Verslag Commissie Middelen van 6 en 7 december 2022

Er lag een voorstel voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Bloemendaal over de bedrijfsvoering. Heemstede werkt al samen met Bloemendaal op het gebied van de bedrijfsvoering. Het college zag het voorstel dan ook vooral als formalisering van de huidige werkwijze.
In de commissie bleek dat het college het zag als een invulling van de criteria die de vorige raad had gesteld. Ook had de rekenkamer in de vorige gemeenteraadsperiode geadviseerd de samenwerking formeel te regelen.
In het voorstel ontbrak echter die toelichting. Het werd er niet beter op toen het college, in antwoord op een schriftelijke vraag van D66, twee uur voor het begin van de commissievergadering stelde dat de gemeenteraad volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen moest instemmen met de gemeenschappelijke regeling. Maar HBB, en ook een meerderheid van de gemeenteraad, nam daar geen genoegen mee.
De conclusie van de commissie was uiteraard dat we de discussie zouden vervolgen in de gemeenteraadsvergadering.

Daarna kwamen twee financiële onderwerpen.

Ten eerste de belastingtarieven. Normaal is dat een hamerstuk. In de begroting is vastgesteld met welk percentage de belastingopbrengsten moeten stijgen, en welke bedragen dat moet opleveren.
Het bleek echter dat het college de raad onvolledig had geïnformeerd over de stijging van de belangrijkste belasting: de onroerende zaakbelasting (OZB). In de begroting in november stelde het college steeds dat die met 5,7% zou stijgen, volgens de inflatiemethode die de gemeente hanteert. Dat vond HBB in november al te veel, want de gemeente krijgt in 2023 ook veel meer geld van het Rijk dan in 2022. Maar een meerderheid van de raad vond 5,7% ozb-stijging acceptabel. Het college stelde nu echter voor om de ozb met 10% te verhogen. Inwoners en bedrijven in Heemstede betalen in 2023 gemiddeld 10% meer dan in 2022. De wethouder ontkende dat eerst maar gaf dat later in de vergadering toch toe.
De achtergrond van het verschil is dat de ozb-opbrengst in 2022 4% tegenvalt. Dat had de wethouder op zijn minst aan de raad moeten melden, vindt HBB. Dan had de discussie in november over de ozb heel anders kunnen aflopen. HBB was echter de enige partij die er een probleem van maakte dat de ozb niet 5,7% stijgt maar 10%.

Dan de najaarsnota. Een politiek discussiepunt daarbij was dat het college van de gemeenteraad € 1 miljoen mocht uitgeven voor crisis- en noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen. In de containerwoningen die daarvoor gekocht zijn aan de Sportparklaan, wonen echter geen Oekraïners. Het college wilde in de najaarsnota de geldstromen voor opvang van Oekraïners en vluchtelingen combineren, maar HBB en VVD willen de geldstromen voor de verschillende soorten opvang strikt gescheiden houden. De inkomsten daarvoor zijn namelijk ook heel anders.

Het economisch actieprogramma bevat enkele tientallen maatregelen om de economie en winkels van Heemstede te bevorderen. Iedereen was positief over dat stuk – HBB ook.

De gemeente stond garant voor een lening die voetbalclub RCH was aangegaan. De gemeente is door de bank op die garantstelling aangesproken, hoewel RCH aangaf de lening prima te kunnen terugbetalen. Daarom heeft de gemeente de lening overgenomen van de bank, en RCH betaalt voortaan de gemeente in plaats van de bank. HBB wilde de garantie dat RCH niet méér zou moeten betalen aan de gemeente dan het aan de bank had moeten betalen. Die garantie hebben we gekregen.