Verslag commissie Ruimte dd. 6 april 2023

Slotlaan

Het was maar een hele kleine vergadering, deze commissie Ruimte.

Het eerste agendapunt betrof de onttrekking aan de openbaarheid van een stukje weg van de Reggelaan. Een deel van de Reggelaan is na grondverkoop door de gemeente in particulier eigendom gekomen. In de huidige situatie is deze privéweg openbaar toegankelijk. In lijn met de afgesproken verwachtingen naar aanleiding van de grondoverdracht, is de volgende stap het honoreren van het verzoek om de privéweg af te bakenen door deze te onttrekken aan de openbaarheid. Wat HBB betreft is dit akkoord.

Het tweede agendapunt betrof de Rioolvervanging Slotlaan, instemmen concept-definitief ontwerp. De commissie wordt gevraagd om een zienswijze hierop. Wat ons betreft ziet dit plan er prima uit en kan het college er mee verder.

In de rondvraag hebben we nog gevraagd naar de stand van zaken van het Groenbeleidsplan. Dat is wederom uitgesteld. De wethouder heeft aangegeven dat er sprake is van een vacant gevallen positie, waardoor het plan niet kan worden afgerond. Het is dus wachten op een nieuwe medewerker.