Giftenreglement HBB

ingevolge artikel 34 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp)

Artikel 1.

Het bestuur van Heemsteeds Burger Belang is bevoegd giften te accepteren indien hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 2.

Art. 2.1 Giften die blijkbaar worden gedaan in de verwachting van een economische of politieke begunstiging worden niet aangenomen.

Art. 2.2

Giften waarvan de herkomst niet is vast te stellen, worden niet aangenomen.

Artikel 3.

De jaarlijkse contributies van de leden van de partij worden niet als zodanig als giften beschouwd.

Artikel 4.

Kwijtscheldingen van schulden van de partij zullen als gift moeten worden aangemerkt. Dit geldt eveneens voor declarabele, maar niet in rekening gebrachte kosten.

Artikel 5.

Art. 5.1 Van geaccepteerde schenkingen contant en/of gestort op de rekening van de vereniging Heemsteeds Burger Belang en giften in natura met een tegenwaarde tot € 4.500, – wordt door het bestuur een lijst bijgehouden waarop de naam en de woonplaats van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking wordt vermeld.

Art. 5.2 Geaccepteerde schenkingen van € 4.500, – of meer contant en/of gestort op de rekening van de vereniging Heemsteeds Burger Belang en giften in natura met een tegenwaarde van € 4.500, – of meer worden bovendien door het bestuur gepubliceerd op de website van de vereniging met de naam en de woonplaats van de schenker(s) en, indien bekend, de reden van schenking.

Artikel 6.

De in artikel 5.2 genoemde lijst wordt ter kennis gebracht van de algemene ledenvergadering.

Artikel 7.

Indien een schenker anoniem een schenking wil geven kan het bestuur daar mee instemmen indien daartoe redenen zijn en hiermee niet tegen de statutaire doelstelling van de vereniging wordt ingegaan.

Artikel 8.

Anonieme schenkingen worden op de in artikel 5. genoemde lijst geplaatst met daarbij vermeld de reden waarom tot anonimiteit is besloten

Artikel 9.

Dit reglement vervangt het HBB Giftenreglement van april 2014 en treedt in werking met ingang van 1 februari 2016, na te zijn vastgesteld door de ALV (algemene ledenvergadering) van Heemsteeds Burger Belang d.d. 21 januari 2016