Commissie Middelen 15 januari 2020

Accountantscontrole op de jaarrekening 2019 en 2020
Het stuk zag er goed uit, er waren enkele kleine doch noodzakelijke wijzigingen om de controle werkbaarder te maken. De gehele raad kon zich er in vinden en dit werd dan ook een hamerstuk.

Glasvezel in Heemstede
Op initiatief van HBB is het traject met betrekking tot de aanleg van glasvezel ook weer vlot getrokken. Wethouder van de Have is in gesprek met de partijen, zodat onze inwoners straks kunnen genieten van dit supersnelle netwerk.

Verkoop van de Eneco aandelen
Hier is al meerdere keren over gesproken, en de raad ging unaniem akkoord met de verkoop. De interessantere discussie, namelijk wat we met het geld gaan doen volgt nog.

Zuid-Kennemer Agenda
Op het eerste oog een keurig initiatief voor samenwerking met de door ons omliggende gemeenten. Toch laaide er op een punt de discussie op en die betrof wonen. Volgens de agenda moet Heemstede zich harder gaan inzetten voor meer woningbouw. Dit bevreemdde ons, want hier is in het verleden door de raad al uitgebreid over gesproken en er zijn afspraken gemaakt. Na enig doorvragen vertelde de burgemeester dat deze overeenkomst onze vorige woondiscussie overrulede en dat we dus moeten gaan zoeken naar meer plekken om nieuwbouw te plegen. Als argument werd ook ingebracht dat we als raad open stonden voor alternatieve woonvormen, en dit was volgens de burgemeester hetzelfde als een bereidheid tot het bouwen van meer woningen. HBB heeft duidelijk gemaakt dat voor ons de woonafspraken in de raad (o.a. volgens de opgave RAP) primair en als enige leidraad gelden. Onder deze strikte voorwaarde hebben wij dit stuk geaccordeerd.

De raad benoemt drie leden van de Rekenkamer Heemstede
Zoals u weet krijgen we een nieuwe rekenkamer. Wij willen de oude rekenkamer nogmaals bedanken voor al haar inzet en wensen de nieuwe rekenkamer veel succes! Ook willen wij de selectiecommissie bedanken: onze eigen Lenny Jagtenberg en Rozemarijn Timmer van de VVD.

Toekomst Heemsteedse onroerend goed portefeuille
We zullen het een en ander aan gemeentelijk vastgoed moeten afstoten: enerzijds vanwege de energietransitie, anderzijds vanwege overbodigheid. Het college heeft een beslisboom gecreëerd om op deze wijze vast te kunnen stellen welk vastgoed noodzakelijk is. Onze inwoners zijn middels een brief op de hoogte gesteld dat hun bedrijfs- / recreatieve of anderzijds in gebruik zijnde panden misschien in de toekomst verkocht gaan worden. Dit leverde de nodige onrust op. Er waren dan ook een stel insprekers die hun zorgen uitten. HBB is van mening dat de raad per pand het voorstel van het college moet kunnen accorderen of tegenhouden. Aangezien deze besluiten een zeer zware impact op ons dorp kunnen hebben is het van het grootste belang dit weloverwogen te doen. Panden zoals de oude Nicolaas Beets die op dit moment een zeer belangrijke maatschappelijke rol vervullen zijn voor wat HBB betreft van zeer groot belang voor onze gemeente.