Verslag commissie Samenleving dd. 10 januari 2023

Waar jaren de traditie was dat de commissie Ruimte altijd de drukste en zwaarste commissie was, begint de commissie Samenleving langzaam dat stokje over te nemen. Deze maand hadden de commissie Middelen en Ruimte zelfs geen onderwerpen en vervielen, alleen de commissie Samenleving had agendapunten.

Er kwamen twee inwoners inspreken over verschillende onderwerpen. Inspreker mevrouw van Arkel kwam namens de stichting “Het is Netwerken”. De stichting strijdt voor gelijke kansen van werkzoekende 45-plussers op de arbeidsmarkt. In deze vrijwilligersorganisatie zetten werkzoekers en professionals zich op het gebied van werkvinden met en voor elkaar belangeloos in. Dat doen ze door ontwikkelen en organiseren van trainingsprogramma’s en netwerksessies voor werkzoekers. Daarnaast maakt “Het is Netwerken” zich ook bij politiek, werkgevers en uitkerende instanties hard voor de belangen van 45-plussers op de arbeidsmarkt. Het vinden van werk vanaf deze leeftijd is niet makkelijk terwijl deze groep ontzettend veel kennis en kunde in huis heeft. De stichting wil graag samenwerken met de gemeente.

De volgende inspreker was de heer Paul Smit, een omwonende van de Constantijn Huygenslaan, met diversen vragen over de plaatsing van units voor de statushouders. HBB had graag gezien dat de raad vanaf het begin betrokken was geweest bij het maken van de criteria voor de plaatsing van de semipermante woonunits voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Dan hadden we vooraf al mee kunnen geven dat criteria zoals sociale impact en de financiële consequenties zeker meegenomen zouden moeten worden. Nu kan dat niet meer verwerkt worden in de quickscan met de locaties. Sociale impact wordt nergens omschreven en de financiële consequenties worden enkel hier en daar afgedaan als ’te duur’. Die financiële afweging willen wij zelf kunnen maken en daarvoor is inzicht nodig in de kosten. Die willen wij dan ook kunnen afwegen met onder andere de sociale impact. We vinden het dus jammer dat dit niet meegenomen is in de quickscan, maar gaan er van uit dat het college dit ter harte neemt bij het besluit dat zij begin februari over de locaties neemt. Sowieso vinden we dat wij als raad over dit onderwerp gaan. In de raad hebben we eerder al gevraagd hoe die beslissingsbevoegdheden in elkaar zitten. Daarop hebben we nu van het college een mooie lijst ontvangen met wettelijke bevoegdheden. Die lijst geeft aan dat het college wettelijk bevoegd is om locaties aan te wijzen, de raad heeft vooral het budgetrecht. Daar gaan we nog graag een discussie over aan. Er is namelijk ook nog een politieke werkelijkheid in onze ogen. De raad is het hoogste orgaan in de gemeente en zeer zeker als wij het budget recht aan onze zijde hebben. Dan kan het college wel allerlei zaken besluiten, maar als de raad niet over de brug komt met de financiën, dan gaat het feest niet door. We zien dat de plaatsing van de semipermante units veel vragen oproept bij onze inwoners. Veel beter is dus aan de voorkant de raad al te consulteren of het college de juiste route afloopt. Het uitgangspunt in natuurlijk wel dat we naar een gezamenlijke oplossing komen.

Algemene plaatselijke verordening (APV): Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de Wijziging algemeen plaatselijke verordening. Jaarlijks wordt deze geactualiseerd. Leidraad is hierbij het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  en verzoeken en/of voorstellen tot wijziging. Op een paar punten is deze gewijzigd. HBB had vooral de vraag of er bij artikel 2.1a voldoende wijzigingen zijn om nu te handelen bij demonstraties bij de Bloemhove kliniek? Daar kwam een mooi uitgebreid antwoord. Wat ons betreft kan het voorstel worden afgehamerd in de gemeenteraad.

Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders: Oekraïense kinderen in Heemstede zijn allemaal aangemeld voor onderwijs, ze krijgen inmiddels allemaal onderwijs, 25 Oekraïners hebben Heemstede inmiddels verlaten er zijn ook weer vluchtelingen bij gekomen. In de eerste helft van 2023 zouden wij 33 statushouders moeten opvangen, wij hebben er inmiddels al 20 opgevangen, dus we lopen voor. De wethouder weet nog niet hoeveel statushouders er de 2e helft van 2023 moeten worden opgenomen. Wij hebben ook een vraag gesteld over de draagkracht van de gemeente met betrekking tot plaatsing van statushouders in Heemstede, de wethouder stelt voor hier een op een later moment discussie over te voeren met elkaar. Op de gemeentelijke website is een pagina te vinden met publieksinformatie over de voortgang van de huisvesting: Update tijdelijke locaties huisvesting vluchtelingen en statushouders Heemstede.

Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 en de kindermonitor 2022: In het voorjaar van 2022 zijn de resultaten en uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd gepubliceerd en in het najaar van 2022 zijn de resultaten en uitkomsten van de Kindermonitor verschenen. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid, leefstijl en welzijn bij leerlingen in de klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs (13-16 jaar). Normaliter wordt dit onderzoek elke 4 jaar afgenomen maar wegens de coronacrisis is er een extra editie. De Kindermonitor is een onderzoek naar de gezondheid, leefstijl en welzijn van kinderen van 0-11 jaar en wordt elke 4 jaar afgenomen.
De meest opvallende resultaten zijn samengevat in de volgende kernboodschappen voor gemeente Heemstede:
1. De jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale gezondheid onder druk
2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet aan de beweegrichtlijnen
3. Kinderen moeten gezonder eten en drinken
4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag
5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) is tegenstrijdig
6. Pesten toegenomen bij scholieren, maar afgenomen bij kinderen
HBB heeft vragen gesteld aan het college over de uitkomst dat 4e klassers meer softdrugs en alcohol gebruiken t.o.v. andere gemeente in de regio Kennemerland. HBB maakt zich daar zorgen over en heeft gevraagd wat de gemeente hier aan kan doen. De wethouder heeft als antwoord gegeven dat er al veel voorlichting wordt gegeven door de Brijder stichting, de GGD en dat er hard wordt gewerkt aan het jeugdakkoord waar dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde komt.