Verslag gemeenteraad van 21 december 2022

Eerst werd een nieuwe griffier benoemd, omdat de oude (Christine Madern) stopte. Als interimgriffier is Evert Bunt benoemd. Dit op voorstel van de werkgeverscommissie, waarin onder andere Anne-Marie Apswoude van HBB zit.
Ook griffiemedewerkster Liesbeth Demming stopte, zij heeft een andere baan binnen de gemeente Heemstede.

Inhoudelijk ging de gemeenteraad vooral over twee zaken:
(1) over het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Bloemendaal over de bedrijfsvoering.
(2) over geld.

De discussie over de gemeenschappelijke regeling met Bloemendaal over de bedrijfsvoering mondde uit in een grimmige sfeer. Het college had een uitgebreide nadere toelichting geschreven op het voorstel. De gemeenteraad kreeg die twee dagen van tevoren. Dat was voor ons laat om te kunnen lezen en beoordelen. Het CDA had een juridisch advies gekregen dat het voorstel in strijd zou zijn met de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen. De discussie werd grimmig omdat het CDA de burgemeester er van beschuldigde zich op diverse punten niet aan de wet te houden. Daarbij had het CDA dat slechts enkele uren van te voren aan iedereen gezonden (gemeenteraad, pers, zelfs aan Bloemendaal) maar niet aan het eigen college, die hierdoor dus verrast werden.
De houding van HBB was vooral zakelijk. Ten eerste: informatie twee dagen van tevoren is te laat om meegenomen te worden. Dat geldt helemaal voor informatie twee uur van tevoren. Dus we wilden uitstel van de besluitvorming. Ten tweede: als juristen elkaar tegenspreken over wat wel of niet mag en moet, dan moet daar meer duidelijkheid over komen. Ook dat is een argument voor uitstel. Ten derde: De werkwijze van HBB wijkt af van die van het CDA. Het beste besluit krijg je volgens ons niet door informatie achter te houden. Dat hebben we in de raad ook uitgesproken.
De raad besloot, zoals HBB wilde, nader juridische duidelijkheid af te wachten en in januari of februari de discussie te vervolgen.

Verder ging het vooral over geld. Drie agendapunten maar liefst.
(1) HBB bleek de enige die de gemeenteraad wil houden aan zijn besluit uit november om de ozb-tarieven 5,7% te laten stijgen. De rest van de gemeenteraad vond 10% stijging ook prima. Een toelichting daarop schreven we in het verslag van de commissie middelen van 6 en 7 december 2022.
(2) De najaarsnota is unaniem aangenomen. HBB heeft daarbij wel een principiële opmerking gemaakt. De wethouder financiën had in november gezegd: “De raad wordt in de najaarsnota niet gevraagd in te stemmen met het vrijgeven van het geld. Dus de raad geeft nog niet het krediet vrij. De najaarsnota is vooruitlopen op ‘dit zijn we nog van plan in dit kalenderjaar’. Als we echt aan de slag gaan, komen we nog bij de raad terug”. Dit blijkt feitelijk onjuist te zijn. HBB wil graag de wethouder op haar woord kunnen geloven, en dat kan op deze manier niet. De boodschap kwam goed en duidelijk over bij de wethouder.
(3) Ten slotte wilde het college vier miljoen euro van de algemene reserve apart zetten om later te besteden aan klimaatmaatregelen. In de vorige collegeperiode riepen VVD, D66 en CDA steeds “Geef ons eerst een plan, dan vinden we er wat van.” Nu zijn ze 180 graden gedraaid, en lijkt het motto “Geef ons eerst de poen, dan zien we daarna wel wat we ermee doen.” HBB is consequenter: geen plan, dan geen geld apart zetten. Bovendien constateren we dat het college wel heel gemakkelijk heel veel geld uitgeeft. Aan het begin van deze collegeperiode was de financiële reserve van Heemstede riant, aan het einde lijkt hij maar net aan de minimumnormen te voldoen. Kortom: HBB stemde tégen. Als enige partij.

In het laatste agendapunt riepen PvdA en HBB in een motie op zoveel mogelijk publieke ruimten open te stellen voor mensen die de energierekening thuis moeilijk kunnen betalen. Dat is het landelijke initiatief ‘Warme kamers’. De hele gemeenteraad steunde die sympathieke oproep.