Verslag commissie Samenleving dd. 7 februari 2023

De commissieavonden waren wederom tamelijk rustig.

Menstruatiearmoede

Een door D66 ingebrachte motie over het bestrijden van menstruatie armoede is door HBB , van harte, ondertekend. Enerzijds is het doel van deze motie het uit de taboesfeer halen van menstruatie en anderzijds het voorkomen dat meisjes en vrouwen door een slechte financiële situatie geen gebruik kunnen maken van menstruatie producten. Het is zelfs zo dat voor 1 op de 10 de betaalbaarheid hiervan een probleem is. Soms is de situatie zo schrijnend dat ze hierdoor thuis blijven van werk en school. Een leerlinge van de Haemstede-Barger Mavo kwam hiervoor inspreken. Mooi en stoer dat zij dat deed!

Het College heeft de motie vertaald in een voorstel voor uitvoering waarover we van gedachte wisselden. Het komt er op neer, dat op twee locaties in Heemstede een punt komt waar gratis producten op te halen zijn. We vinden dit een hele goede zaak, want niemand moet aan de kant staan, door gebrek aan hygiënemiddelen. Wel vroegen we de wethouder of er een uitbreiding kan komen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aangezien het CJG ook een locatie heeft bij Plein1 kon de wethouder hier mee akkoord gaan. Daarnaast hebben wij er nadrukkelijk om gevraagd om onze aanpak af te stemmen op de landelijke aanpak die binnenkort wettelijk wordt geregeld.

Huisvesting Statushouders

Ondanks een rustige agenda, was er weer veel publiek aanwezig voor het vaste agendapunt Huisvesting Statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Zij waren naar de commissie gekomen in de verwachting nu eindelijk uitsluitsel te krijgen over waar de nieuwe locaties voor opvang komen. Helaas was er sprake van een flinke miscommunicatie, ook binnen onze eigen fractie was al verwarring. Het college zou namelijk medio 7 februari (of wat later) een besluit nemen en daarna gaat het pas richting de omwonenden ter kennisgeving en de raad. De commissie bespreekt het dan in de commissie van maart. Op deze commissieavond kon de wethouder dus nog geen uitsluitsel geven.

Er was verder op dit moment weinig te bespreken. In het laatste bericht meldde het college dat ze het percentage toewijzingen van vrijkomende sociale huurwoningen aan statushouders willen verhogen van 15% naar 22%. Door de VVD werd nog de vraag gesteld of dit betekent dat er geen noodopvang meer nodig is. De wethouder kwam met de verwarrende verklaring dat die verruiming bedoeld is voor nieuwe statushouders en dat daarom wel noodopvang mogelijk blijft. HBB vindt dat een vreemde redenering. Het lijkt ons dat de huidige statushouder eerder een woning toegewezen krijgen. Komende commissie Ruimte gaan wij het hebben over de woonvisie dan zal dit onderwerp daar zeker weer ter sprake komen.

Regenboogbeleid

Wethouder Meerhoff vroeg aan de raad om mee te denken over hoe de werkgroep Regenboogbeleid (voor een inclusieve samenleving) aangevuld kan worden met vertegenwoordigers van alle gezindte. Haitske van Asten, onze voorzitter, heeft zich na het horen van de oproep, hiervoor gelijk aangemeld.