Begroting 2016: Algemene beschouwingen

Begroting beeld

Hieronder vindt u de algemene beschouwingen van HBB, ingebracht 5&6 november jl.Begroting beeld

 

Voorzitter,

Voorzichtig herstel en groeiende positiviteit naar de toekomst typeert deze begroting.

Dames en heren, laten we inderdaad hopen dat de stijgende lijn in de Nederlandse economie aanhoudt en consolideert. Dat ik daarbij de hoop uitspreek en niet uitga van een voldongen feit, sluit ook aan bij de voorzichtigheid die het college, naar mening van HBB terecht, uitspreekt in deze degelijke begroting.

Wij zien in deze begroting niet veel nieuwe plannen van het college. HBB vindt dit een heldere en logische keuze die ons inziens getuigt van gezond verstand. Veel bestaande plannen moeten nog tot uitvoering komen, hebben een langere aanlooptijd, of staan reeds op de rol voor een later moment, zoals de inrichting van de haven, het Manpadslaangebied, de bibliotheek, de winkelvisie etcetera. Anderzijds zijn er nog beslist een aantal onzekerheden, die het voor de baat uit uitgeven van eventuele overschotten niet rechtvaardigen.

Heeft HBB dan geen wensen? Natuurlijk hebben wij die! Burgerparticipatie is er zo een. En wij zien dat dit college dat aanpakt en verder vorm aan het geven is. Wij kijken uit naar de resultaten van het Havenlab. Mijn collega Heerkens Thijssen heeft het eerder al aangegeven tijdens de recente raadsvergadering: “Chapeau!” hoe het college burgers weet te betrekken in heikele en soms emotionele kwesties zoals bij de kap van de bomen op de Vrijheidsdreef, maar ook het organiseren van de laagdrempelige bijeenkomst ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’. Wat HBB betreft: ga zo door!

Wanneer we kijken naar de begroting, zien we dat de aandacht van handhaving op parkeertijdoverschrijding verder wordt uitgebreid naar foutparkeren. HBB heeft hierop aangedrongen en we zijn dan ook tevreden dat het college hier meer op gaat focussen. Ten aanzien van de Binnenweg zouden wij wederom willen pleiten voor de herinvoering van de voorrangssituatie. Wij zien hier te veel verkeersconflicten ontstaan door het huidige regime, vooral door roekeloze fietsers. Ook de andere fietsknelpunten zijn wat HBB betreft nog een punt van zorg, zoals de oversteek Camplaan/Dreef en bij de Jacobaschool.

Op het gebied van criminaliteit steunen wij de koers van het college. HBB is van mening dat het college in samenwerking met de politie én onze inwoners hier op de goede weg is. Dit blijkt ook wel uit de zojuist uitgekomen Gemeentelijke Duurzaamheidsindex waaruit blijkt dat Heemstede behoort tot de vijf gemeenten die de grootste vooruitgang hebben geboekt op de indicator veiligheid. HBB formuleert daarom vooral wensen op het gebied van verkeer, zoals aanpak van hardrijders en geluidsoverlast van luide motoren. Wellicht zijn extra ‘u rijdt’ matrixborden een oplossing hiervoor die geven immers een extra attentiewaarde op plaatsen die uitnodigen tot harder rijden dan de maximum snelheid.

Behalve helaas veel verkeer, hebben wij gelukkig nog openbaar vervoer in Heemstede. Daar is HBB uitermate blij mee. Helaas constateren wij een geleidelijke achteruitgang in het aanbod, vooral op het dorpse niveau. Al jaren pleit HBB voor meer lobby bij de provincie om Heemstede, ook qua ov-voorzieningen, goed op de kaart te houden. Door de nadruk vanuit de provincie op regionaal vervoer, zijn er bushaltes weggevallen en dienstregelingen aangepast. Met een toch relatief oudere bevolking, die niet perse meer groot regionaal gebruik hoeft te maken van het ov, is het juist belangrijk goede ‘dorpse’ ov mogelijkheden te hebben. Wij verzoeken het college dan ook de mogelijkheden van een buurtbus te onderzoeken, bijvoorbeeld zoals in Bloemendaal. Een motie met deze strekking zal het CDA ook mede namens ons zo dadelijk indienen.

Verder kijkend naar volgend jaar zijn we tevreden dat besloten is de bibliotheek op een centrale plaats in Heemstede te huisvesten en wel in ons mooie pand aan de Dreef, dat hierdoor behouden blijft als publieke ruimte. Gecombineerd met de diverse geplande functies, kijken we uit naar het resultaat.

Voorzitter, ook het culturele aanbod in Heemstede is verder geconsolideerd. Met dank aan de subsidie van de gemeente hebben we er nu een prachtig en up-to-date podium bij in de Oude Kerk. HBB kijkt uit naar de afronding van de renovatie van de Pandahof en de herinrichting van het Wilheminaplein.

HBB is blij dat we binnen afzienbare tijd de winkelvisie tegemoet kunnen zien. Uit de eerste resultaten mogen we voorzichtig concluderen dat Heemstedenaren graag de winkels bezoeken. Juist daarom is het van belang niet alleen te focussen op het parkeren in deze gebieden. De veiligheid van fietsers en voetgangers heeft wat HBB betreft eveneens een hoge prioriteit. HBB pleit nog steeds voor een flexibel parkeertarief en tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden voor andere bestemmingen, zoals ateliers, pop-up stores en zzp-ruimten. En laten we vooral de initiatieven van de actieve en inventieve ondernemers van de verschillende winkelgebieden koesteren en steunen.

Voorzitter, een geheel ander onderwerp. De decentralisaties. HBB wil graag via deze weg haar waardering uitspreken voor het uitmuntende werk van alle betrokken ambtenaren en het college. Heemstede heeft zich als voorbeeldgemeente op de kaart gezet. Wij zijn als raad steeds nauw betrokken geweest bij alle processtappen en zijn trots op het geleverde resultaat.

Ook op het gebied van huisvesting van statushouders is Heemstede op koers. Het college heeft uitstekend werk geleverd door goed in overleg te blijven met de corporaties. HBB realiseert zich dat dit een wankel evenwicht is, gezien de vluchtelingenproblematiek die speelt. Wij hebben alle vertrouwen in de uitvoering en de ingeslagen weg van het college in deze.

Voorzitter, ook op het gebied van onkruidbestrijding loopt Heemstede voorop. Dankzij het initiatief van HBB maken wij nu gebruik van een meer duurzaam alternatief, en hopelijk kunnen we binnenkort een nog milieuvriendelijkere manier van onkruidbestrijding introduceren. Wat minder voorop loopt onze gemeente met de afvalscheiding. HBB hoopt dat we daar een kentering in kunnen maken. Bijvoorbeeld door het introduceren van extra inzamelpunten of omgekeerd inzamelen.

Dan een laatste punt waar ik aandacht voor wil vragen, namelijk de Vrijheidsdreef. Een symbolische laan. Wij moeten ons immers steeds blijven realiseren, wat een groot goed onze vrijheid is. Helaas hebben wij dit najaar moeten besluiten een deel van het Heemsteeds symbool van vrijheid, met de grond gelijk te maken. Dat doet pijn, maar misschien nog meer dan in het verleden kan de Vrijheidsdreef uitgroeien tot een plaats van samenkomst. Wij dienen daarover een motie in.

Voorzitter, ik nader het einde van mijn betoog. Onze positieve beoordeling van het huidige beleid is het gevolg van het feit dat dit beleid in lijn is met de opdracht die HBB van de burgers van Heemstede heeft gekregen. Voor de toekomst kan HBB zich uitstekend vinden in de voorliggende begroting voor het jaar 2016. Wij vinden de ingeslagen koers een heldere en een logische.

Mijn laatste woord is een woord van tevredenheid, omdat wij als raad, college en gemeente vast kunnen houden aan onze prettige onderlinge werkwijze, met respect voor elkaars standpunten en hart voor de zaak, voor Heemstede. Deze plezierige werkwijze levert zichtbaar goede resultaten op in het belang van de Heemsteedse burgers. In een tijd, waarin omliggende gemeenten, vastlopen in gekibbel, persoonlijke belangen en bravoure bewijzen wij hoe het ook kan. Laten wij dit koesteren en zo houden.

  

***