermans eigendom. De Luifel is weliswaar financieel afgeschreven, maar dat betekent niet dat het op instorten staat. Dat betekent dus ook gewoon kapitaalvernietiging. Daarbij moet de gemeente, als zij haar vastgoed verkoopt, dit openbaar verkopen. Dat mag waarschijnlijk helemaal niet zo onderling even geregeld worden. Een ander punt betreft het verkeer en parkeren. De Luifel trekt de nodige bezoekers. De Binnenweg is ’s avonds tamelijk rustig, we kunnen ons voorstellen dat omwonenden daar heel wat van vinden als dat ineens een stuk drukker wordt. Daarnaast komen onze welzijnvoorzieningen zo heel dicht bij elkaar te liggen (Plein 1 ligt om de hoek), terwijl spreiding juist van belang is. En al kom je toe aan de ruil, dan zal het ook aantrekkelijk gemaakt moeten worden voor de ontwikkelaar: op het terrein van de Luifel mag nu niet gewoond worden, dus er kunnen niet zo maar appartementen gebouwd kunnen worden, terwijl dat nu op het terrein van het postkantoor wel mag. Met andere woorden en komt enorm veel achter deze wens vandaan. Die behalve behoorlijk veel impact heeft op de omwonenden en de gebruikers, ook de nodige inzet van de ambtelijke organisatie zal vragen. En dat in een tijd waarin de organisatie al de nodige touwtjes bij elkaar moet knopen om de nieuwe locaties voor de noodwoningen voor statushouders en Oekraïners en het huisvestingsplan voor de scholen rond moet krijgen. De wethouder omarmde echter de motie als een visie voor de wat langere termijn. Dat bevreemd ons dus enorm. De motie is wel aangenomen. De ontwikkelaar heeft inmiddels weer van zich laten horen en aangegeven ‘not amused’ te zijn.

Verder stonden er nog een paar stukken op de agenda waar geen debat meer over is gevoerd. Dat betrof het Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2022
gemeente Heemstede en het Raadsvoorstel Opheffen vertrouwelijkheid en geheimhouding. De Najaarsnota stond ook op de agenda, maar die is uitgesteld naar de december.

Ons Jan Verhagen bracht bij de wvttk nog twee kleine verzoeken ter tafel:

(1) In het raadsvoorstel met bijlagen over de kop van de haven was per ongeluk een verkeerde bijlage gevoegd. Gelukkig heeft het college dat snel gezien en gecorrigeerd.
Die correctie was echter niet voor iedereen duidelijk.
Vraag is of het college voortaan in zulke gevallen super-overduidelijk wil aangeven dat er wat veranderd is, niet alleen voor raadsleden maar ook voor inwoners en pers.

(2) Het is herfst, nat buiten, en vroeg donker. Zou er in deze situatie vaker geveegd kunnen worden in Heemstede-Zuid, o.a. Herenweg, zeker fietsgedeelten daar zijn nu verraderlijk door natte afgevallen bladeren.