Nieuwsbrief juli 2019

Nieuwsbrief HBB 18 juli 2019

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van HBB.

Vanuit het bestuur streven we er naar u minimaal vier keer per jaar uitgebreid te infomeren over wat er zich allemaal binnen en rond onze partij afspeelt; twee keer tijdens een algemene ledenvergadering en minimaal  twee keer tussentijds via een speciale nieuwsbrief.

Nieuws….

Vanuit  de gemeenteraad;

 • Speerpunt participatie; er zijn inmiddels een 4 tal bijeenkomsten geweest waarin raad, ambtenaren en inwoners actief meedenken over “wij maken Heemstede”. Op deze manier wordt invulling geven aan dit HBB speerpunt
 • Digipanel  is gelanceerd
 • Pilot afval Merlenhoven in samenspraak met een afvaardiging van de wijk
 • Kadernota vastgesteld
 • Eerste stappen gezet voor afschaffen hondenbelasting
 • Zoeken naar de invulling van parkeerbeleid
 • Aanleg zebra Binnenweg

Maar ook soms bittere pil moeten slikken;

 • Vomar; definitieve uitspraak Raad v State. Was onvermijdelijk helaas, maar toch slikken.
 • Kinderdagverblijf; vergunning niet tegen te houden nu het op de begane grond al mag
 • Sloop villa Crayenestersingel: dit betreft geen monument en dan is slechts een melding tot sloop noodzakelijk

Vanuit  de HBB fractie;

 • Peter Keijser heeft een ongelukkige val gemaakt en daarbij zijn heup gebroken. Peter is in de raad tijdelijk vervangen door Tom Smole die als volgende kandidaat op de kieslijst staat. Na het zomer reces zal Peter zijn stoel in de raad weer kunnen bezetten.
 • Lenny Jagtenberg heeft aangegeven het stokje van het fractievoorzitterschap graag te willen overdragen. Het voorzitterschap met alles wat daar bij komt kijken is lastig te combineren met haar advocatenpraktijk. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en gaat Lenny liever voor de inhoud.
 • Inmiddels heeft Olav Lommerse aangegeven de rol van fractievoorzitter op zich te willen nemen. De fractie heeft hiermee ingestemd. Vanaf medio juli is Olav fractievoorzitter HBB. Hij zegt hierover:  “Lenny heeft het eerste jaar van deze raadsperiode de fractie goed bij elkaar gekregen. Zes nieuwe raadsleden in de grootste fractie tot nu toe. Met respect hiervoor, en met het volste vertrouwen in deze bijzondere fractie, neem ik de rol van fractievoorzitter graag van haar over.”
 • De fractie krijgt binnenkort ook versterking door een fractieassistent. Anne-Marie Apswoude heeft zich begin dit jaar aangemeld als nieuw HBB lid en heeft interesse de rol van fractieassistent op zich te nemen.  Na de zomer zal zij ook officieel geïnstalleerd worden in de raad.
 • Het is deze week precies een jaar geleden dat Coline Flentrop overleed. Op de HBB website en op FB herdenken we haar.

Vanuit het Bestuur;

 • De vacature penningmeester is bijna vervuld. Anne-Marie Apswoude zal de functie van Penningmeester overnemen van Carole Havers. Tijdens de volgende ALV wordt dit aan u voorgelegd. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte en daar zijn we heel blij mee.
 • De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe HBB website. De oude website was qua uitstraling aan vernieuwing toe maar ook lastig meer te beveiligen. Hierdoor waren we genoodzaakt een nieuwe site te ontwikkelen.  Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de site en  wordt de site getest. Zodra de website online is ontvangt u allen  uw persoonlijke inloggegevens. Carole, veel dank voor al het werk wat er in is gaan zitten!!
 • Er hebben zich de afgelopen maanden 2 nieuwe leden aangemeld. Er hebben zich geen mensen afgemeld wat betreft hun lidmaatschap. De nieuwe leden hebben inmiddels een gesprek gehad met het bestuur.

Evaluatie “1 jaar HBB in de coalitie”.

Zoals in de ALV al aangekondigd, hebben we vanuit het bestuur de afgelopen weken gesprekken gevoerd met alle fractieleden en onze wethouder. Doel van deze gesprekken was om terug te kijken op het afgelopen jaar en met elkaar te kijken wat goed gaat en wat we zeker willen behouden en naar punten waar we ons als HBB nog op kunnen verbeteren. Deze gesprekken hebben veel stof tot discussie opgeleverd en nog belangrijker: concrete punten waar we mee aan de slag moeten de komende tijd.  Tijdens de ALV zullen we u hier verder over informeren.

Het bestuur heeft aan de leden van de Denktank gevraagd om eens te kijken naar het verkiezingsprogramma van HBB en zich ook te buigen over en aantal vragen;

Welke punten uit het verkiezingsprogramma  hebben we al “binnengehaald” en op welke punten zouden we ons als HBB meer kunnen en moeten profileren. De Denktank heeft een advies opgesteld wat direct na de zomer met de fractie en wethouder zal worden besproken. Ook dit zal tijdens de volgende ALV met u worden gedeeld.

De volgende Algemene Leden Vergadering zal zijn op 10 oktober 2019. Een uitnodiging volgt via de mail in augustus. Indien u overweegt lid te worden, dan kunt u ook aansluiten. Laat ons dit dan tijdig weten, zodat u een uitnodiging ontvangt.

Rest ons nog om u allen te danken voor de steun en betrokkenheid bij HBB de afgelopen periode en we wensen u allen een goede, zonnige zomer!!

Namens het bestuur,

Iris Beerkens