Commissie Middelen 12 mei 2021

Heemsteeds Burger Belang Gemeenteraad Heemstede

Graag houden we u op de hoogte van de gang van zaken in de gemeenteraad Heemstede. Hier leest u het verslag van HBB van de commissie Middelen in mei 2021

Ambtelijke samenwerking Heemstede – Bloemendaal

Een terugkerend fenomeen, het begint op een vast agendapunt te lijken. Wat HBB betreft zetten we er een punt achter en gebruiken we dit document  om de kaders vast te stellen en te controleren. Sommige andere partijen vonden dit al veel te lang duren en stelden dat we het niet konden maken om dit weer richting Bloemendaal te sturen. Klaas Kremer wees hen er op dat Bloemendaal in tegenstelling tot de gemaakte afspraken de boel zonder overleg had goedgekeurd. Uiteindelijk werd het als kader vastgesteld en zal het tijdens de raad een hamerpunt zijn.

HBB: geen windturbines in Heemstede!

Het document Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid is op zich een keurig document wat we ook niet voor het eerst de revue zagen passeren. HBB had vragen gesteld die zich met name richten op het wijzigen door de Provincie Noord-Holland van de minimale afstand van windturbines tot woningen, (deze gaat van 900 naar 600 meter). Peter Keyser meldde dat er dan meer en lagere windturbines gebouwd moesten worden om het aandeel wind in de transitie te halen. Het leek alsof de wethouder met de suggestie kwam om maar eens te gaan kijken of er misschien een mogelijkheid is om deze dingen in ons dorp te plaatsen. Wij hebben de wethouder er op gewezen dat het voor HBB absoluut onbespreekbaar is om deze overlastgevende apparaten in ons mooie dorp te plaatsen. Het stuk was verder in orde en werd ook een hamerpunt.

Afvalstoffenverordening Heemstede 2021

Een technische wijziging, met name door de invoering van de ja-ja sticker. Niks bijzonders verder, een hamerpunt voor de raad.

Kapitaalversterking Stedin aankoop cumulatief preferente aandelen

We kunnen als gemeente cumulatief preferente aandelen van Stedin kopen. Alleen overheden kunnen aandelen in het netbeheer kopen en het net daardoor in handen houden, maar het college stelde voor om extra aandelen aan te schaffen omwille van het rendement. Lenny Jagtenberg vroeg zich dan ook zeer terecht af wat hier de noodzaak van was. Na wat onderzoek kwam Klaas Kremer op de conclusie dat preferente aandelen wel min of meer gegarandeerd 3% dividend uitkeren, maar dat dit ten koste gaat van de andere aandelen. En wie is er onder andere aandeelhouder van de andere aandelen, juist Heemstede. Een sigaar uit eigen doos, zo moest ook de wethouder concluderen. Tevens is deze 3% maar voor vijf jaar gegarandeerd en kan het daarna verlaagd worden tot 1%. Dan krijgen we 1% wellicht gefinancierd uit onze eigen aandelen. Het risico in een netwerk bedrijf is wellicht laag, en 1% is meer dan we op de bank krijgen. Maar om nu meer risico als nodig te lopen voor een laag rendement is iets waar wij ons als fractie even goed over moeten zullen buigen. We houden u op de hoogte.

Voorstel versteviging MRA samenwerking

Lenny Jagtenberg en Klaas Kremer waren ook bij een eerdere bijeenkomst om deze samenwerking toe te lichten met onder andere Femke Halsema en commissaris van de Koning Leen Verbeek (PvdA). Uiteraard voorzag uw HBB fractie de burgemeester van Amsterdam en commissaris van de Koning van enkele kritische vragen, met name over het democratische karakter van deze bestuurslaag en de voordelen van Heemstede. In plaats van constructieve antwoorden vroeg de heer L. Verbeek zich af wat wij eigenlijk bij de MRA deden, en of we niet beter konden weggaan. Mevrouw Halsema probeerde nog enigszins antwoorden op onze vragen te geven, en gelukkig besloot de heer Verbeek maar verder niks meer te zeggen. Een kritische blik op de MRA werd hem te veel. Onze eigen Lenny Jagtenberg bracht verslag uit van dit debacle en voegde daaraan toe dat het zacht gezegd erg moeilijk was om het nut van de MRA voor Heemstede voor te stellen, al dan niet met weer een andere of extra bestuurslaag. Tevens is HBB van mening dat dit gewoon een verpakte bestuurslaag is, hoe hard men ook roept dat dit niet het geval is. If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck. HBB is uitermate kritisch over de MRA en heeft dit duidelijk naar voren gebracht in de visie. Ondanks de op dit moment lage kosten zou voortzetting van deelname aan de MRA wat HBB betreft een onderwerp van discussie moeten worden.