Jaarverslag 2015

Inleiding
Terugkijkend was 2015 een jaar waarin HBB zich op politiek vlak nog meer op de kaart heeft gezet. De wezenlijke verandering van oppositie- naar coalitiepartij heeft zich gedurende het jaar verder goed doorgezet met veel inzet van een ieder ondanks dit niet altijd gemakkelijk was. HBB staat kaarsrecht overeind ondanks alle tegenwind en vindt zijn weg steeds beter.

Overleden
Op 5 februari 2015 overleed HBB lid Frans Brinck. Frans heeft zich ingespannen om HBB verder te professionaliseren. Frans is 52 jaar geworden.

Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 januari 2015 legden de bestuursleden Walter van der Have, voorzitter/penningmeester en Gerlof Brinck, secretaris hun functies neer.
Na verkiezing werd de samenstelling van het bestuur als volgt:
• Peter Keyser, voorzitter
• Rembrandt Heerkens Thijssen, secretaris
• Walter van der Have, penningmeester.
Het bestuur heeft in 2015 vier keer vergaderd. Tijdens deze vergaderingen werden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
– de Notitie betreffende Plan van Aanpak consolidatie en geleidelijke groei HBB
– organisatie van de bijeenkomst ‘Ontmoet de HBB fractie’ in Café De 1ste Aanleg op 15 april 2015
– de Notitie betreffende oprichting, taak en doestelling HBB Denktank
– voorstel om Peter Keyser te benoemen tot fractie assistent in de rol van klankbord
– aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement
– aanpassingen in het Giftenreglement.
Vooral dank zij een goede ‘klik’ tussen de bestuursleden zijn diverse veranderingen en voornemens tot aanpassingen in gang gezet om in te spelen op de toekomst.

Commissies
HBB heeft momenteel 3 commissies, t.w.:
• de Kascommissie, waarin zitting hebben Lies Keyser en Eric van Westerloo.
• de Website en Sociaal Media commissie, waarin zitting hebben Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have.
• de commissie Denktank, formeel opgericht tijdens de ALV van 1 oktober 2015, waarin zitting hebben Walter van der Have, Peter Keyser, Dick Kol, Klaas Kremer en Eric van Westerloo. Dick ten Have is reserve lid.

Wethouder
Bij de gemeenteraadverkiezingen van maart 2014 kreeg HBB de meeste stemmen van alle partijen en werd daarmee de grootste politieke partij van Heemstede. HBB werd vervolgens leidend bij de formatie van de coalitie en ‘leverde’ één wethouder: Remco Ates. De portefeuille van Remco omvat ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, recreatie, reiniging, onderwijs, sport en duurzaamheid.

Jaarverslag 2015 wethouder Remco Ates
Inleiding
2015 was het 1e volledige jaar van HBB deelname in het College. We zijn tot uitvoering van het collegeprogramma en begroting gekomen. De begroting van 2015 was in 2014 unaniem goedgekeurd. Het college is bijna halverwege. We liggen goed op schema met het collegeprogramma.
Algemeen
Het college kenmerkt zich als collegiaal. De sfeer is goed en er is ruimte voor open discussie. Elke dinsdagochtend is er collegevergadering. Eigenlijk het enige moment in de week waarin de beslissingen worden genomen en er een gezamenlijk overlegmoment is. Natuurlijk hebben wij een open-deur policy waarbij iedereen bij iedereen voor informeel overleg kan binnenlopen. Pieter van de Stadt werd in september benoemd als Burgemeester van Lansingerland. Heleen Hooij heeft per 1 september zijn plaats ingenomen. Christa Kuiper werd half november ziek. De portefeuille werd grotendeels overgenomen door Heleen. Het herstel van Christa gaat voorspoedig en zij zal begin januari weer langzaam haar werkzaamheden kunnen oppakken.

 Ruimtelijke ordening
De economie trekt aan. Dit betekent dat ontwikkelaars de projecten die jaren hebben stil gelegen snel nieuw leven willen inblazen. Dit betekent wel dat er aanpassingen van de plannen zijn naar de vraag van nu. Dit kan resulteren in kleine en of grote wijzigingen van bestemmingsplannen. Van de belangrijkste hieronder een overzicht.
• Havendreef
Besluitvorming is klaar. De eerste verkoopmanifestaties hebben plaatsgevonden. De bouw zal in 2016 van start gaan.
• Haven
De inrichting van de haven heeft het initiatief van het havenfestival opgeleverd dat in maart heeft plaats gevonden. De belangstelling en reacties waren zo overweldigend dat de raad heeft besloten dit project tot een overheidsparticipatieproject te promoveren. Het Havenlab (werkgroep bestaande uit burgers) heeft nu de inrichting op zich genomen.
• Watermuziek
Hier is in goed overleg met ontwikkelaar en omwonenden een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor het binnengebied. Er zijn hierbij geen zienswijzen binnengekomen. Een unicum in Heemstede.
• Spaarnelicht
De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om de wijzigingen in het bestemmingsplan niet door te zetten en plannen te ontwikkelen die binnen de bestaande plancontouren passen.
• Vomar
De ontwikkelaar is nu voornemens de locatie de Slottuinen (voormalig terrein Nova College) te gaan ontwikkelen. Het plan omvat de bouw van 90 woningen, waarvan ongeveer 60 in de sociale sector, én een grote nieuwe supermarkt van 1.750 m² voor de Vomar.

• Manpadslaangebied
Met de ontwikkelaars is overeenstemming bereikt over 20 bouwkavels in de zuidwesthoek. De ontwikkelaars voeren nu een haalbaarheidsstudie uit. Het overgrote deel moet worden ingericht als natuur.
• Nijverheidsweg 3
• Woonproject voor 8 licht verstandelijk gehandicapte jongeren kan worden gerealiseerd. Besluitvorming was al begonnen in de vorige collegeperiode. Hierbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
• Welstandsnota
Er is een nieuwe welstandsnota in de maak. De voorbereidingen zijn afgerond. De nota zal begin 2016 aan de raad worden voorgelegd. De winkeliersvereniging (WCH) en de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) hebben al inzage gehad en hun opmerkingen geplaatst.
• Winkelvisie
Het college is bezig met het ontwikkelen van een winkelvisie. Deze visie moet zorgen dat onze ‘winkelcentra’ gezond en vitaal moet houden in de toekomst. Deze visie zal in maart worden besproken in de raad.
• Bestemmingsplan landgoederen en groene gebieden
Dit bestemmingsplan moet opnieuw worden vastgesteld. Alle belanghebbenden zijn benaderd en hebben hun input kunnen leveren. De commissie Ruimte heeft het beleidskader vastgesteld voor dit bestemmingsplan. Dit zal verder worden uitgewerkt en besproken. Vaststelling volgt in 2017.
• Meer en Bosch
Stichting SEIN is voornemens de polikliniek te moderniseren en een efficiencyslag te willen maken. Dit resulteert in nieuwbouwplannen. Op voorstel van het college zijn deze al besproken met de omwonenden. De omwonenden hebben al gereageerd terwijl de plannen bij mij en de raad nog niet ten volle bekend zijn. De nieuwe ontwikkelingen zullen in 2016 in de commissie Ruimte worden besproken.

 Volkshuisvesting
• Algemeen
Een nieuwe Woningwet die in juli 2015 van kracht werd, vraagt van ons een nieuw volkshuisvestingsbeleid. Wij zullen prestatieafspraken moeten maken met de corporaties over hun inzet in Heemstede. Vooral Elan en Pré zijn corporaties die actief zijn in Heemstede. Het beleid en de prestatieafspraken zullen in 2016 moeten worden uitgevoerd.
• Statushouders
Sinds de zomer is de problematiek van statushouders actueel. Gelukkig heeft het college e.e.a. vroegtijdig zien aankomen en voorbereidingen kunnen treffen. Dit heeft geresulteerd in een adequate aanpak in het najaar. Het zorgt wel voor een grotere druk op de sociale woningbouw. In samenspraak met de corporaties hopen we toch op een goede verdeling. Daarnaast zetten wij als gemeente in op de wachtkamer opvang in tijdelijke huisvesting. Op de Hartekamp en in de vrije sector huurwoningen van de corporaties proberen wij dit vorm te geven.
• Slottuinen
Dit is voorlopig een van de laatste projecten met grootschalige woningbouw in de sociale sector. Elan wonen heeft hiervoor een intentieovereenkomst getekend met Hoorne Vastgoed. Men wil hier ongeveer 60 sociale huurwoningen/ appartementen bouwen. Daarnaast worden er eengezinswoningen in de koopsector gerealiseerd.

 

 Duurzaamheid
De nieuwe Nota Duurzaamheid is in voorbereiding. De ambities zijn bij de diverse gremia van Heemstede opgehaald. De Werkgroep Duurzaamheid is hierbij nauw betrokken. De Nota is klaar en zal in januari 2016 worden besproken in de raad. Het uitgangspunt is dat je als gemeente een voorbeeldfunctie en een stimulerende en faciliterende rol moet hebben.

 Sport
Sport staat in Heemstede goed op de kaart. De aanvraag van HBC voor een extra kunstgrasveld zal in januari 2016 in de commissie Samenleving en in de raad worden besproken. Daarnaast is extra geld gereserveerd voor onderhoud aan het Sportcomplex Groenendaal.

 Onderwijs
Er wordt vooral ingezet op de verbinding tussen peuterspeelwerk en basisschool. Voorzieningen worden zoveel mogelijk in stand gehouden. Schoolzwemmen, muziekonderwijs en natuur- en milieueducatie (NME). De basisscholen zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de scholen. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor nieuwbouw en renovatie.

De HBB fractie
Sinds de gemeenteraadverkiezingen van maart 2014 bestaat de HBB fractie uit 5 leden, t.w.:
• Annelies van der Have, fractievoorzitter
• Jannemarije Goedkoop
• Lenny Jagtenberg
• Gerlof Brinck
• Rembrandt Heerkens Thijssen
De gemeenteraad kwam in 2015 11 keer in vergadering bijeen.

Fractievergaderingen
De HBB fractie vergaderde in 2015 als regel, met uitzondering van de maanden juli en augustus, twee keer per maand in het raadhuis. Een maal ter voorbereiding op de commissievergaderingen en een maal ter voorbereiding op de raadsvergadering.
De fractie ontving in haar fractievergadering met grote regelmaat insprekers die hun onderwerp kwamen bepleiten zoals in 2015 onder meer: de Fietsersbond, Wandelnet, bewoners van de Johan Wagenaarlaan, hondenbezitters, bestuur van de winkeliersvereniging, voorstanders van weer openstelling spooroverwegovergang in het Laantje van Alverna en bewoners van het Laantje van Alverna.

Raadscommissies en overige commissies
De Heemsteedse gemeenteraad heeft 3 Raadscommissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
• Commissie Ruimte: ( voorzitter: D66) Jannemarije Goedkoop en Annelies van der Have
• Commissie Middelen: ( voorzitter: CDA) Lenny Jagtenberg en Gerlof Brinck
• Commissie Samenleving: ( voorzitter: Annelies van der Have, HBB ) Lenny Jagtenberg en Rembrandt Heerkens Thijssen.

Deze commissies komen als regel maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, in vergadering bijeen. Gezien de grote hoeveelheid aan onderwerpen kwam de Commissie Ruimte daarnaast nog diverse malen, al dan niet in beslotenheid, bijeen.

Daarnaast heeft de Heemsteedse gemeenteraad nog de volgende commissies. De HBB participatie daarin is als volgt:
• Rekenkamercommissie: Lenny Jagtenberg.
• Auditcommissie: Lenny Jagtenberg.
• Burgerparticipatie commissie: Annelies van der Have.
• Agendacommissie: Annelies van der Have.

Jaarverslag 2015 HBB fractie
De leden van de HBB fractie hebben HBB in de vele raads- en commissievergaderingen voortreffelijk vertegenwoordigd Aan die vergaderingen ging leeswerk van de vele stukken met duizenden pagina’s aan tekst en vele fractievergaderingen vooraf.

Naast het voorbereiden van vergaderingen en de vergaderingen zélf waren de leden van de fractie op vele terreinen actief zoals o.m. het actueel houden van de HBB website, het vertegenwoordigen van HBB op Facebook en Twitter en het met regelmaat afleggen van werkbezoeken. Daarnaast stelden de leden van de HBB fractie enkele malen schriftelijke vragen aan het college van B & W.

Zo werd de HBB fractie in juni 2015 benaderd door een buurtcomité van de wijk Merlenhove betreffende voorgenomen bomenkap langs de Van Merlenvaart. Deze buurtbewoners willen deze bomen, die staan langs de Van Merlenvaart aan de zuidkant van Sportpark Groenendaal, graag behouden. Naar aanleiding daarvan stelde HBB schriftelijke vragen aan het college. Het antwoord van het college was dat het niet de bedoeling is de bomen te kappen. Na ontvangst van het antwoord van het college heeft HBB het betreffende buurtcomité hierover geïnformeerd. Die waren HBB zeer dankbaar voor de snelle actie met het door hen gewenste resultaat.

Op 9 november 2015 heeft de Raad van State (RvS) uitspraak gedaan in de kwestie betreffende de al dan niet openbaarheid van de spoorwegovergang in het Laantje van Alverna. Kort samengevat was de uitspraak van de RvS: De spoorwegovergang in het Laantje van Alverna is openbaar en moet dus weer open, nadat deze op 9 oktober 2014 door ProRail met hekken was afgesloten. Vervolgens heeft op 17 december 2015 een gesprek plaatsgevonden over de uitspraak van de RvS in aanwezigheid van wethouder Hooij, ambtenaren van de gemeente Heemstede, vertegenwoordigers van ProRail en bijna alle belanghebbenden. Er zijn tussen de deelnemers aan dit gesprek een aantal afspraken gemaakt, waarvan de belangrijkste zijn: – Tot 1 april 2016 blijven de hekken waarmee ProRail de spoorwegovergang in het Laantje van Alverna sinds oktober 2014 heeft afgesloten nog dicht. – ProRail benut de periode tot 1 april voor een haalbaarheidsonderzoek naar een veilige overweg voor wandelaars en fietsers. De volgende drie opties worden onderzocht: onderdoor (tunneltje), bovenlangs (spoorbrug) en gelijkvloers (optimaal
beveiligd). In dit onderzoek worden de technische, de financiële en de maatschappelijke aspecten
meegenomen. Hierna hebben enkele fracties, waaronder HBB, schriftelijke vragen gesteld aan het college, met de volgende strekking: – Hoe kan het zijn dat als de RvS in haar uitspraak stelt dat de spoorwegovergang weer open moet, besloten wordt de spoorwegovergang tot (minimaal) 1 april 2016 gesloten te houden? – Is, behalve de spoorwegovergang, het Laantje van Alverna nu óók openbaar? – Bij wie berust de eigendom van de spoorwegovergang? De Gemeente of ProRail? – Wie gaat de kosten betalen van het weer (veilig) open maken van de spoorwegovergang?

Het zal duidelijk zijn dat over het voorgaande nog lang niet het laatste woord is gezegd…

Bewoners Mozartkade
Toen duidelijk werd dat de inventarisatie ontwikkeling herziening bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden zou worden behandeld tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 12 november 2015, heeft HBB de bewoners van de Mozartkade daar attent op gemaakt. En hen erop geattendeerd dat er voor hen de mogelijkheid is om in te spreken tijdens die vergadering. Dit aangezien het bisdom Haarlem als eigenaar van een stuk weiland aan de overzijde van het Heemsteeds Kanaal van plan is op dat weiland een bouwwerk van 175 m² te realiseren. Daartoe moet de bestemming van dat weiland worden gewijzigd van Agrarisch in Recreatief. HBB was ervan op de hoogte dat de bewoners van de Mozartkade die over het Heemsteeds Kanaal rechtstreeks uitzicht hebben op het betreffende weiland nogal wat bezwaren hebben tegen de realisatie van een gebouw op het weiland, en heeft hen daarom ingeseind. Vervolgens heeft een vertegenwoordiger van de bewoners van de Mozartkade ingesproken tijdens de vergadering van de commissie Ruimte. Dat heeft ertoe geleid dat de commissie heeft besloten de bestemming van ‘het weiland van het bisdom’ ongewijzigd te laten.
De bewoners van de Mozartkade hebben HBB hartelijk bedankt voor het hen erop attenderen dat het voor hen zo belangrijke onderwerp tijdens de vergadering zou worden besproken.

Vomar en HBB
Woningcorporatie Elan Wonen en Onroerend Goed Ontwikkelaar Hoorne Vastgoed (100% dochter van Vomar Voordeelmarkt) hebben op 3 december 2015 een intentieovereenkomst ondertekend om samen de locatie de Slottuinen (voormalig terrein Nova College) te gaan ontwikkelen. Ze willen er 90 woningen, waarvan 50 in de sociale sector, én een grote nieuwe supermarkt van 1.750 m² voor de Vomar gaan bouwen. Tijdens de persconferentie die volgde op de ondertekenaar zei de woordvoerder van Hoorne Vastgoed dat het plan om een grote nieuwe Vomar supermarkt te gaan bouwen in het gebied tussen de Binnenweg en de Eikenlaan wat Hoorne betreft een definitief ‘gepasseerd station’ is. Hiermee lijkt het erop dat een van de belangrijkste punten van het verkiezingsprogramma van HBB is gerealiseerd. Maar, pas op, er zijn voor Elan en Hoorne nog enkele lastige obstakels te overwinnen voordat hun ontwikkelplannen op de locatie de Slottuinen definitief kunnen worden gerealiseerd…

Werkbezoeken
Ook in 2015 werden door HBB fractieleden weer vele werkbezoeken afgelegd zoals o.m. aan: Schiphol, de Brandweer, Centrum Jeugd en Gezin, de Oude Kerk, Spaarne Gasthuis, Hartekamp, De Meerlanden, voorstanders van weer openstelling van de spoorwegovergang in het Laantje van Alverna, bewoners van het Laantje van Alverna, Voorwegschool en Paswerk.

Activiteiten
• Door deel te nemen aan werkbezoeken hebben onze fractieleden er steeds voor gezorgd dat HBB zichtbaar betrokken is bij de lokale politiek.
• Ter voorbereiding op de bijeenkomst ‘Ontmoet de HBB fractie’ heeft Annelies een nieuwe HBB folder gemaakt. Een zeer welkome aanvulling naast onze website en onze aanwezigheid op Facebook en Twitter.

 

• Annelies heeft zich ook in 2015 weer geweldig ingezet om onze website up to date te houden, terwijl Jannemarije zich steeds enorm heeft ingespannen de aanwezigheid van HBB op Facebook en Twitter zeker te stellen.
• Op 15 april 2015 heeft HBB voor alle belangstellende Heemstedenaren de bijeenkomst ‘Ontmoet de HBB fractie’ georganiseerd in Café De 1ste Aanleg. Het was een geslaagde avond met veel goede gesprekken. Ter plaatse konden we 5 nieuwe leden noteren.
• Als afsluiting van 2015 plaatste HBB een kwartpagina grote full color advertentie in ‘De Heemsteder’ waarin HBB alle lezers fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wenste.

Ledenwerving en Ledenbestand
HBB begon het jaar 2015 met 21 leden. Door ouderdom, overlijden, verhuizing en opzegging verloren wij 5 leden. Dank zij actieve werving door enkele HBB-ers steeg het ledental tot 28 leden per 31 december 2015.

Tot besluit
Het HBB bestuur kijkt terug op een succesvol jaar.
De oprichting van de commissie Denktank geeft ons vertrouwen dat deze commissie ervoor gaat zorgen dat de toekomstvisie van HBB wordt geborgd.
Wij danken alle leden die zich het afgelopen jaar voor HBB hebben ingezet heel hartelijk. In het bijzonder de leden van de HBB fractie die HBB in vele vergaderingen voortreffelijk hebben vertegenwoordigd en daarnaast nog vele andere werkzaamheden in het belang van HBB hebben verricht.

HBB bestuur