Uitgangspunten begroting 2013

 

HBB wil geen lastenverzwaring voor de inwoners van Heemstede

Kort samengevat de uitgangspunten van HBB voor de begroting van 2013:

· Een begroting die in evenwicht is

o Geen verhoging van de OZB en woonlasten naar 9,8%, een correctie voor inflatie is acceptabel.

o Verminderen van bijdragen uit de algemene reserve.

Overwegingen om dit te realiseren:

· Ambtelijk:

o De raad werkt aan vergaderhygiëne, niet vragen voor onnodige onderzoeken.

o Vanaf 2014 niet meer dan 2,4 fte aan wethouders ( 3 parttime wethouders).

o Verdere efficiencywinst op bedrijfsvoering.

· Afbouwen schoolzwemmen

· Tussenvariant voor SPH. Sluiten van “Het Oude Slot” als podium.

· Overweeg andere onderhoud en financieringsvormen van sportaccommodaties.

· Uitstel en temporiseren van grote investeringen aan wegen en rioleringen.

· Heroverwegen van investeringen op nut en absolute noodzaak.

· Traject afspreken om met de bibliotheek om tot een goed en efficiënt basisniveau te komen.

· Traject afspreken voor de kinderboerderij om tot een goede basis kinderboerderij te komen.

Graag zien we bezuinigingsvoorstellen die al in 2012 gehaald kunnen worden om het tekort van 1 miljoen

op de begroting door lagere inkomsten te verminderen.

Kadernota 2012

In de Kadernota geeft het college een voorschot hoe we de begroting voor 2013 en verder gaan invullen en de stand van zaken rond de begroting van 2012. Voordat we naar de uitgangspunten van de begroting van 2013 gaan wil HBB iets zeggen over het begrotingstekort van 2012.

Één miljoen tekort voor 2012. Dit is voor HBB een onacceptabel groot bedrag. HBB is dan ook van mening dat het college in september met voorstellen zal moeten komen waarmee besparingen in 2012 kunnen worden gerealiseerd om het tekort terug te dringen. HBB vindt het absoluut onacceptabel dat is besloten om onze spaarpot leeg te graaien, omdat de uitgaven al zijn vastgesteld in de begroting van 2012, maar de inkomsten niet gehaald kunnen worden. Echt onacceptabel!

De komende jaren zullen financieel pittige jaren worden. De economie zit in het slop, het rijk moet bezuinigen, de gemeente ook. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat de burger op verschillende fronten ook moet bezuinigen. Kosten worden veelal afgewend op de burger, die steeds meer gaat betalen aan belastingen, wonen, boodschappen, zorgkosten, kinderopvang, woonwerk verkeer en nog talloze andere kostenposten. En daarbij wordt vergeten dat veel burgers ook aan salaris hebben ingeleverd, of door bijvoorbeeld het niet indexeren van loon of zelfs loonverlaging .

Juist in deze tijd vindt HBB het van belang dat de lasten van de burger niet verder worden verzwaard. Verhogen van belastingen vindt HBB een zwaktebod. Dat is niet bezuinigen. Bezuinigen is kritisch kijken naar je uitgaven. Dat we onder het landelijke gemiddelde van de OZB-tarieven zitten, betekent niet dat we te weinig aan onze burgers vragen. Nee; het betekent dat we onze begroting in evenwicht hebben kunnen houden, zonder de kosten steeds over te hevelen op de huizenbezitter. Het is moeilijk aan de burger uit te leggen, dat ze meer OZB moeten betalen, terwijl hun huis minder waard is geworden.

HBB kiest voor het verder vertragen van investeringen. Investeringen in riool en wegen kunnen best een aantal jaren later. Voor de rioolheffingen betekent dit dat we kunnen sparen voor we uitgeven. Minder lenen is minder kapitaallasten. We zijn blij te zien, in de beantwoording van het college, dat zij die handschoen oppakt.

De wet HOF gaat waarschijnlijk in 2013 of 2014 in. Hoe die er precies uit gaat zien is nog niet bekend maar zeker is wel dat de wet HOF de inkomsten en uitgaven meer in balans gaat brengen. Niet meer uitgeven dan je ontvangt. Een uitgangspunt dat HBB altijd heeft bepleit.

Heemstede hoeft niet top of the bill te zijn, uiteraard ook geen afbraakdorp, maar een plek in de top 5 is misschien nu gewoon te veel gevraagd. Het is tijd om onze ambities bij te stellen, niet iedere stoeptegel hoeft recht te liggen. HBB roept dan ook het college op te kijken waar het mogelijk is, om projecten te heroverwegen. De voorstellen, zoals bijvoorbeeld het inrichten van 30km zones, moeten goed afgewogen worden. Welke winst valt te behalen… alleen eenduidigheid van weginrichting is niet voldoende wat HBB betreft. Ook het voorstel om opnieuw het parkeerterrein achter het raadhuis aan te leggen, moet het college volgens HBB heroverwegen.

HBB wenst dat het college onmiddellijk stopt met plannen, waarbij wordt gegokt op- of wordt uitgegaan van gelden van de Provincie. Ook dat geld, is geld van de burger. Ook die projecten waar wellicht subsidie voor beschikbaar is, moeten beter afgewogen worden op absolute noodzaak, niet op grond van ‘nu of nooit’. Het lijkt wel een uitverkoop praatje.

Verander de wereld begin bij je jezelf. Als raad moeten we ook hand in eigen boezem steken. De raad moet zich daadkrachtiger gaan inzetten bij besluiten, niet meer vragen om allerlei aanvullende onderzoeken en inhuur van externen. Dit werkt vertragend terwijl de kosten alleen maar oplopen. Ook de bestuurskosten kunnen omlaag. HBB wil ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen maar 2,4 fte aan wethouders aanstellen. Gezien de voorziene teruggang in grote ontwikkelingen moet dit realistisch zijn.

Verder bezuinigen op de bedrijfsvoering is een must. HBB pleit hier al jaren voor. Ook D66 pleit voor een efficiency slag van 2%. HBB is het hier volstrekt mee eens en is blij dat D66 zich aansluit bij de visie van HBB.

Deze tijd vraagt om slim om te gaan met onze middelen. De verhuur van werkruimte van het raadhuis aan stichting Rijk, vinden wij een uitstekende uitwerking van dat principe. Daarnaast, kijken we met belangstelling uit naar het onderzoek aangaande het gemeentelijk en maatschappelijk onroerend goed en de optimalisering van het gebruik hiervan.

Dan onze voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en sport. Hoe de burger zijn vrije tijd benut, zij het door het beleven van kunst en muziekvoorstellingen, dan wel door het beoefenen van een sport, is ieders eigen keuze. De gemeente moet meer inzetten op algemene vorming dan op specifieke doelgroepen. De gemeente moet de weg kunnen wijzen, maar niet meehelpen met in stand houden van voorzieningen die niet onder de kerntaak van de gemeente valt. We kunnen niet van alle burgers verwachten bij te dragen aan het hobbyisme van een enkele. Iets wat goed is, zal blijven bestaan, daar is HBB van overtuigd.

HBB wil graag, mede op eigen aangeven van diverse sportverenigingen, mogelijkheden onderzoeken van privatiseren van sportvelden. Dit betekent dat de kapitaallasten van de sportvelden uiteindelijk van de gemeentelijke begroting gaan en dat de sportverenigingen zelf kunnen bepalen hoe ze hun onderhoud plegen. Een andere financiering in de vorm van subsidie is voor HBB bespreekbaar. Denk hierbij aan de constructies zoals deze al bestaan voor HBC voetbal en HBC tennis. Ook is een constructie die in de gemeente Bloemendaal wordt gebruikt. Het onderzoeken waard.

Ten aanzien van Stichting Podiumprogrammering Heemstede kiest HBB voor een variant, waarbij de activiteiten zich concentreren in “De luifel” en de Oude Kerk.

Vanzelfsprekend is HBB een voorstander van een gefaseerde afbouw aan de huidige bijdragen. Betrokkenen moeten de kans krijgen bijtijds op zoek te gaan naar andere fondsen.

Op het gebied van welzijn valt ook efficiency te halen. We zien verschillende organisaties dezelfde doelgroep bedienen, laat deze elkaar opzoeken. Zonder identiteit te verliezen kunnen kosten op overhead bespaard worden. Ook bij kleinere subsidieposten kan hierop worden ingezet.

Wat er moet blijven? Kinderen zijn onze toekomst. Scholing is belangrijk. Een breed maatschappelijk curriculum is van belang, zodat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en later zelf keuzes kunnen maken. Kunst en cultuur onderwijs (kunstmenu) hoort hier ook bij. Net als een kinderboerderij. Maar zet in op een basisvariant. En dan het schoolzwemmen. Een flinke kostenpost. Wat is het oorspronkelijke doel hiervan? We zien dat ouders hun kinderen leren zwemmen, een verantwoordelijkheid die ook bij hen ligt. HBB vindt het goed uit te leggen, wanneer de gemeente besluit het schoolzwemmen niet meer te financieren.

HBB zal zich blijvend inzetten voor een goede basisbibliotheek. In samenwerking met de bibliotheek kan worden bepaald welke koers hiervoor moet worden ingezet.

HBB realiseert zich dat er lastige keuzes moeten worden gemaakt. Voor elke reden om iets niet te doen, kan men altijd een tegenargument vinden. HBB ziet echter deze tijd ook als een kans. Een kans om terug te gaan naar de basis en ons te ontdoen van franje. Wat is voor HBB belangrijk? Dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, voldoende te eten heeft, zich kan kleden, zich op een veilige manier in het verkeer kan bewegen, zich veilig voelt in zijn omgeving, zich kan ontwikkelen opdat hij of zij volwaardig in deze maatschappij kan meedoen.