Verslag commissie Samenleving dd. 4 april 2023

De heer Wolter Kymmell voorzitter van de stichting podia sprak in om aan te geven dat er een Benefietconcert georganiseerd wordt in samenwerking met de Stichting Ultimate Stabat Mater. Beide organisaties zijn gevestigd in Heemstede. De organisatie geschiedt vrijwel geheel door vrijwilligers. Datum: 29 april 2023, 15.30 – 17.00 uur. Locatie: Oude Kerk, Heemstede. Het benefietconcert wordt uitgevoerd door het Ukraine Liberation Orchestra. Bijna alle 16 orkestleden zijn gevluchte professionele musici uit de Oekraïne die hun sporen verdiend hebben op grote nationale- en internationale concertpodia er wordt geld ingezameld voor ‘Opvanghuis van de kinderdienst van de regio Lviv’.

Heemsteeds burgerberaad was het 2e punt op de agenda HBB maakt zich zorgen over het feit dat de raad de uitkomst van het burgerberaad op voorhand moet omarmen en anders moet beargumenteren waarom de raad niet meegaat met het advies van de burgerraad, dit omdat je nooit op voorhand een besluit kan omarmen je moet eerst weten wat er in het stuk staat, daarnaast is de raad gekozen door de inwoners van Heemstede en hebben wij daarmee het mandaat gekregen van de inwoners, waarom dan nog € 75.000 uitgeven aan een burgerberaad. HBB is wel voor burgerparticipatie vandaar dat we positief hebben ingestemd met de zienswijze. Er waren 2 onderwerpen waaruit gekozen kon worden voor een eerste burgerberaad energietranistie of afvalinzameling. Er is gekozen voor afvalinzameling. De werkgroep verwerkt de zienswijze van de commissie Samenleving in het voorstel en biedt deze vervolgens aan ter vaststelling (A-stuk, raad juni 2023). De Begeleidingsgroep zorgt daarna voor de verdere uitwerking en uitvoering met als doel om eind 2023 daadwerkelijk met het burgerberaad van start te gaan.

Een extra krediet voor nieuwbouw Nicolaas Beetsschool
In december heeft de wethouder ook al om extra geld gevraagd voor de Nicolaas Beetsschool en nu 4 maanden later wordt er weer om extra geld voor de nieuwbouw gevraagd en wel 1,9 miljoen euro. HBB vroeg zich af hoe het kon dat er in zo’n korte tijd al om zoveel extra geld wordt gevraagd. Wat is er gebeurd de afgelopen 4 maanden? Dit is nog maar de 1e school waar we mee gaan starten, hoe veel duurder wordt dan dit hele project? Wat ons betreft is het code rood! De wethouder heeft de school gevraagd om nogmaals te kijken naar het schetsontwerp de school heeft hier goed in meegedacht maar de bouwkosten zijn enorm gestegen en daardoor wordt het plan veel duurder. De school gaat wel verduurzamen dat betekent dat er ongeveer aan 10% van de kosten aan de gemeente terug wordt betaald. HBB heeft gevraagd of de 1,9 miljoen niet betaald kan worden van de 4,4 miljoen voor verduurzaming die al gereserveerd staat. De wethouder geeft aan dat dit niet mogelijk is, omdat daar al ander plannen voor zijn die binnenkort gepresenteerd gaan worden. De commissie wil graag een overzicht vóór de kadernota van hoeveel duurdere dit integraal huisvestingsplan gaat worden. Dit punt gaat mee als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 20 april.

Nieuwe tradities
HBB geeft aan dat ze € 6000,00 euro voor vervanging van het vuurwerk en de kerstboomverbranding wel erg weinig vindt, de wethouder geeft aan dat de raad zelf over het bedrag gaat die ze willen besteden aan deze nieuwe tradities, gaat mee als hamerpunt naar de raadsvergadering van 20 april.

Verlenging budget subsidie Wij Heemstede 2024 stond ook op de agenda. Aan WIJ Heemstede is een budgetsubsidie verleend gedurende de periode 2020-2023. Er moeten door beide partijen strategische keuzes gemaakt worden om tot nieuwe afspraken te komen voor de budgetsubsidie ingaande 2024. Hiervoor is de
tijd te kort, waardoor een jaar verlenging nodig is. De wethouder legde uit dat vanwege drukte op de afdeling te weinig tijd is geweest om nieuwe afspraken te maken. Hier hebben we uiteraard begrip voor, maar we horen dit argument wel vaker en dat baart ons zorgen of ambities niet moeten worden bijgesteld. Inhoudelijk kunnen we ons in het voorstel wel vinden, dus kan het door naar de raad voor besluitvorming als hamerstuk.

Regionaal risicoprofiel 2023 en regionaal beleidsplan crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026: dit werd ook een hamerstuk. We hebben complimenten gegeven aan de VRK over de wijze van informeren en zijn benieuwd naar de voorgenomen oefening.

Voortgang opvangplekken vluchtelingen en statushouders: Wethouder Meerhoff informeerde de commissie over het proces rond de genoemde locaties (Leidsevaartweg) in het regionaal conceptplan asiel.