Update informatiefase collegevorming

raadhuis1

raadhuis1
Afgelopen week heeft de informateur Hans Luiten met alle partijen gesproken om op basis hiervan een advies te geven over mogelijke coalities. De planning was rond 7 april op basis van deze gesprekken een eindverslag te kunnen presenteren. Dit eindverslag heeft enige vertraging opgelopen en zal naar verwachting in de loop van de week volgen. Op advies van de informateur zal HBB drie extra gesprekken voeren met CDA,VVD en D66. Waarna zij dan antwoorden kunnen geven op de vragen van de informateur. Aan GroenLinks en PvdA is ook gevraagd of daar nu behoefte aan is. Zij hebben aangegeven in deze fase van de informatieronde geen extra gesprek nodig te achten om de antwoorden te geven op die vragen van de informateur. Hieronder treft u het tussenverslag van de informateur.

 

VERSLAG EN ADVIES INFORMATEUR GEMEENTE HEEMSTEDE, 6 APRIL 2018

Vorige week heeft HBB mij verzocht om op te treden als onafhankelijk informateur voor de gemeente Heemstede om te onderzoeken welke coalitie(s) mogelijk zou zijn.

Zij heeft de volgende opdracht aan mij als informateur meegegeven:

Verken de mogelijkheden van een coalitie voor de gemeente Heemstede voor de periode 2018 – 2022 waarbij geldt dat:
1. Het nieuwe college recht doet aan de uitslagen van de verkiezingen en voldoende politiek draagvlak heeft en
2. Er vertrouwen en respect tussen de partners onderling is zodat het nieuwe college stabiel en collegiaal samenwerkt.

Afgelopen week heb ik met iedere partij een gesprek van een uur gehad. Waar nodig heb ik na het gesprek nader contact gehad om kort te sluiten of ik alles goed had begrepen.
Aan iedere partij heb ik dezelfde vragen voorgelegd, te weten:
1. Hoe duidt u de verkiezingsuitslag?
2. Wat zijn voor u de meest essentiële zaken die de komende vier jaar in ieder geval door een coalitie waargemaakt moeten worden?
3. In welke coalitie zou de verkiezingsuitslag het best vertaald kunnen worden?
4. In hoeverre kan uw partij bijdragen aan een coalitie
a. die uitgaat van vertrouwen en onderling respect zodat een nieuw college stabiel en collegiaal kan samenwerken?
b. die een impuls geeft aan de vernieuwing van bestuur, meer openheid en een betere participatie van burgers?

Ik vond de gesprekken prettig verlopen. Alle partijen hadden zich grondig voorbereid en toonden zich zeer betrokken bij de vorming van een nieuw bestuur voor de gemeente Heemstede. Voor de lezer die denkt dat dit een open deur is: ik heb dat bij andere formatiepogingen wel anders meegemaakt. De zes gesprekken hebben daardoor veel informatie opgeleverd.

De planning was dat ik zaterdag 7 april een eindverslag aan alle partijen toe zou zenden. Dat zou vervolgens in een debat kunnen worden besproken. Daarna zou snel de volgende stap gezet kunnen worden: de formatie van een nieuw college. Dat eindverslag heb ik echter nog niet helemaal klaar. Hieronder licht ik toe waarom dat het geval is.

Een aantal partijen gaf aan ontevreden te zijn over de gevolgde procedure. Zo stelden bijvoorbeeld enkele partijen dat zij het beter gevonden als de raad de informateur had benoemd en de onderzoeksopdracht had meegegeven.
Drie partijen (CDA, D66 en VVD) gaven daarnaast aan dat zij het ook te vroeg vonden om in deze informatieronde al een duidelijke uitspraak te doen over de wenselijkheid van bepaalde coalities, met name die waarin HBB een rol zou spelen. Zij hadden namelijk graag, vooraf aan deze informatieronde, een gesprek willen aangaan met HBB om een aantal vragen te bespreken. De vragen concentreerden zich op twee punten: ten eerste de bestuursstijl / bestuurlijke vernieuwing, ten tweede een aantal hele concrete dossiers die tot discussie leiden en leven in de politiek en samenleving van Heemstede.

De informatieronde is primair ingesteld om een duidelijk overzicht te krijgen van alle politieke wensen ten aanzien van het nieuw te vormen bestuur. Ik moet constateren dat dat overzicht nu nog incompleet is en ik acht het daarom zeer wenselijk een tussenstap in te lassen. Ik raad elk van de drie partijen én HBB aan om zeer korte termijn bilaterale gesprekken aan te gaan om bovengenoemde vragen te bespreken.

Ik ga ervan uit dat deze gesprekken voldoende antwoorden opleveren. Ik stel daarom óók voor om uiterlijk dinsdag met deze vier (CDA, D66, VVD, HBB) partijen een afrondend gesprek te voeren om te informeren hoe zij inmiddels denken over (een) mogelijke coalitie(s). Daarna zal ik op zo kort mogelijke termijn mijn eindverslag afronden en naar de fractievoorzitters opzenden. Ik hoop dat spoedig daarna de feitelijke formatie kan worden gestart.

Met vriendelijke groeten,

Hans Luiten
Informateur Heemstede