Algemene Beschouwingen over Begroting 2019

Een sluitende begroting al houden we niet veel over. Is dat erg? Nee. Een gemeente moet voldoende reserves hebben, maar die hoeven niet steeds groter te worden.

Het is ondoenlijk om in 7 minuten de hele begroting te bespreken: echter, nu 80% van de uitgaven min of meer vastliggen, zeg “’going concern” is dat niet zo erg. Ik licht er dan ook een aantal onderwerpen uit die voor HBB van belang zijn.

Al valt er ook digitaal nog veel te winnen, wel zou HBB graag horen hoe het gaat met de samenwerking met Bloemendaal. Het is namelijk al weer even geleden dat wij een voortgangsnotitie ontvingen ten aanzien van deze samenwerking. College wanneer kunnen wij die tegemoet zien? En dan wordt wat HBB betreft de IT, de GRIT, gelijk meegenomen. Want er gaat heel veel geld naar die gemeenschappelijke regeling. Nu is men bezig met/om de IT te “outsourcen”. Wat wordt dan precies geoutsourced en welke kaders zijn meegegeven? Voor transitiekosten alleen al is een bedrag van ruim 400 K gereserveerd, waarvan 54% voor Heemstede, maar de gevolgen van de outsourcing zijn onbekend en niet in de begroting opgenomen. HBB vindt dit zorgelijk en ziet graag een reactie tegemoet.

Bij dit punt hoort tevens de aanbesteding van onze nieuwe raadsinformatiesysteem, het RIS. Destijds is als wens de koppeling met Mozard, het zaaksinformatiesysteem meegegeven. Nu Mozard echter ook wordt uitgerold in het kader van de samenwerking met Bloemendaal dient die koppeling een eis te zijn want anders moet onze griffie (en die van Bloemendaal straks ook) handmatig blijven overzetten en daar willen we juist vanaf. College: kunnen we van u een garantie krijgen dat die koppeling ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt?

Naast zorgen is er ook goed nieuws. Het aantal bijstandsontvangers in onze gemeente is erg laag (ongeveer 300 huishoudens). Toch zijn er 2 groepen waarvoor ik uw aandacht wil vragen. Uit het

antwoord op onze vragen blijkt dat van die 300 er 96 statushouders zijn. Dat is bijna 1/3e van ons totale bestand. College: hoe kunnen we deze mensen beter helpen om aan het werk te helpen? Ik zie in omliggende gemeentes veel maatwerk.

De 2e groep waarvoor ik uw aandacht wil vragen is de groep 45 plussers met arbeidsverplichting en dit in verband met een motie die wij in voorbereiding hebben. Met die motie vragen wij aandacht voor het Baanbrekersproject van de Stichting Hin: een project dat zich speciaal richt op het activeren van 45plussers gedurende een 7 weken durend traject. Wat HBB betreft worden dan mensen die nu in de WW zitten ook meegenomen met dit project, ter voorkoming een beroep op de bijstand.

Nu ik toch bij de moties ben: we hebben nog een motie namelijk een oproep tot het afschaffen van de hondenbelasting, 1 van de punten uit ons verkiezingsprogramma. De hondenbelasting is van oudsher een transportbelasting, maar langzaam geëvolueerd naar algemene belasting.

Een van de grootste zorgen in Heemstede is de verkeersdrukte. Dat is iets waar we niet alleen als Heemstede uit komen: we hebben de omliggende gemeentes nodig. Dan is het onthutsend om te constateren dat de vorige wethouder bij het uiten van de zorg rondom het nieuwbouwplan Wickevoort vlak over de gemeentegrens niet als gesprekspartner wordt beschouwd. HBB roept de huidige wethouder op om opnieuw met Haarlemmermeer in gesprek te gaan.

De oplopende kosten van de afvalinzameling baren ons wel zorgen. Betekent minder afval nu meer kosten?

Veiligheid en veiligheidsgevoel (uitkomst rapport rekenkamer) is een belangrijk item voorn HBB. Naast het feit dat we het heel belangrijk vinden om een eigen brandweerpost te hebben juichen wij het ook toe dat dit college streeft naar een “multidisciplinair brandweer en politiepost”. Met meer zichtbaarheid als voordeel naast toename van een beter veiligheid gevoel maar ook een nog betere uitwisseling en deling van informatie. Denk aan verdachte omstandigheden etc.

Tenslotte: ik heb er verleden jaar ook al naar gevraagd. Wanneer wordt er uitvoering gegeven aan onze motie “Evenementenweek”?

Ik zie in de nieuwe begroting veel plannen voor nieuw beleid of vernieuwing van het beleid. Participatie is er 1 van, maar er wordt nog veel meer aangekondigd. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Zo te zien krijgen we het in 2019 druk. Daar verheugen wij ons op.

HBB november 2018