Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Standpunten

HBB is opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.

HBB is een onafhankelijke politieke partij. Wij hebben geen binding met landelijke partijpolitiek. Wij zijn van mening dat besluiten op maat gesneden, praktisch en pragmatisch van aard moeten zijn, gericht op de Heemsteedse situatie. Daarbij worden inwoners vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming. Zij zijn immers de ‘eindafnemers’ van de politieke besluiten.

HBB gaat uit van de kracht van het individu. Hij/zij kan zelf keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen. Het gemeentebestuur kan hierin faciliteren, randvoorwaarden scheppen en wanneer nodig ondersteunen. Het sociaal/maatschappelijke beleid richt zich er op dat ieder individu in staat moet blijven zijn eigen keuzes te maken en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

De gemeentelijke organisatie moet binnen haar financiële middelen opereren.

Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Onze speerpunten 2022-2026:

Meedoen en meedenken:
• HBB zet de inwoners voorop. Plannen moeten eerst door de initiatiefnemers worden voorgelegd aan de betrokkenen / omwonenden. Want die weten vaak het beste wat goed is voor hun omgeving.
• Dat vereist daadwerkelijk luisteren naar onze inwoners, en uitleggen wat er besloten is en waarom.
• Raadsleden moeten gemakkelijk te vinden en te bereiken zijn.
• Evenementen en bijeenkomsten voor wijken, te organiseren in die wijken zelf.
• Voorzieningen willen we versterken en/of aanpassen aan de tijdsgeest.

Een gezonde en prettige leefomgeving:
• Doorpakken met onze oplossingen voor de verkeersproblematiek. Er is besloten om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km-uur invoeren waar dat kan. Dat moet zo snel als dat kan worden ingevoerd.
• Behoud van onze brandweerpost.
• Streven naar een eigen (deels bemande) politiepost .
• Geen grote nieuwbouwprojecten.
• Kleine bouwprojecten moeten passen in het Heemsteedse dorpsgezicht.
• Waardevol groen moet blijven.
• Nuttig maaibeleid voor de natuur.
• Recreatieplekken voor onze jeugd.
• Duurzaamheid en milieu, natuurlijk! Maar op een nuchtere manier.
• Meer aandacht naar onderhoud openbare ruimte.
• Een eerlijk woningbeleid met kansen voor onze jeugd.

Bestuur, economie en financiën:
• Heemstede is en blijft een krachtige zelfstandige gemeente.
• De reserves van de gemeente gaan gewoon naar de inwoners, in de vorm van betere voorzieningen of lagere belastingen.
• Geen verhoging van lasten (eventueel alleen inflatie), eerst zoeken naar andere oplossingen.

Verkiezingsprogramma

Ons volledige verkiezingsprogramma 2022-2026 vindt u hier.