Verslag commissie Middelen 7 april 2021

Heemsteeds Burger Belang Gemeenteraad Heemstede

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Middelen in aprilHeemsteeds Burger Belang Gemeenteraad Heemstede 2021

Toetsing vervlochten Teams (A-stuk)

Een onderwerp dat al vaker op de agenda is geweest. Het is het resultaat van de wens van de raad om de vervlochten teams volgens bepaalde criteria te toetsen. Dit is keurig door het college uitgewerkt zodat de ambtelijke samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal getoetst kan worden.  De commissie kon zich er prima in vinden en het werd dan ook een hamerstuk.

Discussienota financiële positie gemeente Heemstede oftewel de Eneco gelden (Commissiegesprek)

Alle partijen hebben een lijst opgesteld met daarin 3 wensen. Voor HBB waren dit:

  • Openbare ruimte (met name de 30km invoering, een beter onderhoudsniveau, Een tunnel bij Leyduin, wijkbudgetten, en ontmoeting/ speelplaatsen).
  • Komende grote uitgaven (IHP, zwembad & energie)
  • Meer reserve (vanwege Corona en jeugd/ schulden problematiek)

Het college heeft hier een keurige lijst van gemaakt waarin voor zover mogelijk een inschatting van de kosten per onderwerp staan. Aangezien deze lijst eerst met de fracties besloten moet worden, is de verdere discussie uitgesteld naar de commissie in mei.

Nota verbonden partijen (B-stuk)

Een complex onderwerp waarin allerlei structuren de revue passeren. We hebben aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van de ontwikkelingen in de raad, maar dat het alleen geagendeerd wordt indien noodzakelijk. Tevens hebben wij het voorstel gedaan om naast het gebruikelijke inwerken van nieuwe raadsleden deze ook te voorzien van een overzichtelijk boekje waarin ze makkelijk bepaalde termen en regelingen kunnen nazoeken.

Het beheerplan voor bruggen en beschoeiingen (A-stuk)

Het voorstel is om het beheerplan voor bruggen en beschoeiingen vast te stellen voor de periode 2021-2025. Hierbij worden de budgetten voor klein onderhoud en onderzoeken aangepast. Wij hebben het college gewezen op enkele inefficiënte maatregelen waaronder de Amstelbrug. Waar men het eerst het hek op de brug gaat repareren en dan vrij kort erna de hele brug slopen en vervangen. Het college zegde toe hier naar te kijken. Verder was het een prima stuk waarin veiligheid, en onderhoud goed gewaarborgd wordt. Dit werd ook een hamerstuk.

Wijzigingsvoorstel lichte Gemeenschappelijke Regeling Informatie Technologie 2015 (A-stuk_

Volgens de Heemsteedse rekenkamer is het verstandig om hier 1 afdeling van te maken. Wij hadden wel wat nadere uitleg nodig over de wachtgeld kosten bij ontvlechting, maar de burgemeester wees ons er gelukkig op dat deze hoogstens zeer marginaal zouden zijn. Dit werd wederom een hamerstuk.

Verantwoording 2020 Metropoolregio Amsterdam (MRA) (B-stuk)

Ook al ging het over de verantwoording van het vorige jaar:  HBB heeft de mogelijkheid gegrepen om weer kritisch naar deze organisatie te kijken. We hadden over dit stuk al de nodige schriftelijke vragen gesteld, die door het College zijn beantwoord. Onze conclusie was niet mals. Het is een onduidelijke organisatiestructuur waarbij de Rijksoverheid, de provinciën, het bedrijfsleven, gemeentes en met name Amsterdam allerlei invloeden (willen) uitoefenen op de regio. De gemeentes mogen af en toe ook hun wensen kenbaar maken, maar wat er mee gebeurt is onduidelijk. Het proces is dan ook zeker niet democratisch, met de ongekozen burgemeester van Amsterdam aan het roer. Het voelt  als een grote lobbycratie.

De wens om meer concrete resultaten en meer invloed is bij meerdere gemeenten aanwezig. Nu wil men om dat te bereiken de MRA gaan vergroten. In het bedrijfsleven zou men er helemaal niks van begrijpen. We zetten niks om maar we willen graag ons bedrijf uitbreiden, een bank ziet je aankomen.

Ook begrijpen wij niet waarom zaken die toch echt landelijk geregeld dienen te worden zoals wegwerpluiers een onderwerp van de MRA is. Het lijkt er op dat zodra iemand de woorden circulair of duurzaam roept er wel een plekje binnen de MRA te vinden is, al dan niet passend.

De hamvraag is natuurlijk: Wat doet de MRA voor Heemstede? Als antwoord krijgen we steevast een hele riedel over samenwerken is o zo belangrijk governance en what-not maar praktijk maar concrete zaken/resultaten blijven uit. Sowieso houdt men er binnen de MRA een vreemde kijk op wat concreet is na: zo wordt het aangaan van een gesprek een concreet resultaat genoemd.

Wij blijven de MRA op kritische voet volgen, en houden u op de hoogte! Volgende week is er een informatieavond over de voorgestelde transitie van de MRA naar een ander soort structuur. HBB heeft daar op 10 maart al vragen over gesteld, o.a. waarom ons dit zo laat bereikte. Het voorstel voor de nieuwe structuur zal dan behandeld worden in de commissie van mei.

Wordt vervolgd.