Verslag commissie Ruimte dd. 9 maart 2023

Deze maand geen commissie Middelen, er waren wederom geen besluiten om te agenderen. Wel een commissie Ruimte. Op de agenda stond het participatieplan voor Park Manpad met woningen te gast. Over het participatieplan is op zichzelf niet zo heel veel op aan te merken. Als onderliggend document is een feitenrelaas opgenomen, waar alle uitwisselingen tussen college en raad (of commissie) over het onderwerp Manpad zijn opgenomen. Het bevreemdt ons dat de uitspraak van de commissie dat circa 48 woningen in het Manpad te veel zou zijn, hierin niet werd opgenomen. Samen met GroenLinks hebben we gevraagd om een aanpassing hiervan op het feitenrelaas. Daarnaast pleitte HBB ervoor de corporaties ook als gesprekspartners op te nemen, aangezien er ook beoogd wordt sociale woningbouw te realiseren. Geconcludeerd werd, dat we het onderwerp in de raad bespreken.

Het volgende agendapunt ging over de veiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat. Middels de motie ‘’Auto te gast in Heemstede betekent voorrang voor fietsers en voetgangers’’ uit november 2021 is het college opgeroepen om de verkeersintensiteit en doorstroming op de Raadhuisstraat en Binnenweg te inventariseren en te onderzoeken op welke wijze de fietsveiligheid te vergroten is met alternatieve inrichtingsmaatregelen. Er heeft een verkeersveiligheidsonderzoek plaatsgevonden om dit te onderzoeken. Een heel scala van mogelijke verbeteringsmaatregelen worden in het te bespreken stuk uiteengezet. De commissie Ruimte werd gevraagd om een zienswijze hierop te geven; welke maatregelen zien we zitten, welke bij voorbaat al niet. Zoals we al in ons verkiezingsprogramma hebben gesteld, is HBB een voorstander van het uniformeren van de voorrangssituatie. Nu geldt op een deel van de kruispunten voorrang voor de Binnenweg/Raadhuisstraat en op een deel ‘rechts gaat voor’. Daarnaast is het voor ons bespreekbaar om parkeerplaatsen weg te halen ten behoeve van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld de parkeerplek bij Etos, daar kun je met een scootmobiel niet meer langs, te gevaarlijk en smal. Ook een prima idee is wat ons betreft een extra fietssuggestiestrook, mits de ruimte er voor is. Extra fietsnietjes worden geopperd om de veiligheid te verbeteren. Wij zien deze eerder wellicht zinvol om diefstal tegen te gaan, maar niet zo zinvol voor veiligheid. In het stuk wordt ook gesproken over een drop-off punt voor pakketbezorgers. Dat zou in theorie een mooie oplossing kunnen zijn voor de vele bezorgbusjes/diensten, maar we hebben er wel een hard hoofd in of dat wel haalbaar is. Daarnaast worden extra zebra’s voorgesteld, dat is wat ons betreft een goed idee, ook als dat parkeerplekken kost. Een veel gehoorde klacht is dat de parkeerplekken niet goed aangegeven zijn, waardoor velen parkeren op de grijze band, of zelfs aan de straatkant ervan. Het duidelijker maken van de parkeerplekken is wat ons betreft een goed idee, maar de grijze band is voor fietsers niet perse een veilige plek om overheen te fietsen. Bij regen is deze vaak spekglad. Met andere woorden, moeten we daar dan ook iets mee? In het stuk wordt ook beschreven dat het maken van een schoolfietsroute bij zou kunnen dragen aan de verkeersveiligheid. Dat betekent dat fietsers vooral over de Dreef worden geleid. Wij hebben hier onze vraagtekens bij. Scholieren fietsen vooral in de ochtenden over de Binnenweg, nog voor dat de winkels openen. Is het echt een probleem? En bovendien vragen we ons af hoe reëel het is dat we ze kunnen verleiden de Dreef te nemen, aangezien op de Binnenweg geen stoplichten zijn. Een ander punt betreft de Binnendoor. Dit is wandelgebied, maar er wordt met regelmaat gefietst. Wat ons betreft zou dit na 18 uur moeten kunnen,. In zijn algemeenheid heeft HBB zeker geld over om maatregelen te nemen om de veiligheid op de Binnenweg en Raadhuisstraat te verbeteren, maar we kunnen pas een keuze maken als we weten wat elke maatregel kost. Als laatste hebben wij onze eerder gedane suggestie uit ons verkiezingsprogramma herhaald: experimenteer eens met het op een aantal zaterdagen een stukje van de Binnenweg (bijvoorbeeld tussen Julianalaan en Cloosterlaan) in de middag, zo tussen 12 en 16 uur, af te sluiten. Zo maken we ook gebruik van de pleinfunctie waarvoor deze ooit zo is aangelegd! Wij denken dat dit kan bijdragen aan de levendigheid, gezelligheid en sociale cohesie, én aan de verkeersveiligheid.

Het volgende stuk op de agenda betrof het proces en participatie rondom de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is één van de verplichte instrumenten onder de Omgevingswet. Op dit moment wordt de Omgevingsvisie voorbereid door het college. Dit hele proces is opgedeeld in verschillende fasen. Voor de laatste stappen van de tweede fase (opstellen visie-op-hoofdlijnen) is een aanpak opgesteld. De door het college voorgestelde aanpak beschrijft het proces en de participatie voor het opstellen van deze visie-op-hoofdlijnen. Het college vroeg om een zienswijze aan de commissie Ruimte over deze aanpak. HBB kon hier vrij kort over zijn. De voorgestelde aanpak sluit aan bij een eerdere presentie die het college heeft gegeven. Bovendien is de voorgestelde aanpak al eerder aan bod gekomen en is op een enkel punt aangepast. Wat ons betreft zijn de stappen van participatie prima beschreven. We hopen dat de uitvoering net zo goed gaat als de beschreven weg.

Voor de rondvraag hadden we nog een tweetal vragen. Het is bekend gemaakt dat circa 250 gemeenten een subsidiebijdrage is toegekend voor verkeersveiligheid van het rijk. Die aanvragen zijn bijna allemaal gehonoreerd. Maar Heemstede zat daar niet bij. De eerste vraag was waarom het college geen aanvraag had gedaan voor deze subsidie? De wethouder gaf aan dat dit met een capaciteitsprobleem te maken heeft. De volgende keer wil het college graag wel die aanvraag doen. Wij vinden wel wat van dit antwoord, want zo blijft er wel geld liggen. De rondvraag is alleen niet de plek voor deze discussie, dus die houden we in de achterzak voor een ander moment.

De tweede vraag betrof de verkeerssituatie op de Nijverheidsweg, waar het fietspad van de Kwakelbrug uitkomt op de Nijverheidsweg. Onlangs is een jongetje hier aangereden, waarbij ook een ambulance moest worden opgeroepen. We hebben begrepen dat de gemeente wel is komen kijken naar de kruising, maar heeft kennelijk aangegeven hieraan niks te willen doen. Wij hebben in de rondvraag verzocht hier nogmaals naar te kijken, wellicht (dat denken wij) dat deze kruising toch aangepast moet worden, gelet op het risico. De wethouder gaf aan dat ze met een reactie op een mogelijke aanpassing komt, maar kan hiervoor geen termijn geven, gelet op de drukte op de afdeling.