Verslag commissie Middelen dd. 24 mei 2023

Voorafgaand namen we afscheid van griffiemedewerker Frank Wilschut. Die gaat dichter bij huis werken, en overdag – omdat hij zelf ook in de gemeenteraad zit van zijn eigen woonplaats Leidschendam – Voorburg. We wensen hem veel succes!

Evaluatie laadpaleninfrastructuur
Er staan nu 50 publieke elektrische laadpalen in Heemstede, met 100 oplaadpunten. De gemeente wil daar in 2½ jaar 100 laadpalen, met 200 oplaadpunten, aan toevoegen. Dat worden 2 aanbieders, op basis van prijs. Daar krijgen we overigens geen parkeergeld voor. HBB’er Ems Post had drie kritische vragen. Ten eerste: kan het elektriciteitsnetwerk die extra laadpalen aan? Reactie college: “Ja, dat is een zorg.” Ambities worden afgestemd met Stedin. Ten tweede: is het reëel om te veronderstellen dat we in 2½ jaar 100 palen erbij kunnen zetten. Het college verwacht van wel, door de planmatigere aanpak. Ten derde financieel: HBB wilde een overzicht van alle kosten en baten, voor gemeente en exploitant. Het CDA vroeg of we eraan zouden kunnen verdienen? Nee, blijkbaar. Het wordt voor rekening en risico van de exploitanten. En of snelladers niet de toekomst waren. Daarvan komen er 7. De VVD wilde laadpaalkleven voorkomen. Daarover is de gemeente in gesprek met de exploitant, bijvoorbeeld door hogere tarieven bij kleven.
Het college zegde toe de exploitatie aan de raad toe te sturen, en te melden als er afspraken waren gemaakt over de paalklevers. In december bespreekt de raad de parkeervisie. De hele raad ging akkoord, HBB had als enige het voorbehoud van de exploitatie.

Bodembeheer
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de handhaving van het bodembeheer in de wet bodembescherming, in plaats van de provincie.
Ems Post bracht in dat Schiphol nu, met vergunning, pfas loost. Die vergunning loopt tot 1 januari 2024. Schiphol is voor de buur-omgevingsdienst. Maar die pfas komen in onze wateren. Die overschrijden alle normen. Dat is water, geen bodem, en blijft dus de verantwoordelijkheid van de provincie. De wethouder zegde toe er schriftelijk op terug te komen.
Financieel: de gemeenten krijgen géén compensatie voor de apparaatskosten van de nieuwe taak. Daarover wil Heemstede bij de algemene ledenvergadering van de VNG een motie indienen.

Nota activabeleid
De belangrijkste wijziging die het college voorstelde, was om voortaan 60 jaar met schoolgebouwen te doen in plaats van 40 jaar. Jan Verhagen stelde dat dit geen financiële keus is maar een onderwijskeus. De gemeente gaat bij al zijn gebouwen uit van 40 jaar, maar wil nu 60 jaar met scholen doen.
Accountant wil afschrijvingen zo realistisch mogelijk.
Aanbouw 60 jaar, niet logisch bij gebouw dat nog 10 jaar meegaat.
VVD wil eenheid in activabeleid, alles op 60 jaar. HBB wil die eenheid ook, op 40 jaar. 40 jaar is al lang genoeg voor een school. We moeten er niet aan denken dat in 2080 onze achterkleinkinderen op een school uit 2023 zitten, net zomin als we onze kinderen nu op een school uit 1963 willen hebben. De Nicolaas Beets is nog geen 40 jaar oud en nu al aan vervanging toe.

Voortgangsnota Metropool Regio Amsterdam (MRA)
Woensdag 7 juni is een radenbijeenkomst waarin dit wordt besproken. HBB stelde voor daarop te wachten. De burgemeester vond het een praktische suggestie, maar 23 juni is de algemene vergadering van MRA al. Ze zegde toe de breed gedragen suggesties van 7 juni ook mee te nemen. Op 21 juni spreken we er daarom opnieuw over.