Jaarrekening 2014, een korte terugblik op 2014

Het afgelopen jaar is best een roerig jaar geweest, na de verkiezingen is er een nieuw college gekomen. Het eerste waarin HBB deelneemt. Daarnaast nog steeds een jaar dat nog flink in het teken heeft gestaan van al eerder ingezette bezuinigingen. Dat hoeven we niet altijd maar als heel negatief te zien, natuurlijk; leuk is anders, maar het heeft ons allen weer doen inzien wat belangrijk is en dat hebben we kunnen behouden voor Heemstede. Gelukkig laat de begroting van 2015 wat meer ruimte zien, en lijken we voorzichtig in te zetten op een opwaartse lijn.

Natuurlijk kijken we in de jaarrekening veelal naar de cijfers van het vorige jaar, maar nog belangrijker: wat is er concreet gebeurd? Zonder af te dingen op andere, noemen we diegene die HBB het meest in het oog springen. We zien dat het afgelopen jaar dit college concrete en actieve stappen heeft ondernomen burgers meer te laten meedoen bij de besluitvorming. Wat aarzelend begonnen bij de Kwakelbrug, een goede oefening voor de haven die komen gaat. Daar zijn we blij mee. Immers, het is een van de punten die HBB hoog op de agenda heeft staan. Daarnaast heeft het college zich ingespannen de gemeente weer meer te vergroenen, bijvoorbeeld door middel van de herplant van bomen en om alvast een voorschot te nemen op dit jaar: HBB heeft de handen op elkaar gekregen voor meer milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

Helaas niet zo groen, is de geplande toren van de Havendreef, wat had HBB die graag een kopje kleiner gekregen. Het mocht niet zo zijn, besluiten uit het verleden hebben dat verhinderd.

Verder hebben we het als raad en vooral de ambtenaren ongelooflijk druk gehad met alles op de rit krijgen voor de decentralisaties. Hulde aan ieder die zich hier zo voor heeft ingezet.

Terug naar de cijfers. De jaarrekening presenteert zich met een rekeningoverschot van ruim 1.5 miljoen euro. Een mooi resultaat! Daarvan heeft het college aangegeven 269.000 euro te willen overhevelen naar 2015 en de rest toe te voegen aan de algemene reserve. In de commissie Middelen heeft HBB een amendement namens HBB, VVD en CDA aangekondigd voor een gedeeltelijke bestemming van het rekeningoverschot, te weten het sportpark en de bibliotheek. Na een nachtje slapen bleken de andere partijen zich hier ook bij aan te willen sluiten en werd het amendement unaniem aangenomen in de raad van 28 mei jl.