Verslag commissie Middelen dd. 8 februari 2023

Er werden drie punten besproken.

Gemeenschappelijke regeling Heemstede – Bloemendaal over bedrijfsvoering
In december was dit punt al in de raad gesproken. De meerderheid van de raad, inclusief HBB, vond het voorstel toen zowel procedureel als inhoudelijk niet overtuigend, en vroeg daarom het college om het voorstel nader toe te lichten. Dat heeft het college in december en januari gedaan.
Nu zijn Heemstede en Bloemendaal vier samenwerkingen aangegaan over de uitvoering:

  1. Sociale zaken (gemeenschappelijke regeling IASZ, met centrumgemeente Heemstede),
  2. Gemeentebelastingen (gemeenschappelijke regeling GBKZ, met centrumgemeente Bloemendaal),
  3. Digitale informatievoorziening (gemeenschapp. regeling DIT met centrumgemeente Heemstede)
  4. Bedrijfsvoeringstaken van human resource management, communicatie, en facilitaire zaken, in de vorm van een privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst.

Een eerdere samenwerking van financieel beheer is ontvlochten, omdat de relatie tussen financieel beheer en financieel beleid erg innig is – en beleidstaken blijven zelfstandig.
Het voorstel is nu om de privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst van human resource management, communicatie en facilitaire zaken om te zetten in een publiekrechtelijke overeenkomst, dat wil zeggen een gemeenschappelijke regeling.

HBB vond de nadere toelichting voldoende duidelijk. Uiteraard is HBB, als lokale partij, voor een krachtig zelfstandig Heemstede. Gelukkig zijn de andere partijen in de gemeenteraad dat ook. Een zelfstandige gemeente is voor ons een gemeente die zijn beleid zelf kan bepalen, en die de uitvoering daarvan geborgd en doelmatig doet. Het voorstel sluit daarbij aan, met een samenwerking is zowel de ‘reservecapaciteit’ als de specialistische kennis bij de gemeente groter. Een privaatrechtelijke samenwerking wordt nu omgezet in een publiekrechtelijke vorm, dat sluit aan bij de kaders die de (vorige) gemeenteraad daarvoor heeft opgesteld en die de Heemsteedse rekenkamer adviseerde. Ook wil HBB niet allerlei vervolgonderzoek; een krachtige gemeente is immers ook besluitvaardig.
Bijna alle partijen zijn voor het voorstel. Wel komt er waarschijnlijk een wijzigingsvoorstel om de opzegtermijn niet twee jaar te maken, maar één jaar.

Alleen op het gebied van handhaving blijft nu een privaatrechtelijke overeenkomst met Bloemendaal bestaan. De burgemeester gaf als overdenking mee dat die eigenlijk niet meer nodig is. Ten eerste omdat in de regio al een bredere afspraak over samenwerking op het gebied van handhaving is. En ten tweede omdat het strand van Bloemendaal niet onder de samenwerking valt – we zouden immers niet willen dat in de zomer de boa’s van Heemstede steeds op het strand moeten assisteren. Bloemendaal heeft, met het strand in de zomer, een heel andere veiligheidssituatie dan Heemstede.

Tussenrapportage accountant

De accountant constateerde een jaar geleden dat de financiële borging onvoldoende is geregeld, en dat blijkt nu (een jaar later) nog steeds zo te zijn. Dat komt omdat de werkwijze in de gemeente erg informeel en kameraadschappelijk is, maar er wordt wel goed gecontroleerd. Er worden geen fouten gemaakt. Toch moet de gemeente de controle intern beter verzorgen. De ambtelijke organisatie is ondernemenst, wethouder moet ambtenaren erop aanspreken dat we dit beter gaan doen.
Deze accountant is pas paar jaar bij ons en heeft een relatief kort contact gekregen. Voor meer continuïteit is besloten contract twee jaar te verlengen.

Verder stond nog de agenda van de Metropoolregio ter bespreking. Hierover was weinig te zeggen en was voor iedereen een hamerpunt.