Verslag raadsvergadering dd. 23 maart 2023

Een flinke agenda met onder andere onze zorgen over de voortgang van diverse dossiers, tijdelijke huisvesting van statushouders en Oekraïners, de realisering van een wissellocatie op het Sportpark voor basisscholen, het dekkingsplan van de Veiligheidsregio Kennemerland (dat in Heemstede niet helemaal voldoende dekt) en het participatieplan Manpad.

Bij het vragenuur hebben we onze zorgen geuit over de voortgang van de taken en ambities van de gemeente. We hebben een inventarisatie gemaakt van de afgelopen twee maanden, alleen toen al zijn circa 15 tot 20 voorstellen uitgesteld. HBB wil van het college weten wat de gemeenschappelijke redenen en achtergronden zijn van alle uitstel, in het algemeen – het gaat ons uiteraard niet om elk individueel geval. En wat het college wil doen om verder uitstel te voorkomen. Wethouder De Wit antwoordde daarop dat het college weliswaar vol ambities is gestart maar dat er onvoldoende ambtelijke capaciteit in huis is om alle ambities te realiseren binnen de tijd die men voor ogen had. Inmiddels zijn bij de begrotingbehandeling van afgelopen november extra middelen gevraagd voor extra capaciteit, de werving hiervan loopt. Echter de druk op de arbeidsmarkt maakt het geen eenvoudige klus om mensen te vinden. Daarnaast zijn vele dossiers afhankelijk van derden en hierdoor is de planning vaak moeilijk goed te voorspellen, ook participatie maakt dat plannen langer tijd nodig hebben. Als laatste merkte de wethouder op dat het project opvang erg veel vraagt van de organisatie. Door al deze zaken zijn aanpassingen van de planning nodig. Mocht de personele kwestie onverhoopt langer duren, dan geeft zij aan dat raad en college dan een gesprek zullen moeten hebben over de herijking van ambities. HBB is er niet gerust op.

Een ander punt waar we in de raad over spraken betrof het verplaatsen van de huisvesting van statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. De opvanglocaties Kohnstammlaan en Sportparklaan hebben een tijdelijke vergunning en moeten verplaatst worden. Het college stelt voor de locatie Kohnstammlaan te verplaatsen naar een locatie hij het Oude Slot (het parkeerterrein). De noodopvanglocatie Sportparklaan wil het college tot uiterlijk eind 2023 in stand laten en de bewoners de komende maanden door laten stromen naar de sociale woningvoorraad waarna de opvang op deze locatie wordt gesloten. Omdat in de toekomst mogelijk nieuwe opvanglocaties nodig zijn wil het college de kansrijke locaties in portefeuille houden. Als blijkt dat locaties uit de portefeuille moeten worden ingezet, komt het college terug bij de raad. Het te nemen besluit van de raad betrof het vrijgeven van een krediet van € 135.000,= met een afschrijvingstermijn, gelijk aan de maximale gebruiksduur van 10 jaar voor de voorbereidingen en inrichting van de locaties Oude Slot. De gemiddelde kapitaallast € 14.465,= per jaar te verwerken in de Kadernota 2024-2027. Het Rijk heeft toegezegd deze kosten te dekken. We hebben al eerder aangegeven het een en ander te vinden van een aantal locaties die het college ‘in portefeuille houdt’, zoals enkele speelveldjes. Maar daar ging dit besluit niet over. We realiseren ons dat de huidige locaties niet kunnen blijven staan en kunnen ons vinden in de gekozen locatie van het college bij het Oude Slot.

Er werd deze avond ook een besluit gevraagd van de raad om het krediet voor de realisering van een wissellocatie voor basisonderwijs op het sportpark met 5,3 miljoen te verhogen. De Heemsteedse basisscholen worden de komende 20 jaar gerenoveerd en verduurzaamd. Tijdens deze werkzaamheden moet het onderwijs op een andere plek, een wissellocatie doorgaan. Deze locatie moet in januari 2024 gereed zijn. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de wissellocatie op het sportpark mogelijk is. De kosten hiervan zijn vele malen hoger dan initieel begroot en dat komt omdat de locatie en de omvang van de wissellocatie zijn gewijzigd en de bouwkosten de afgelopen jaren exorbitant zijn gestegen. De raming hebben we vertrouwelijk ontvangen en kunnen we in het openbaar niet over spreken. HBB maakt zich enorm veel zorgen over de financiële gevolgen van deze bouwkosten en dan moet de daadwerkelijke nieuwbouw nog beginnen. Daarna volgen nog andere scholen, dus waar kunnen we op rekenen? We hebben al eerder aangedrongen op een update van onze financiële positie. Tegelijkertijd is het van belang dat dit scholenplan nu echt moet starten. De eerste school, de Nicolaas Beets, heeft echt heel hard fatsoenlijke huisvesting nodig en een alternatief is simpelweg niet voor handen. Dat betekent dat HBB akkoord is gegaan met het voorstel, we hebben ons hart voor onderwijs voorrang gegeven op ons financiële hart.

Het Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026 was het volgende agendapunt. Uit het dekkingsplan blijkt dat bij 2 locaties in Heemstede de opkomsttijd niet aan de normen voldoet: Bosbeek en Hartekamp. Aan de raad werd gevraagd of we hierover een positieve zienswijze konden afgeven met als aandachtspunt dat er gestart moet worden met een overleg met de brandweer van de veiligheidsregio over de compensatie van de overschrijdingen van de opkomsttijd bij 2 locaties. Het komt erop neer dat alleen een wagen met 4 man aanwezig kan zijn, terwijl deze twee kwetsbare locaties een 6 persoonswagen vereisen. HBB, met onze eigen brandweerspecialist Anne-Marie Apswoude, had hiervoor een amendement opgesteld met een mogelijke oplossing. Namelijk door de twee kantoormedewerkers te laten werken op de post Heemstede. Deze medewerkers zijn ook bevoegd om op de spuitwagen mee te gaan. Door deze mensen op post Heemstede in te roosteren zijn ze ook beschikbaar te maken voor dienst en kan onze brandweerpost voldoen aan de norm voor de twee tekortschietende locaties in Heemstede. Als de brandweerpost in Bennebroek wordt opgeleverd, dan kan weer de oude werksituatie voor deze medewerkers worden teruggebracht. Een mooie en pragmatische oplossing! Dat vond ook de burgemeester en de rest van de raad. Ons amendement werd dan ook unaniem aangenomen.

In de raadvergadering gingen we in de herhaling in op het participatieplan voor Park Manpad met woningen te gast. Een ontzettend rommelige discussie volgde over de drie moties die Groenlinks voornemens was in te dienen, waar uiteindelijk geen van overeind bleef. In de commissie hadden we gevraagd om het feitenrelaas aan te passen met eerdere uitspraken van de commissie over 48 woningen. De wethouder gaf in de raad aan niks te willen aanpassen, omdat zij geen conclusies kon terugvinden. Gek vinden we dat, want als we de commissies terugluisteren over de 48 woningen in het vorige plan, horen we toch echt een meerderheid van de commissie dit als veel te veel benoemen. Het relaas van de wethouder klonk een beetje als selectief shoppen in uitspraken die dit college goed uitkomt. Wel zijn we gelukkig dat de ontsluiting niet over de Manpadlaan beoogd is, een punt dat we eerder al in de uitgangspunten hebben laten opnemen (vorige raadsperiode). Fijn dat het college daarmee dus verder gaat. Over het participatieplan is op zichzelf niet zo heel veel op aan te merken. Met onze goedkeuring aan dit participatieplan hebben we wel laten optekenen dat we daarmee niet ook instemmen met het feitenrelaas en de uitgangspunten. We hebben flinke zorg, dat de uiteindelijke plannen veel meer woningen gaat betekenen dan de eerdere 48 (die de meerderheid in de vorige periode te veel vond) gaat opleveren.