Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Standpunten

 • HBB is opgericht om onze inwoners meer en directer bij de politieke besluitvorming te betrekken. De invloed van de burger staat voorop.
 • HBB is een onafhankelijke politieke partij. Wij hebben geen binding met landelijke partijpolitiek. Wij zijn van mening dat besluiten op maat gesneden, praktisch en pragmatisch van aard moeten zijn, gericht op de Heemsteedse situatie. Daarbij worden inwoners vanaf het begin betrokken bij de besluitvorming. Zij zijn immers de ‘eindafnemers’ van de politieke besluiten.
 • HBB gaat uit van de kracht van het individu. Hij/zij kan zelf keuzes maken en verantwoordelijkheden dragen. Het gemeentebestuur kan hierin faciliteren, randvoorwaarden scheppen en wanneer nodig ondersteunen. Het sociaal/maatschappelijke beleid richt zich er op dat ieder individu in staat moet blijven zijn eigen keuzes te maken en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
 • De gemeentelijke organisatie moet binnen haar financiële middelen opereren.
 • Heemstede is een veilige, groene gemeente waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Daarnaast heeft Heemstede een bovengemiddeld niveau van voorzieningen. HBB wil dit zo houden en waar nodig versterken.

Onze speerpunten:

Meedoen en denken:

 • Daadwerkelijke inwonerparticipatie vanaf de start van planvorming
 • Verruimen inspraakmogelijkheden
 • Contact met onze inwoners vergroten:
  • Wijkavonden, buurtevenementen, buurtregisseur en sportcoach
 • Behoud en versterken van onze voorzieningen:
  • Cultuur, bibliotheek, sport, zwembad etc.

 

Fijn en gezond leven in Heemstede

 • Aanpak verkeersproblematiek Heemstede
  • Samen met onze inwoners nadenken over oplossingen
  • Met omliggende gemeenten harde afspraken maken en maatregelen nemen
 • Behoud van onze brandweerpost en terugkeer bemande politiepost
 • Betaalbare zorg en behoud minimabeleid
 • Meer ruimte voor natuur en recreatie:
  • Manpadslaangebied wordt zo veel mogelijk natuurgebied
  • Geen nieuwe grote bouwprojecten meer in Heemstede
 • Duurzaamheid en milieu:
  • Ja! Maar niet voor de bühne. Alleen als het bijdraagt aan een beter milieu

 

Bestuur, economie en financiën

 • Economische voorspoed:
  • Villagemarketing en evenementenweek, flexibel parkeertarief
 • Lasten op peil en afschaffing hondenbelasting
 • Heemstede blijft Heemstede, een onafhankelijke gemeente

Programma's

In ons verkiezingsprogramma voor 2018 -2022 vindt u al onze speerpunten. Lees hier meer

Samen met Groen Links en het PvdA vormt HBB het college van Heemstede. Wilt u weten wat wij met elkaar willen bereiken in Heemstede? Lees hier het collegeakkoord voor 2018-2022