Verslag commissie Ruimte dd. 9 februari 2023

Eindelijk was er in de commissie Ruimte wat te doen.

Woonvisie
De komende jaren wordt door college en raad samen de Omgevingsvisie vorm gegeven. Dit is het gevolg van de komende Omgevingswet. Deze wet gaat veel verschillende wetten en regels vervangen en heeft een betere zorg en kwaliteit voor de fysieke leefomgeving tot doel. Een onderdeel van de Omgevingsvisie is de Woonvisie. In het kort komt het er op neer hoe wij wonen in Heemstede zien of willen gaan zien.

Dat is precies wat HBB vond ontbreken aan dit concept. Wel aandacht voor de vele doelgroepen en wat het college voor hen wil gaan betekenen maar een kerndoel ontbreekt. Natuurlijk is een visie abstract maar HBB heeft vraagtekens hoe de in deze visie verwoorde mateloze ambitie naar de praktijk vertaald gaat worden. HBB zou graag ieder de woning willen bieden die hen past, maar om die in Heemstede te realiseren is whisfull thinking. Realistisch zijn alleen het Havenkwartier, Kennemerduin en een klein gedeelte van het Manpadslaangebied potentiële bouwlocaties. Het college heeft zich tot doel gesteld om tot 2030 nog 440 woningen een plekje in Heemstede te gunnen. Dat betekent dat in Heemstede nog meer moet gaan inbreien en gaan gebouwen de lucht in. HBB gaat daar zeker discussie over voeren.

Verder is in deze woonvisie een inclusieve focus benoemd. Heemstede moet ruimte bieden aan de uitstroom van de jeugdzorg, aan beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2023 moet Heemstede daarnaast 70 statushouders opvangen en krijgen wij in het kader van de spreidingswet de opdracht om nog eens 105 asielzoekers een plekje te geven. Doel is om die asielzoekers die het recht krijgen om in Nederland te blijven dan ook in Heemstede te huisvesten. De verwachting is dan ook dat wij in Heemstede in 2023 mogelijk 150 vluchtelingen aan woonruimte moeten helpen. En dat terwijl er per jaar maar 110 woningen te verdelen zijn. HBB maakt zich dan ook ernstige zorgen over wat dat voor onze eigen woningzoekende betekent.

Tot slot heeft HBB ook nog een lans gebroken voor de z.g. primaire beroepen. Brandweer, politie, onderwijs, gezondheidszorg; allen beroepen die onze gemeente draaiende houden. Door zorg te dragen voor hun huisvesting kunnen wij in veiligheid en in goede zorg van Heemstede blijven genieten.

De Woonvisie betreft nu nog een 80% versie. We gaan er van uit dat het college onze input meeneemt naar de definitieve versie, die we later dit jaar ter besluitvorming vast moeten stelllen.

Vomar
Namens HBB heeft Ems Post-van Zon een bijeenkomst van de Vomar bijgewoond. Door de omwonende is veel bezwaar tegen de wijze waar de luchtafvoer van de te bouwen garage wordt ingericht. HBB heeft aan de wethouder het verzoek gedaan om te proberen buurt en projectontwikkelaar op dit punt bij elkaar te brengen. Omdat de projectontwikkelaar zich aan de geldende regelgeving houdt, de vergunning is verleend en omdat de rechter zich over dit onderwerp al heeft uitgesproken, is onze vraag helaas niet gehonoreerd. De wethouder gaf aan nu niks meer te kunnen doen.

Bewustzijn afvalscheiding
HBB heeft aan het college de suggestie meegegeven om stickers voor op de kliko beschikbaar te stellen met daarop een overzicht welk afval gescheiden moet worden. Daarmee hebben inwoners makkelijk zicht waar wat in moet. De wethouder staat hier niet ongewillig tegen over en komt daar op terug.